Lost in Translation: A Foreigner’s Comedic Quest in Warsaw

In this episode, we'll witness a charming encounter between a determined Swede and a trio of bookstore owners in Warsaw who embark on a mission to help him conquer the unpronounceable Polish word 'chrząszcz', leading to unexpected laughter and friendship.

Pl: Na Zygmuntowskim dzwonie w centrum Warszawy, wybijała godzina ósma.
En: At the Sigismund Bell in the center of Warsaw, the clock struck eight.

Pl: Tętno miasta nabrało tempa.
En: The city's pulse quickened.

Pl: Wśród gmodernych wieżowców i zabytkowych kamienic tłum gorączkowo przemierzał ulice, aż do momentu, kiedy jedno zdarzenie przyciągnęło ich uwagę.
En: Amidst the modern skyscrapers and historic townhouses, a crowd feverishly roamed the streets until one event caught their attention.

Pl: Do Warszawy przyjechał podróżnik.
En: A traveler had arrived in Warsaw.

Pl: Podróżnik taki niezwykły, że z miejsca przyciągnął na siebie wzrok przechodniów.
En: This traveler was so extraordinary that he immediately drew the gaze of passersby.

Pl: Był to bardzo wysoki, blondyn z jasnymi, błękitnymi oczami.
En: He was very tall, blond with light blue eyes.

Pl: Mówił głośno i jasno.
En: He spoke loudly and clearly.

Pl: Nie mówił jednak po polsku.
En: However, he didn't speak Polish.

Pl: Na ulicy Nowy Świat, pełnej kawiarni i sklepów, Michał i Katarzyna prowadzili niewielką księgarnię.
En: On Nowy Świat Street, filled with cafes and shops, Michał and Katarzyna ran a small bookstore.

Pl: Wojciech, z kolei, był ich najwierniejszym klientem.
En: Wojciech, in turn, was their most loyal customer.

Pl: Znał każdą półkę, wiele tomów przeczytał kilkakrotnie.
En: He knew every shelf, had read many volumes multiple times.

Pl: W taki oto zwyczajowy dla siebie sposób, przeglądając okładki książek, dostrzegł zalotnego obcokrajowca.
En: In his customary way of browsing book covers, he noticed the flirtatious foreigner.

Pl: Z ciekawością spytał, skąd przybywa ten nieznajomy.
En: Out of curiosity, he asked where this stranger was from.

Pl: "Ze Szwecji!
En: "From Sweden!"

Pl: " - odpowiedział głośno i jasno.
En: - he answered loudly and clearly.

Pl: Wojciech uśmiechnął się i przedstawił swoich przyjaciół, Katarzynę i Michała.
En: Wojciech smiled and introduced his friends, Katarzyna and Michał.

Pl: Rozejrzeli się po swojej księgarni i spostrzegli książkę doskonałą dla szwedzkiego gościa - słownik polsko-angielski.
En: They looked around their bookstore and spotted a perfect book for the Swedish guest - a Polish-English dictionary.

Pl: Ale zdawało się, że Szwed miał w sobie pewien upór.
En: But it seemed that the Swede had a certain stubbornness.

Pl: Chciał nauczyć się polskiego, a przede wszystkim wymówić trudne dla większości słowo "chrząszcz".
En: He wanted to learn Polish, and most importantly, pronounce the difficult word "chrząszcz."

Pl: Michał, Wojciech i Katarzyna patrzyli na niego z niedowierzaniem.
En: Michał, Wojciech, and Katarzyna looked at him in disbelief.

Pl: "Chrząszcz", ten brukowiec polskiej fonetyki, był dla wielu obcokrajowców niemożliwy do wymówienia.
En: "Chrząszcz," this cobblestone of Polish phonetics, was impossible for many foreigners to pronounce.

Pl: Ale widząc determinację Szweda, postanowili pomóc.
En: But seeing the Swede's determination, they decided to help.

Pl: Katarzyna, cierpliwie i spokojnie, zaczęła tłumaczyć.
En: Katarzyna, patiently and calmly, began to explain.

Pl: Położyła nacisk na to, że "ch" brzmi jak "h" w "hałas".
En: She emphasized that "ch" sounds like "h" in "noise".

Pl: "Rz" to jak "ż" w "żaba".
En: "Rz" is like "ż" in "frog".

Pl: "Sz" to jak "ś" w "światło".
En: "Sz" is like "ś" in "light".

Pl: I na końcu, "cz" jak "ć" w "ćma".
En: And finally, "cz" is like "ć" in "moth".

Pl: Szwed wciąż miał trudności, ale nie poddawał się.
En: The Swede still struggled, but he didn't give up.

Pl: Próbowali godzinami.
En: They tried for hours.

Pl: Kiedy błękit oka Szweda zaczął odbijać blask zachodzącego słońca, w końcu udało mu się to.
En: When the blue of the Swede's eye began to reflect the glow of the setting sun, he finally did it.

Pl: "Chrząszcz!
En: "Chrząszcz!"

Pl: " - wykrzyczał.
En: - he exclaimed.

Pl: Ulicy Nowy Świat wypełnił gromki śmiech.
En: The street Nowy Świat filled with loud laughter.

Pl: Wojciech uśmiechał się szeroko, Katarzyna klaskała, a Michał śmiał się aż do rozpuku.
En: Wojciech smiled broadly, Katarzyna clapped, and Michał laughed until tears.

Pl: Szwed, teraz już prawie Polak, wykrzykiwał dumnie "chrząszcz" na cały głos.
En: The Swede, now almost a Pole, proudly shouted "chrząszcz" at the top of his lungs.

Pl: Gdy noc zapadła nad Warszawą, wszyscy wrócili do swoich domów.
En: As night fell over Warsaw, everyone returned to their homes.

Pl: Tego dnia obcokrajowiec nauczył się prawidłowo wymawiać słowo "chrząszcz", a Warszawa nauczyła go, że polska gościnność i cierpliwość są nieocenione.
En: That day, the foreigner learned to pronounce the word "chrząszcz" correctly, and Warsaw taught him that Polish hospitality and patience are invaluable.

Pl: I choć główny konflikt historii został zakończony rondem de Gaulle'a, echo słowa "chrząszcz" wciąż odbijało się echem po stolicy Polski.
En: And even though the main conflict of the story was resolved by the roundabout de Gaulle, the echo of the word "chrząszcz" still reverberated through the capital of Poland.