First Day Back: Adventures and History at Rila Monastery School

In this episode, we'll follow Ivan, Maria, and Georgi as they embark on an educational journey at the historic Rila Monastery, uncovering treasures of history and experiencing the joy of learning.

Bg: Когато слънцето изгря над планината, Рилският манастир блестеше в златно.
En: When the sun rose over the mountain, the Rila Monastery shone in golden light.

Bg: Иван, Мария и Георги стояха на двора с новите си раници.
En: Ivan, Maria, and Georgi stood in the courtyard with their new backpacks.

Bg: Днес беше първият учебен ден след ваканцията.
En: Today was the first day of school after the vacation.

Bg: Иван беше любопитен.
En: Ivan was curious.

Bg: "Какво ще учим днес?
En: "What will we learn today?"

Bg: " попита той и погледна към Мария и Георги.
En: he asked, looking at Maria and Georgi.

Bg: Мария се усмихна.
En: Maria smiled.

Bg: "Може би ще имаме нови книги.
En: "Maybe we will get new books.

Bg: Имам нов тетрадки с цветни страници!
En: I have new notebooks with colorful pages!"

Bg: " Георги изглеждаше замислен.
En: Georgi looked thoughtful.

Bg: "Мисля, че учителят ще ни разказва за историята на манастира.
En: "I think the teacher will tell us about the history of the monastery."

Bg: "Входната врата на училището се отвори и брат Петър ги посрещна с топла усмивка.
En: The school's front door opened, and Brother Peter greeted them with a warm smile.

Bg: "Добро утро, деца.
En: "Good morning, children.

Bg: Влизайте, ще бъде интересен ден.
En: Come in, it will be an interesting day."

Bg: "Класната стая беше уютно подредена.
En: The classroom was cozily arranged.

Bg: Стените бяха украсени с картини на манастира и природата около него.
En: The walls were decorated with pictures of the monastery and the nature around it.

Bg: Децата седнаха на своите места и брат Петър започна урока.
En: The children took their seats, and Brother Peter began the lesson.

Bg: Той разказа за живота в манастира през вековете, за монасите, които внимателно пазили книгите и ръкописите.
En: He talked about life in the monastery over the centuries, about the monks who carefully preserved the books and manuscripts.

Bg: Иван слушаше със зяпнала уста.
En: Ivan listened with his mouth open.

Bg: Манастирът имаше толкова дълга и богата история!
En: The monastery had such a long and rich history!

Bg: След урока, брат Петър ги поведе към библиотеката.
En: After the lesson, Brother Peter led them to the library.

Bg: Тя беше огромна, пълна с книги и стари документи.
En: It was huge, full of books and old documents.

Bg: Мария беше очарована.
En: Maria was enchanted.

Bg: "Мога ли да взема книга за дома?
En: "Can I take a book home?"

Bg: " попита тя.
En: she asked.

Bg: "Разбира се," отвърна брат Петър, "Всички книги са на ваше разположение.
En: "Of course," Brother Peter replied, "All the books are at your disposal."

Bg: "На обяд децата хапнаха в трапезарията, заедно с монасите.
En: At lunch, the children ate in the dining hall with the monks.

Bg: Те се чувстваха като част от една голяма общност.
En: They felt like part of a large community.

Bg: Обяда беше вкусен, с пресни зеленчуци от градината на манастира.
En: The lunch was delicious, with fresh vegetables from the monastery's garden.

Bg: Следобедът премина в игри и разходки около манастира.
En: The afternoon passed with games and walks around the monastery.

Bg: Иван, Мария и Георги събираха цветя и гледаха птиците в гората.
En: Ivan, Maria, and Georgi picked flowers and watched the birds in the forest.

Bg: Те бяха щастливи и радостни.
En: They were happy and joyful.

Bg: Когато слънцето започна да залязва, брат Петър ги събра отново.
En: When the sun began to set, Brother Peter gathered them again.

Bg: "Днес беше добър ден, нали?
En: "Today was a good day, wasn't it?"

Bg: " попита той.
En: he asked.

Bg: "Да, много добър!
En: "Yes, very good!"

Bg: " отговориха децата в един глас.
En: the children answered in unison.

Bg: "Утре ще научим още по-интересни неща," обеща брат Петър.
En: "Tomorrow we will learn even more interesting things," Brother Peter promised.

Bg: Децата си тръгнаха към дома с усмивки на лицата.
En: The children went home with smiles on their faces.

Bg: Есенната учебна година започна прекрасно в Рилския манастир.
En: The autumn school year began wonderfully at the Rila Monastery.

Bg: Те мечтаеха за новите приключения и знания, които ги очакват.
En: They dreamed of the new adventures and knowledge that awaited them.

Bg: И така, първият ден на училище след ваканцията завърши с щастие и надежда за нови знания.
En: And so, the first day of school after the vacation ended with happiness and hope for new knowledge.

Bg: Иван, Мария и Георги знаеха, че всеки нов ден ще им донесе нещо вълнуващо и неповторимо.
En: Ivan, Maria, and Georgi knew that each new day would bring them something exciting and unique.