Bulgaria’s Forgotten Monastery: Unveiling Hidden Treasures

In this episode, we'll join three young archaeologists as they uncover a hidden manuscript, navigate ancient curses, and reveal the long-lost treasures and history of Bulgaria.

Bg: Беше рано утро в Рилския манастир.
En: It was early morning at the Rila Monastery.

Bg: Слънцето се издигаше над планините и обагряше стените в златисто.
En: The sun was rising over the mountains, tinting the walls in golden hues.

Bg: Иван, млад археолог, разглеждаше старите книги в библиотеката.
En: Ivan, a young archaeologist, was examining old books in the library.

Bg: С него бяха приятелите му - Елена и Петър.
En: With him were his friends, Elena and Peter.

Bg: Докато Иван разглеждаше стари ръкописи, видя нещо странно.
En: As Ivan was looking through old manuscripts, he noticed something strange.

Bg: Стената изглеждаше различна на едно място.
En: One part of the wall looked different.

Bg: Иван докосна тухлите и една от тях се разхлаби.
En: Ivan touched the bricks, and one of them loosened.

Bg: Петър се приближи, за да помогне.
En: Peter came closer to help.

Bg: С много усилия извадиха тухлата.
En: With much effort, they removed the brick.

Bg: Вътре имаше малка кухина.
En: Inside, there was a small cavity.

Bg: Елена се приближи и погледна вътре.
En: Elena approached and looked inside.

Bg: Там лежеше древен пергамент.
En: There lay an ancient parchment.

Bg: „Какво е това?“ - попита тя.
En: “What is this?” she asked.

Bg: „Изглежда като стар ръкопис,“ каза Иван.
En: “It looks like an old manuscript,” Ivan said.

Bg: „Но защо е скрит тук?“
En: “But why is it hidden here?”

Bg: Тримата бързо се събраха и разгледаха пергамента.
En: The three of them quickly gathered and examined the parchment.

Bg: Беше на старобългарски език и имаше странни символи.
En: It was in Old Bulgarian and had strange symbols.

Bg: Иван си спомни, че в библиотеката имаше книга за древната българска история.
En: Ivan remembered there was a book on ancient Bulgarian history in the library.

Bg: Извадиха книгата и започнаха да четат.
En: They took out the book and began to read.

Bg: Пергаментът разказваше история за забравен манастир и изгубено съкровище.
En: The parchment told a story of a forgotten monastery and lost treasure.

Bg: Според ръкописа, в този манастир се съхранявали ценни документи от времето на цар Симеон Велики.
En: According to the manuscript, valuable documents from the time of Tsar Simeon the Great were stored in this monastery.

Bg: Имало обаче и предупреждение - да се внимава, защото съкровището е защитено от древно проклятие.
En: However, there was also a warning – to be careful, because the treasure was protected by an ancient curse.

Bg: „Това е невероятно!“ извика Петър.
En: “This is incredible!” Peter exclaimed.

Bg: „Трябва да открием къде е този манастир.“
En: “We need to find where this monastery is.”

Bg: Тримата продължиха да четат и разкопаха още тухли.
En: The three continued reading and removed more bricks.

Bg: Намериха още улики.
En: They found more clues.

Bg: След часове прекарани в изследване, разбраха, че манастирът се намира дълбоко в планината.
En: After hours of research, they realized the monastery was located deep in the mountains.

Bg: Решиха да тръгнат на експедиция.
En: They decided to embark on an expedition.

Bg: След няколко дни на трудни преходи, те достигнаха до скритата долина.
En: After several days of difficult treks, they reached the hidden valley.

Bg: Там стоеше старата руина на манастира.
En: There stood the old ruins of the monastery.

Bg: Вътре бяха камъни, прах и тишина.
En: Inside were stones, dust, and silence.

Bg: Иван, Елена и Петър внимателно вървяха, докато не намериха голямата зала.
En: Ivan, Elena, and Peter walked carefully until they found the great hall.

Bg: „Тук трябва да е съкровището,“ прошепна Елена.
En: “The treasure must be here,” Elena whispered.

Bg: Изведнъж чувиха странен шум.
En: Suddenly, they heard a strange noise.

Bg: Погледите им се срещнаха със стари пазачи на съкровището - древни духове.
En: Their eyes met the ancient guardians of the treasure – ancient spirits.

Bg: Иван извади пергамента и започна да чете молитвите, които бяха написани в него.
En: Ivan took out the parchment and began to recite the prayers written on it.

Bg: Духовете бавно се разсейваха.
En: The spirits slowly dissipated.

Bg: Съкровището се откри пред тях - злато, скъпоценности и документи.
En: The treasure revealed itself before them – gold, jewels, and documents.

Bg: Бяха запазени древни ръкописи, които разкриваха историята на България.
En: Ancient manuscripts that unveiled the history of Bulgaria were preserved.

Bg: „Успяхме!“ каза Петър.
En: “We did it!” Peter said.

Bg: „Имаме шанса да разкажем тези истории на света и да върнем забравеното минало на България.“
En: “We have the chance to tell these stories to the world and restore Bulgaria's forgotten past.”

Bg: Те внимателно събраха всичко и се върнаха в Рилския манастир.
En: They carefully gathered everything and returned to the Rila Monastery.

Bg: Започнаха да изучават ръкописите и да споделят откритията с други историци.
En: They began to study the manuscripts and share their discoveries with other historians.

Bg: Българската история се обогати с нови и интересни факти.
En: Bulgarian history was enriched with new and interesting facts.

Bg: Иван, Елена и Петър останаха приятели и продължиха да търсят още загадки и приключения.
En: Ivan, Elena, and Peter remained friends and continued to seek more mysteries and adventures.

Bg: Краят.
En: The End.