Discovering Bulgaria: A Family’s Journey Through Rila Monastery

In this episode, we'll join the Petrov family on their heartfelt journey exploring the rich history and natural beauty of Bulgaria's Rila Monastery, uncovering ancient tales and creating timeless memories.

Bg: Красивото слънце грее ярко над Рилския манастир.
En: The beautiful sun shines brightly over the Rila Monastery.

Bg: Семейство Петрови пристигат рано сутринта.
En: The Petrov family arrives early in the morning.

Bg: Пред манастира стои мрежеста порта, над която се извисява голям кръст.
En: In front of the monastery stands a wire gate, above which a large cross rises.

Bg: Иванка е най-малката дъщеря.
En: Ivanka is the youngest daughter.

Bg: Тя е само 10 години, но много любознателна.
En: She is only 10 years old but very curious.

Bg: Баща ѝ Борислав и майка ѝ Елена държат ръцете ѝ.
En: Her father Borislav and mother Elena hold her hands.

Bg: Борислав е висок и силен човек с добросърдечна усмивка.
En: Borislav is a tall and strong man with a kind-hearted smile.

Bg: Елена е топла и мила, винаги готова да обясни нещо ново.
En: Elena is warm and gentle, always ready to explain something new.

Bg: Тримата са дошли тук заедно, за да прекарат малко време сред природата и историята.
En: The three of them have come here together to spend some time amidst nature and history.

Bg: - Татко, защо манастирът е толкова важен? - попита Иванка, очите ѝ блестят от любопитство.
En: “Dad, why is the monastery so important?” Ivanka asks, her eyes sparkling with curiosity.

Bg: Борислав се усмихва и започва да разказва:
En: Borislav smiles and begins to explain:

Bg: - Това е един от най-старите манастири в България.
En: “This is one of the oldest monasteries in Bulgaria.

Bg: Основан е през 10-ти век от свети Иван Рилски.
En: It was founded in the 10th century by Saint Ivan of Rila.

Bg: Той е свято място за много хора.
En: It’s a holy place for many people.

Bg: Манастирът е пазител на българската православна вяра.
En: The monastery is a guardian of the Bulgarian Orthodox faith.

Bg: Когато влизат в манастира, те се чувстват като в друга епоха.
En: When they enter the monastery, they feel like they've stepped into another era.

Bg: Стените са украсени с красиви фрески, разказващи библейски истории.
En: The walls are adorned with beautiful frescoes depicting biblical stories.

Bg: Иванка стои пред голяма картина на свети Иван Рилски.
En: Ivanka stands before a large painting of Saint Ivan of Rila.

Bg: - Виж тази картина, Иванка.
En: “Look at this painting, Ivanka.

Bg: Свети Иван е живял в пещерите тук, за да се посвети на Бога - обяснява Елена.
En: Saint Ivan lived in the caves here to dedicate himself to God,” explains Elena.

Bg: След това семейството се отправя към вътрешния двор.
En: Next, the family heads to the inner courtyard.

Bg: В центъра има величествена църква с кубета, които блестят на слънцето.
En: In the center stands a majestic church with domes that glisten in the sun.

Bg: Те влизат вътре, здраво държейки ръцете на малката Иванка.
En: They enter inside, holding tightly onto little Ivanka’s hands.

Bg: Вътре ароматът на восък и тамян ги обгръща.
En: Inside, the scent of wax and incense envelops them.

Bg: Самата атмосфера е свещена.
En: The atmosphere itself is sacred.

Bg: - Мамо, какво правим с тези свещи? - пита Иванка, след като вижда хора да запалват свещи.
En: “Mom, what do we do with these candles?” Ivanka asks after seeing people lighting candles.

Bg: - Палим свещи за здраве и за душите на нашите близки - отговаря Елена.
En: “We light candles for health and for the souls of our loved ones,” replies Elena.

Bg: - Това е нашият начин да се помолим и да благодарим.
En: “It’s our way to pray and give thanks.”

Bg: Иванка също запалва свещичка, поглежда към високо издигнатия иконостас и тихо прошепва своето желание.
En: Ivanka also lights a candle, looks up at the high iconostasis, and quietly whispers her wish.

Bg: След като обиколят църквата, семейството се отправя към музея на манастира.
En: After exploring the church, the family heads to the monastery museum.

Bg: Там виждат древни ръкописи, стари икони и реликви, които разказват за богатата история на България и православната църква.
En: There they see ancient manuscripts, old icons, and relics that tell the rich history of Bulgaria and the Orthodox Church.

Bg: - Толкова много истории, толкова вяра и обич! - възкликва Борислав, докато разглеждат експозицията.
En: “So many stories, so much faith and love!” Borislav exclaims as they examine the exhibits.

Bg: Настъпва следобед и тримата решават да се поразходят в околностите на манастира.
En: Afternoon arrives, and the three decide to take a walk in the surroundings of the monastery.

Bg: Те намират красива горска пътека, която ги води до малък поток.
En: They find a beautiful forest path that leads them to a small stream.

Bg: Сядат на тревата и започват да си хапват приготвеното от Елена ядене.
En: They sit on the grass and start to eat the food prepared by Elena.

Bg: - Това място е вълшебно! - казва Иванка с усмивка.
En: “This place is magical!” Ivanka says with a smile.

Bg: - Да, тук можем да се свържем с нашето минало и да се почувстваме част от нещо по-голямо - отговаря Борислав.
En: “Yes, here we can connect with our past and feel part of something bigger,” Borislav replies.

Bg: В края на деня, когато слънцето започва да залязва, семейство Петрови се връщат към манастира за последен поглед.
En: As the day comes to an end and the sun begins to set, the Petrov family returns to the monastery for one last look.

Bg: Те си обещават да се върнат отново и да донесат повече членове на семейството си.
En: They promise to come back again and bring more family members with them.

Bg: Иванка се усмихва широко, държейки ръцете на родителите си, знаейки че това е началото на много нови открития и приключения за тях като семейство.
En: Ivanka smiles broadly, holding her parents’ hands, knowing that this is the beginning of many new discoveries and adventures for them as a family.

Bg: Манастирът остава зад тях, но спомените и уроците, които научиха тук, ще останат завинаги в сърцата им.
En: The monastery remains behind them, but the memories and lessons learned here will stay in their hearts forever.