Banana Blunder: A Quirky Town’s Tale

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Bolo raz jedno malé mestečko, kde každý poznal každého.
En: There was once a small town where everyone knew each other.

Sk: V tomto mestečku bolo miesto, kam si ľudia chodili po svoje každodenné potreby – obchod s potravinami zvaný U Dobrého Petra.
En: In this town, there was a place where people went for their everyday needs – a grocery store called U Dobrého Petra.

Sk: Obchod mal veľké výkladné okno, cez ktoré videli návštevníci regály plné čerstvých ovocí a zeleniny.
En: The store had a large display window through which visitors could see shelves full of fresh fruits and vegetables.

Sk: Jedného slnečného dňa, Miroslav, miestny učiteľ prírodopisu, sa rozhodol navštíviť obchod.
En: One sunny day, Miroslav, the local biology teacher, decided to visit the store.

Sk: Miroslav mal rád prírodu a ľudí, ale občas bol trochu nešikovný.
En: Miroslav loved nature and people, but he was sometimes a bit clumsy.

Sk: Na svojich prechádzkach mal často hlavu v oblakoch, premýšľajúc nad rôznymi dôležitými otázkami.
En: During his walks, he often had his head in the clouds, pondering various important questions.

Sk: V obchode tiež pracovala Jana, priateľská pokladníčka, ktorá mala vždy na tvári úsmev.
En: Jana, the friendly cashier who always had a smile on her face, also worked in the store.

Sk: Vedela, čo kto potrebuje, ešte skôr, než sa zákazník stihol spýtať.
En: She knew what everyone needed even before the customers could ask.

Sk: A bola tu Petra, usilovná zamestnankyňa, ktorá sa starala o poriadok medzi regálmi.
En: And there was Petra, a diligent employee who took care of keeping the shelves tidy.

Sk: Toho dňa mal Miroslav chuť na banán, tak sa vybral k oddeleniu s ovocím.
En: That day, Miroslav felt like having a banana, so he headed to the fruit section.

Sk: Presne vtedy, keď sa na jeho nose objavil spokojný úsmev, pod nohami zacítil nečakane klzkú prekážku.
En: Just as a satisfied smile appeared on his face, he unexpectedly felt a slippery obstacle under his feet.

Sk: Kým si uvedomil, čo sa deje, jeho nohy sa rozleteli do strán a on landol na zemi s hlasným treskom.
En: Before he could realize what was happening, his legs spread apart, and he landed on the ground with a loud thud.

Sk: Ale nebol to obyčajný pád.
En: But it wasn’t just an ordinary fall.

Sk: Miroslavovo dramatické šmýkanie sa odštartovalo skutočnú dominovú reakciu.
En: Miroslav’s dramatic slip set off a real domino effect.

Sk: Banán, ktorý bol pôvodcom všetkého, sa odhodil ďalej po chodbe, rozpleskol sa o plechovku fazule, ktorá poslala do vzduchu balíček cestovín, a tak to šlo ďalej a ďalej.
En: The banana, which was the origin of it all, was sent flying down the aisle, collided with a can of beans, sending a pack of pasta into the air, and so on.

Sk: Všetci v obchode sa zastavili, aby sledovali tento nečakaný chaos.
En: Everyone in the store stopped to watch this unexpected chaos.

Sk: Jana pokladníčka zastala so zatajeným dychom a Petra sa pridala k Miroslavovi na zemi, keď sa snažila zachytiť pohár s kukuričnými vločkami, ktoré sa už rútili k zemi.
En: Jana, the cashier, held her breath, and Petra joined Miroslav on the floor, trying to catch a glass of cornflakes that were already tumbling down.

Sk: Našťastie, okrem niekoľkých rozsypaných potravín a Miroslavovho ega, nikomu sa nič nestalo.
En: Fortunately, apart from a few spilled groceries and Miroslav’s ego, no one was hurt.

Sk: Obchod sa skoro rozliehal smiechom, ako sa každý z návštevníkov a personálu snažil pozbierať rozsypané tovary.
En: The store was soon filled with laughter as every visitor and staff member tried to pick up the scattered goods.

Sk: Miroslav pomaly vstal a ospravedlnil sa Jani, ktorá len mávla rukou a dodala, že sa nič nestalo.
En: Miroslav slowly got up and apologized to Jana, who just waved her hand and added that it was okay.

Sk: Petra, hoci bola chvíľu zamračená, keď uvidela, aké sú okolo nej všetci usmievaví, tiež uvoľnila svoju tvár do úsmevu a pomohla Miroslavovi dočistiť neporiadok.
En: Petra, although she was grumpy for a moment, when she saw everyone around her smiling, also relaxed her face into a smile and helped Miroslav clean up the mess.

Sk: Keď už boli všetko upratané a pokoj znova nastolený, Jana vytiahla z pod pultu nový, hnedý banán a podala ho Miroslavovi s pohľadom, ktorý hovoril “daj si pozor tentokrát”.
En: After everything was tidied up and peace was restored, Jana pulled out a new, ripe banana from under the counter and handed it to Miroslav, with a look that said “be careful this time.”

Sk: Miroslav ho prijal s ďakujem a rozhodol sa, že odtiaľto bude chodiť do obchodu trochu pomalšie a s očami otvorenými – aspoň vo vnútri U Dobrého Petra.
En: Miroslav accepted it with thanks and decided that from now on, he would go to the store a little more slowly and with his eyes wide open – at least inside U Dobrého Petra.

Sk: Keď Miroslav odišiel, v obchode zostal príbeh o nešťastnom banáne, ktorý padol, ale postavil sa znova, aby poskytol miestnym obyvateľom príbeh, ktorým sa bavili po veľa dní.
En: When Miroslav left, the story of the unlucky banana that fell but stood up again became the talk of the store, providing the locals with a story that entertained them for many days.

Sk: A tak sa Miroslav, Jana a Petra stali neplanovanými hrdinami príbehu o banánovej šmykľavke, ktorý si obchod U Dobrého Petra zapamätal navždy.
En: And so, Miroslav, Jana, and Petra became the unexpected heroes of the tale of the slippery banana, which U Dobrého Petra would remember forever.

Vocabulary Words:
mestečko : town
obchod s potravinami : grocery store
výkladné okno : display window
regály : shelves
ovocie : fruits
zelenina : vegetables
prírodopis : biology
učiteľ : teacher
nešikovný : clumsy
premýšľať : ponder
pokladníčka : cashier
úsmev : smile
zamestnankyňa : employee
klzký : slippery
prekážka : obstacle
tresk : thud
dominová reakcia : domino effect
zrážať sa : collide
zrútiť sa : tumble
potraviny : groceries
ego : ego
smiech : laughter
ospravedlniť sa : apologize
zamračený : grumpy
uvoľnený : relaxed
upratané : tidy
pokoj : peace
hnedý : ripe
zábava : entertain
hrdinovia : heroes