Accidental Tour Guide: Adventure in Tallinn’s Historic Heart

Fluent Fiction – Estonian
www.FluentFiction.org/Estonian
Story Transcript:
Et: Mihkel kõndis rahulikult mööda Tallinna vanalinna kiviseid tänavaid.
En: Mihkel walked calmly along the cobblestone streets of Tallinn’s Old Town.

Et: Ta armastas näha vanalinna ilu ja tunda ajalugu oma jalge all.
En: He loved seeing the beauty of the old town and feeling the history beneath his feet.

Et: Ühel ilusal hommikul jalutas ta Harju tänaval.
En: One beautiful morning, he strolled down Harju Street.

Et: Mihkel peatus, et imetleda Raekoja platsi.
En: Mihkel stopped to admire the Town Hall Square.

Et: Äkki nägi ta rohkelt inimesi vanaaegsetes riietes.
En: Suddenly, he saw a lot of people in old-fashioned clothes.

Et: “On vist mingi pidu,” mõtles Mihkel.
En: “It must be some kind of celebration,” Mihkel thought.

Et: Ta astus lähemale ja sõbralik mees kutsus teda gruppi.
En: He stepped closer, and a friendly man invited him to join the group.

Et: Mihkel arvas, et see oli mingi ekskursioon.
En: Mihkel assumed it was some sort of tour.

Et: Ta ühines nendega ja naeratas, kui nad kõndisid mööda kitsaid tänavaid.
En: He joined them and smiled as they walked through the narrow streets.

Et: Järsku peatus grupp ja pöördus Mihkli poole.
En: Suddenly, the group stopped and turned towards Mihkel.

Et: Kõik turistid vaatasid teda ootavalt.
En: All the tourists looked at him expectantly.

Et: Mihkel ei teadnud, mida teha, kuid otsustas improviseerida.
En: Mihkel didn’t know what to do but decided to improvise.

Et: “Siin on Raekoja plats,” ütles ta, “väga vana ja kuulus koht.
En: “This is the Town Hall Square,” he said, “a very old and famous place.

Et: Keskel on raekoda, kus ammu aega tagasi arutati tähtsaid asju.”
En: In the center is the town hall, where important matters were discussed a long time ago.”

Et: Turistid vaatasid uudishimulikult ringi, mõni tegi pilte.
En: The tourists looked around curiously, some took pictures.

Et: Mihkel jätkas: “Vanalinnal on palju kitsaid tänavaid.
En: Mihkel continued, “The Old Town has many narrow streets.

Et: Need on täis lugusid ja saladusi.
En: They are full of stories and secrets.

Et: Näete seal kaugel Neitsitorni?
En: Do you see the Maiden Tower over there?

Et: See kaitses linna vaenlaste eest.”
En: It protected the city from enemies.”

Et: Inimesed noogutasid ja järgisid Mihklit mööda tänavaid.
En: People nodded and followed Mihkel through the streets.

Et: Mihkel tundis end mugavamalt, kuigi tal polnud aimugi, et ta eksis ajaloolise taaslavastuse keskele.
En: Mihkel felt more comfortable, even though he had no idea he was in the midst of a historical reenactment.

Et: “Vaadake neid majasid,” näitas Mihkel juhuslikku suunda, “need on mitusada aastat vanad.
En: “Look at these houses,” Mihkel pointed in a random direction, “they are several hundred years old.

Et: Siin on kohvikud ja poed.
En: Here you have cafés and shops.

Et: Vanasti olid siin kaupmehed ja käsitöölised.”
En: In the past, merchants and craftsmen were here.”

Et: Turistid olid rõõmsad ja tänulikud.
En: The tourists were happy and grateful.

Et: Mihkel lõpetas ekskursiooni vanalinna müüride juures.
En: Mihkel ended the tour at the old town’s walls.

Et: Ta pööras ümber ja nägi, et inimesed vanaaegsetes riietes seisid ja naeratasid.
En: He turned around and saw that the people in old-fashioned clothes were standing and smiling.

Et: Neist üks astus Mihkli juurde ja ütles: “Tänan, Mihkel, sa andsid meile suurepärase ekskursiooni.
En: One of them approached Mihkel and said, “Thank you, Mihkel, you gave us a wonderful tour.

Et: Me oleme ajaloolise grupi liikmed, aga praegu mängisime turiste.”
En: We are members of a historical group, but today we were playing tourists.”

Et: Mihkel naeris ja punastas.
En: Mihkel laughed and blushed.

Et: Ta oli andnud ekskursiooni turistidele teadmata, et kõik olid osa näitemängust.
En: He had given a tour to tourists without knowing that they were all part of a play.

Et: Ta oli kogemata saanud giidiks.
En: He had accidentally become a guide.

Et: Kõik plaksutasid ja kiitsid Mihklit.
En: Everyone clapped and praised Mihkel.

Et: “Sul on annet, Mihkel.
En: “You have talent, Mihkel.

Et: Võib-olla peaksid sagedamini ekskursioone andma.”
En: Maybe you should give tours more often.”

Et: Mihkel naeratas ja tänas kõiki.
En: Mihkel smiled and thanked everyone.

Et: Ta mõtles, et Tallinnal on tõesti ootamatuid üllatusi.
En: He thought that Tallinn truly holds unexpected surprises.

Et: Kivised tänavad, vanad hooned ja sõbralikud inimesed tegid tema päevast erilised.
En: The cobblestone streets, old buildings, and friendly people made his day special.

Et: Ta jätkas jalutuskäiku läbi vanalinna, tundes end rahulolevana ja kohaliku kangelasena.
En: He continued his walk through the Old Town, feeling content and like a local hero.

Vocabulary Words:
Et : En
kiviseid : cobblestone
tänavaid : streets
imetleda : admire
plats : square
pidu : celebration
arvas : assumed
ekskursioon : tour
improviseerida : improvise
kuulus : famous
tähtsad : important
asjad : matters
uudishimulikult : curiously
saladusi : secrets
kaitses : protected
vaenlaste : enemies
mugavamalt : comfortable
taaslavastuse : reenactment
juhuslikku : random
kaupmehed : merchants
käsitöölised : craftsmen
tänulikud : grateful
liikmed : members
ajaloolise : historical
punastas : blushed
giidiks : guide
kogemata : accidentally
plaksutasid : clapped
annet : talent
üllatusi : surprises