Lost in Translation: The Omelette Confusion in Barcelona

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: El sol s’anava amagant a la ciutat de Barcelona. Al fons, la majestuosa silueta de la Sagrada Família dibuixava una imatge idíl·lica. En una animada terrassa de bar a un costat de les Ramblas, es trobaven Marta i Jordi, dos amics de tota la vida, assentats davant d’un turista emprenyat i embadalit per la complexitat de l’idioma català. Stu, un atractiu jove americà, havia demanat una “truita” al seu cambrer i s’havia quedat perplex en descobrir que hi havia dues maneres de comprendre aquesta paraula.
En: The sun was setting behind the city of Barcelona. In the distance, the majestic silhouette of the Sagrada Familia drew an idyllic image. At a lively bar terrace on one side of Las Ramblas, Marta and Jordi, two lifelong friends, were seated in front of a tourist annoyed and amazed by the complexity of the Catalan language. Stu, a handsome young American, had ordered an “omelette” from his waiter and was left bewildered to discover that there were two ways to understand this word.

Ca: Això és realment divertit
En: This is really funny,

Ca: riure Marta, una morena de somriure brillant que havia tingut el coratge de acostar-se a l’explotat Stu. Davant la increpació de l’estranger, Jordi va esclatar a riure, deixant que els seus rulls castanys rebotessin en cada moviment del seu cap.
En: laughed Marta, a brunette with a bright smile who had the courage to approach the bewildered Stu. In the face of the foreigner’s bewilderment, Jordi burst into laughter, his brown curls bouncing with every movement of his head.

Ca: Stu, en català ‘truita’ és una paraula amb doble significat
En: Stu, in Catalan ‘truita’ is a word with a double meaning,

Ca: va explicar Jordi. Pot referir-se a un plat d’ou batut, cuit amb patates o altres ingredients, o pot ser un tipus de peix.
En: explained Jordi. It can refer to a dish of beaten eggs, cooked with potatoes or other ingredients, or it can be a type of fish.

Ca: Stu es va arrufar les celles, una mica confós.
En: Stu furrowed his brow, a little confused.

Ca: Així que… quan vaig demanar una ‘truita’, va haver una confusió si volia menjar un peix o un plat d’ou i patates?
En: So… when I asked for an ‘omelette’, there was a confusion if I wanted to eat a fish or a dish of eggs and potatoes?

Ca: Marta i Jordi van assentir, rient alhora.
En: Marta and Jordi nodded, laughing together.

Ca: Exactament!
En: Exactly!

Ca: van exclamar junts.
En: they exclaimed in unison.

Ca: Aprofitant la situació, Jordi va demanar una truita de patates i una truita de riu al cambrer per ajudar a explicar millor.
En: Taking advantage of the situation, Jordi ordered a potato omelette and a river omelette from the waiter to help explain better.

Ca: Quan els plats van arribar, Marta i Jordi van assenyalar cada plat i van anomenar-lo, tot fent que Stu l’acabés repetint. La truita de riu brillava sota les llums suaus de la terrassa, mentre que la truita de patates va fer que Stu es llepasse els llavis en veure-la.
En: When the plates arrived, Marta and Jordi pointed to each dish and named it, getting Stu to repeat it. The river omelette shone under the soft lights of the terrace, while the potato omelette made Stu lick his lips upon seeing it.

Ca: Als seus ulls, aquesta mena de confusió lingüística era part del seu viatge, una meravellosa manera d’aprendre sobre la cultura local d’una manera divertida i saborosa.
En: In his eyes, this kind of linguistic confusion was part of his journey, a wonderful way to learn about the local culture in a fun and tasty way.

Ca: Com que Marta i Jordi es van mostrar tan servicials, Stu va decidir passar més temps amb ells durant la seva estada a Barcelona, descobrint més sobre les peculiaritats de l’idioma i la cultura catalana. S’estava familiaritzant amb la ciutat, les seves persones i la seva llengua, tot gaudint d’una bona truita… tant de peix com el plat d’ou!
En: Since Marta and Jordi were so helpful, Stu decided to spend more time with them during his stay in Barcelona, discovering more about the peculiarities of the language and Catalan culture. He was becoming familiar with the city, its people, and its language, all while enjoying a good omelette… both the fish and the egg dish!

Ca: De manera que, aquesta història ressalta la importància dels idiomes i les maneres divertides i confuses que podem enfrontar-nos quan intentem comprendre’ls. I en aquest cas, un simple mot ‘truita’, va desencadenar tot un conjunt de rialles, aprenentatge i nous amics a la colorida ciutat de Barcelona.
En: Therefore, this story highlights the importance of languages and the fun and confusing ways we can face when trying to understand them. And in this case, a simple word ‘omelette’ triggered a whole set of laughter, learning, and new friends in the colorful city of Barcelona.

Vocabulary Words:
ciutat : city
Marta : Marta
Jordi : Jordi
Barcelona : Barcelona
truita : omelette
sol : sun
Sagrada Família : Sagrada Familia
idioma : language
patates : potatoes
peix : fish
rialles : laughter
confusió : confusion
terrassa : terrass
amics : friends
cultura : culture
cambrer : waiter
ou : eggs
plat : dish
tota la vida : lifelong
aprenentatge : learning
idíl·lica : beautiful
divertit : funny
servicials : helpful
aprendre : learning
viatge : journey
significat : meaning
castany : brown
morena : brunette
saborosa : tasty