Marionette Magic: Siblings Bring Joy to Prague’s Charles Bridge

In this episode, we'll explore how Jiří and Tereza transform a windy mishap into a heartwarming tale of resilience and craft on Prague's historic Charles Bridge.

Cs: Na Karlově mostě v Praze, mezi stromy, se ozýval smích a hlasité rozhovory.
En: On Charles Bridge in Prague, among the trees, laughter and loud conversations could be heard.

Cs: Slunce svítilo a voda pod mostem klidně tekla.
En: The sun was shining and the water under the bridge flowed calmly.

Cs: Jiří a Tereza tam prodávali tradiční české marionety turistům.
En: Jiří and Tereza were selling traditional Czech marionettes to tourists there.

Cs: Jiří a Tereza byli sourozenci.
En: Jiří and Tereza were siblings.

Cs: Měli stánek plný krásných marionet.
En: They had a stand full of beautiful marionettes.

Cs: Byly tam loutky králů, princezen a klaunů.
En: There were puppets of kings, princesses, and clowns.

Cs: Každá marioneta měla své osobité kouzlo.
En: Each marionette had its unique charm.

Cs: Jiří zbožňoval vyrábět nové marionety.
En: Jiří loved creating new marionettes.

Cs: "Podívej, Terezo!"
En: "Look, Tereza!"

Cs: volal, když dokončil novou loutku.
En: he would call when he finished a new puppet.

Cs: Tereza ráda mluvila s turisty.
En: Tereza enjoyed talking to tourists.

Cs: "Pojďte se podívat!
En: "Come and take a look!

Cs: Tradiční české marionety!"
En: Traditional Czech marionettes!"

Cs: zvala každého, kdo prošel kolem.
En: she invited everyone passing by.

Cs: Jedno odpoledne přišla na Karlův most velká skupina turistů.
En: One afternoon, a large group of tourists arrived on Charles Bridge.

Cs: Byli z Japonska a obdivovali marionety.
En: They were from Japan and admired the marionettes.

Cs: Tereza se na ně usmála a začala vysvětlovat: "Toto je král.
En: Tereza smiled at them and began explaining, "This is the king.

Cs: Může tančit.
En: He can dance.

Cs: Podívejte!"
En: Look!"

Cs: Vzala marionetu do ruky a ukázala, jak se pohybuje.
En: She took the marionette in her hand and showed how it moved.

Cs: Turisté byli nadšení.
En: The tourists were delighted.

Cs: Začali kupovat marionety jeden po druhém.
En: They started buying the marionettes one by one.

Cs: Jiří byl pyšný a šťastný.
En: Jiří was proud and happy.

Cs: "Terezo, máme hodně peněz.
En: "Tereza, we have a lot of money.

Cs: Dneska se nám daří!"
En: We're doing great today!"

Cs: řekl radostně.
En: he said joyfully.

Cs: Najednou vítr zesílil a jedna marioneta spadla.
En: Suddenly, the wind picked up, and one marionette fell.

Cs: Jiří a Tereza se na sebe podívali.
En: Jiří and Tereza looked at each other.

Cs: Podívali se na marionetu, která spadla, a zjistili, že je poškozená.
En: They looked at the fallen marionette and found it was damaged.

Cs: Jiří byl smutný.
En: Jiří was sad.

Cs: "To je moje oblíbená marioneta," řekl sklesle.
En: "That's my favorite marionette," he said dejectedly.

Cs: Tereza ho utěšovala: "Neboj se, Jiří.
En: Tereza comforted him: "Don't worry, Jiří.

Cs: Můžeme ji opravit.
En: We can fix it.

Cs: A prodáme ještě více marionet."
En: And we'll sell even more marionettes."

Cs: Jiří se na ni podíval s nadějí.
En: Jiří looked at her with hope.

Cs: Začali společně marionetu opravovat.
En: They started fixing the marionette together.

Cs: Tereza zpívala veselou písničku, aby zvedla náladu.
En: Tereza sang a cheerful song to lift the mood.

Cs: Turisté kolem nich se zastavili a sledovali, jak pracují.
En: Tourists around them stopped and watched them work.

Cs: Někteří z nich se dokonce přidali a nabídli pomoc.
En: Some even joined in and offered help.

Cs: Po několika hodinách byla marioneta opravená.
En: After a few hours, the marionette was repaired.

Cs: Jiří ji zvedl a ukázal turistům.
En: Jiří lifted it and showed it to the tourists.

Cs: "Je opět krásná," řekl.
En: "It's beautiful again," he said.

Cs: Tereza souhlasila: "A je ještě krásnější než předtím."
En: Tereza agreed: "And it's even more beautiful than before."

Cs: Turisté začali tleskat.
En: The tourists started clapping.

Cs: Kupovali další marionety a chválili práci Jiřího a Terezy.
En: They bought more marionettes and praised Jiří and Tereza's work.

Cs: Jiří a Tereza byli velmi šťastní.
En: Jiří and Tereza were very happy.

Cs: Zjistili, že spolu mohou překonat jakoukoliv překážku.
En: They realized that together, they could overcome any obstacle.

Cs: Když slunce zapadalo, Jiří a Tereza sbalili svůj stánek.
En: As the sun set, Jiří and Tereza packed up their stand.

Cs: Měli tašku plnou peněz a srdce plná radosti.
En: They had a bag full of money and hearts full of joy.

Cs: "Zítra se sem vrátíme," řekla Tereza s úsměvem.
En: "We'll come back here tomorrow," Tereza said with a smile.

Cs: Jiří přikývl a odpověděl: "Ano, a uděláme ještě více krásných marionet!"
En: Jiří nodded and replied, "Yes, and we'll make even more beautiful marionettes!"

Cs: A tak se vraceli každý den.
En: And so they returned every day.

Cs: Na Karlově mostě v Praze, mezi turisty i přáteli, prodávali své tradiční české marionety a šířili radost.
En: On Charles Bridge in Prague, among tourists and friends, they sold their traditional Czech marionettes and spread joy.