A Twirl Through Betws-y-Coed: Cycle of Friendship

In this episode, we'll ride through the whimsical twists of fate as we unravel the vibrant yarn of Gwyneth's day and discover how a tangled jacket sparks an unexpected friendship.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod braf a heulog yn Betws-y-Coed.
En: It was a beautiful sunny day in Betws-y-Coed.

Cy: Gwyneth oedd enw'r ferch ifanc a oedd yn cerdded ar hyd y stryd with ei siaced lliwgar.
En: Gwyneth was the name of the young girl walking along the street in her colorful jacket.

Cy: Roedd ei gwallt melyn yn disgleirio yn yr haul, a'i phocedi yn llawn o gerrig lliwgar oedd hi wedi casglu o'r afon.
En: Her blonde hair was shining in the sun, and her pockets were full of colorful stones she had collected from the river.

Cy: Wrth iddi gerdded heibio siop beics, sylwodd ar feic gwyrdd hyfryd gyda basgedi o flaen.
En: As she walked past the bike shop, she noticed a lovely green bicycle with baskets at the front.

Cy: Gwyddai Gwyneth nad oedd hi'n fedrus iawn ar feicio, ond roedd y beic yn edrych mor wahoddiadol.
En: Gwyneth knew she wasn't very skilled at cycling, but the bike looked so inviting.

Cy: Nid oedd hi'n gwrthsefyll y demtasiwn i standio arno.
En: She couldn't resist the temptation to stop and admire it.

Cy: Rhys, y gŵr ifanc sy'n rhedeg y siop beics, a Eira, ei chwaer fach, oedd tu allan i'r siop yn glanhau'r palmant.
En: Rhys, the young man running the bike shop, and Eira, his little sister, were outside the shop cleaning the pavement.

Cy: Sylwodd Rhys ar Gwyneth yn nesáu at y beic ond cyn iddo allu rhybuddio hi, roedd ei siaced eisoes wedi cael ei dal yn yr olwyn.
En: Rhys noticed Gwyneth approaching the bike but before he could warn her, her jacket had already been caught in the wheel.

Cy: Cyn iddi sylweddoli, theithiodd Gwyneth trwy'r dref gyda'i siaced yn llusgo ar ei hôl.
En: Before she realized, Gwyneth was walking through the town with her jacket trailing behind her.

Cy: Roedd plant yn chwerthin, cŵn yn cyfarth, a dwylo Rhys a Eira ar eu genau mewn syndod.
En: Children laughed, dogs barked, and Rhys and Eira's hands covered their mouths in surprise.

Cy: Cyn belled ag y gallai edrych, roedd siaced Gwyneth yn llifo yn yr awyr fel baner lliwgar.
En: Before long, Gwyneth's jacket was flowing in the air like a colorful flag.

Cy: Yn y pen draw, daeth Gwyneth i stop wrth giât y parc, gyda'i siaced wedi'i gwau yn dynn o gwmpas yr olwyn.
En: Finally, Gwyneth stopped at the park gate, her jacket tightly wound around the wheel.

Cy: Cyn gynted ag y gallai, rhedodd Rhys drosodd i helpu.
En: As soon as he could, Rhys ran over to help.

Cy: Gan ddefnyddio ei sgiliau trwsio beic, llwyddodd Rhys i ryddhau siaced Gwyneth heb dorri dim.
En: Using his bike-fixing skills, Rhys managed to free Gwyneth's jacket without causing any damage.

Cy: Roedd hi'n lliwgar, ond yn ddiogel ac yn gyfan, diolch i lawenydd pawb.
En: It was colorful, but safe and intact, thanks to everyone's joy.

Cy: Edrychodd Gwyneth ar Rhys gyda llygaid diolchgar a dweud, "Diolch yn fawr iawn, dwi mor flin am hyn.
En: Gwyneth looked at Rhys with grateful eyes and said, "Thank you so much, I'm so sorry about this."

Cy: " Roedd Rhys, wrth ei fodd â'r cyfle i helpu, yn gwenu yn ôl ac yn ei sicrhau, "Pawb yn gwneud camgymeriadau, dim problem o gwbl.
En: Rhys, pleased to have the opportunity to help, smiled back and reassured her, "Everyone makes mistakes, no problem at all."

Cy: " Yn y diwedd, cafodd Gwyneth baned o de gyda Rhys a Eira yn y parc.
En: In the end, Gwyneth got a cup of tea with Rhys and Eira in the park.

Cy: Roedd hi wedi dysgu peidio â rhoi rhywbeth mor bwysig â siaced mewn perygl eto, ond hefyd wedi dod o hyd i ddau ffrind newydd yn Betws-y-Coed.
En: She had learned not to put something as important as a jacket in danger again, but had also found two new friends in Betws-y-Coed.