Assembling Furniture: The Power of Guidance

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Lars vaknade upp en klar och fin lördag morgon och bestämde sig för att montera sina nya möbler från IKEA.
En: Lars woke up on a clear and beautiful Saturday morning and decided to assemble his new furniture from IKEA.

Sv: Han hade köpt allt från en bokhylla till en säng, och var ivrig att prova på att montera dem själv.
En: He had bought everything from a bookcase to a bed, and was eager to try assembling them himself.

Sv: Han gick ut till sitt garage och hämtade alla möbelkartonger och verktyg och bar dem in i vardagsrummet.
En: He went out to his garage and got all the furniture boxes and tools and carried them into the living room.

Sv: Lars kunde känna mystiken i luften när han rev upp förpackningarna och såg alla lösa delar.
En: Lars could feel the mystery in the air when he tore open the packaging and saw all the loose parts.

Sv: Han försökte öppna instruktionshäftet, men insåg snabbt att han inte förstod de konstiga bilderna och orden.
En: He tried to open the instruction booklet, but quickly realized that he did not understand the strange pictures and words.

Sv: Istället för att be om hjälp bestämde han sig för att montera möblerna på egen hand, bara genom att se på hur de andra delarna passade ihop.
En: Instead of asking for help, he decided to assemble the furniture on his own, just by looking at how the other parts fit together.

Sv: Med en övertygelse om att han kunde klara det, började Lars montera bokhyllan.
En: With a conviction that he could handle it, Lars began to assemble the bookcase.

Sv: Han satt ihop de första två hyllplanen utan problem.
En: He put the first two shelves together without a problem.

Sv: Men när det var dags att fästa sidorna på bokhyllan ihop med hyllplanen, insåg Lars att han hade glömt att montera in de viktiga klämmorna som skulle hålla allting på plats.
En: But when it came time to fasten the pages of the bookcase together with the shelf, Lars realized that he had forgotten to install the important clips that would hold everything in place.

Sv: Lars försökte att improvisera och använda sina egna verktyg för att hålla bokhyllan ihop, men den blev bara ostadig och oroväckande.
En: Lars tried to improvise and use his own tools to hold the bookcase together, but it just became unstable and unsettling.

Sv: Han kunde inte fylla bokhyllan med sina böcker och var tvungen att lämna den tomt.
En: He could not fill the bookcase with his books and had to leave it empty.

Sv: Nästa var sängen.
En: Next was the bed.

Sv: Lars kände sig mer självsäker nu och trodde att sängen skulle vara enklare att montera.
En: Lars felt more confident now and thought the bed would be easier to assemble.

Sv: Men när han kom till sängens huvudgavel, blev han förbryllad över hur ramen och träbitarna skulle fästas ihop.
En: But when he got to the headboard of the bed, he was puzzled as to how the frame and pieces of wood would be attached.

Sv: Lars tittade på sängen, tänkte efter och bestämde sig för att använda sina egna idéer igen.
En: Lars looked at the bed, thought about it, and decided to use his own ideas again.

Sv: Men när han testade sin nya “uppfinning” genom att luta sig mot huvudgaveln, kollapsade hela sängen och hans kropp kraschade i golvet.
En: But when he tested his new “invention” by leaning against the headboard, the entire bed collapsed and his body crashed to the floor.

Sv: Han satt där på golvet, omgiven av trasiga möbler och insåg att hans försök att montera möblerna utan instruktioner hade gått katastrofalt fel.
En: He sat there on the floor, surrounded by broken furniture and realized that his attempt to assemble the furniture without instructions had gone disastrously wrong.

Sv: Det var då han insåg att han inte kunde undgå instruktionerna och att han behövde hjälp.
En: It was then that he realized that he could not escape the instructions and that he needed help.

Sv: Efter att ha tagit djupt andetag och svälja sin stolthet, bestämde sig Lars för att ringa en vän som var duktig på att montera möbler.
En: After taking a deep breath and swallowing his pride, Lars decided to call a friend who was good at assembling furniture.

Sv: Tillsammans gick de igenom instruktionerna steg för steg och Lars lärde sig att följa dem noggrant.
En: Together they went through the instructions step by step and Lars learned to follow them carefully.

Sv: Med hans väns hjälp lyckades de sätta ihop bokhyllan och sängen rätt.
En: With his friend’s help, they managed to put the bookcase and bed together correctly.

Sv: Lars var stolt över att ha övervunnit sin stolthet och inse att instruktionerna fanns där av en anledning.
En: Lars was proud to have overcome his pride and realize that the instructions were there for a reason.

Sv: Dessutom var han tacksam att ha en vän som kunde hjälpa honom.
En: Besides, he was grateful to have a friend who could help him.

Sv: När allt var klart och möblerna var väl monterade, kunde Lars se tillbaka på sina misslyckade försök och skratta.
En: When everything was finished and the furniture was well assembled, Lars could look back on his failed attempts and laugh.

Sv: Det visade sig att montera möbler var inte så svårt om man följde instruktionerna och tog hjälp när man behövde det.
En: It turned out that assembling furniture was not that difficult if you followed the instructions and took help when you needed it.

Sv: Och så slog det honom medan han stod där och tittade på sina nya möbler: människor måste ibland inse att det finns tidpunkter då det är bäst att lämna ifrån sig kontrollen och följa vägledning, och att det inte finns någon skam i att be om hjälp när man behöver det.
En: And then it hit him as he stood there looking at his new furniture: people sometimes have to realize that there are times when it’s best to relinquish control and follow guidance, and that there’s no shame in asking for help when you need it.

Vocabulary Words:
vaknade upp : Lars
klar : clear
fin : beautiful
lördag : Saturday
morgon : morning
bestämde sig : decided
montera : assemble
möbler : furniture
köpt : bought
bokhylla : bookcase
säng : bed
ivrig : eager
prova på : try
garage : garage
hämtade : got
kartonger : boxes
verktyg : tools
bar : carried
vardagsrum : living room
mystik : mystery
luft : air
rev : tore
öppna : open
förpackningar : packaging
såg : saw
lösa : loose
delar : parts
instruktionshäfte : instruction
instruktionshäftet : booklet
snabbt : quickly
insåg : realized
förstå : understand
konstiga : strange
bilder : pictures
orden : words
be om : ask
hjälp : help
bara : just
se på : looking
passade ihop : fit
ihop : together
övertygelse : conviction
kunde : could
klara : handle
började : began
första : first
två : two
hyllplanen : shelves
problem : problem
dags : time
fästa : fasten
sidor : pages
ihop : together
insåg : realized
glömt : forgotten
montera in : install
viktiga : important
klämmorna : clips
hålla : hold
allting : everything
plats : place
försökte : tried
improvisera : improvise
använda : use
egna : own
verktyg : tools
bara : just
blev : became
ostadig : unstable
oroväckande : unsettling
kunde : could
inte : not
fylla : fill
böcker : books
lämna : leave
tomt : empty
nästa : next
var : was
mer : more
självsäker : confident
trodde : thought
enklare : easier
fästas : attaching
ramen : frame
träbitarna : pieces
trä : wood
använda : use
idéer : ideas
testade : tested
uppfinning : invention
luta sig : leaning
mot : against
sängen : bed
kollapsade : collapsed
hela : entire
kraschade : crashed
golvet : floor
satt : sat
omgiven : surrounded
trasiga : broken
katastrofalt : disastrously
fel : wrong
undgå : escape
instruktionerna : instructions
behövde : needed
djupt : deep
andetag : breath
svälja : swallow
stolthet : pride
ringer : call
vän : friend
duktig : good
möbler : furniture
tillsammans : together
instruktionerna : instructions
steg : step
lärde sig : learned
följa : follow
noggrant : carefully
stolt : proud
övervunnit : overcome
inse : realize
en anledning : reason
tacksam : grateful
skratta : laugh
visade sig : turns out
svårt : difficult
följa : follow
behövde : needed
slog : hit
stod : stood
tittade : looking
människor : people
ibland : sometimes
bäst : best
lämna ifrån sig : relinquish
kontrollen : control
vägledning : guidance
skam : shame
be om : asking
hjälp : help