Cabbage Capers: Ivan’s Humorous Mix-Up!

explore the amusing escapades of Ivan at Sofia's liveliest market and the giant cabbage that caused a comical confusion.

Bg: Веднъж в големия и шумен София Централен Пазар, където хората идваха от всякакви краища да купуват пресни плодове, зеленчуци и цветя, се случи една много смешна история.
En: Once upon a time in the big and bustling Sofia Central Market, where people came from all corners to buy fresh fruits, vegetables, and flowers, a very funny story happened.

Bg: Иван беше млад мъж, който обичаше да шегува. С голямото си сърце и чувство за хумор, той винаги намираше начин да разсмее всички около себе si. Но един ден, докато беше на пазара с приятеля си Стоян, Иван направи една голяма бъркотия.
En: Ivan was a young man who loved to joke around. With his big heart and sense of humor, he always found a way to make everyone around him laugh. But one day, while at the market with his friend Stoyan, Ivan made a huge mess.

Bg: Иван и Стоян се разходиха покрай шарените щандове, пълни с вкусни зеленчуци и ароматни подправки. Изведнъж, Иван забеляза най-голямото зеле, което някога беше виждал. То беше огромно, толкова голямо, че приличаше на главата на човек!
En: Ivan and Stoyan strolled past the colorful stands, full of delicious vegetables and aromatic spices. Suddenly, Ivan noticed the biggest cabbage he had ever seen. It was enormous, so big that it looked like a person's head!

Bg: Много забавно, Иван реши да направи шега. Мислейки си, че това зеле всъщност е главата на неговата приятелка Мария, която се скрила между зеленчуците за да го изненада, той започна да говори с тях.
En: In a playful mood, Ivan decided to play a prank. Thinking that the cabbage was actually the head of his girlfriend Maria, who had hidden among the vegetables to surprise him, he started talking to it.

Bg: "Мария, Мария!" викаше Иван, докато поглаждаше листата на зелката, смятайки ги за косата й. "Ти ли си? Стоян, виждам Мария, тя се скри тук!"
En: "Maria, Maria!" Ivan called out, stroking the cabbage leaves, mistaking them for her hair. "Is that you? Stoyan, I see Maria, she's hiding here!"

Bg: Стоян погледна в посоката, в която сочеше Иван и не можеше да повярва на очите си. Иван наистина говореше с огромно зеле!
En: Stoyan looked in the direction Ivan was pointing and couldn't believe his eyes. Ivan was indeed talking to a huge cabbage!

Bg: "Иване, това не е Мария, това е зеле!" със смях каза Стоян.
En: "Ivan, that's not Maria, that's a cabbage!" Stoyan said, laughing.

Bg: Но Иван не му обърна внимание и дори го почука по "главата", казвайки: "Мария, защо не говориш? Не се скривай повече."
En: But Ivan paid no attention and even patted the "head," saying, "Maria, why aren't you speaking? Don't hide anymore."

Bg: Около тях се събраха хора, които недоумяваха и се смееха на странната ситуация. В този момент, истинската Мария се появи от зад щанд с краставици.
En: People gathered around them, puzzled and laughing at the strange situation. At that moment, the real Maria appeared from behind the cucumber stand.

Bg: "Иване, с кого си на пазар?" каза Мария с усмивка, виждайки как той говори със зелето.
En: "Ivan, who are you talking to at the market?" Maria said with a smile, seeing him conversing with the cabbage.

Bg: С изненада и червенеещи бузи, Иван разбра каква грешка е направил и всички се засмяха още по-силно.
En: Surprised and blushing, Ivan realized his mistake, and everyone laughed even harder.

Bg: На края, триото решиха да купят зелето, в крайна сметка то наистина беше изключително и специално - беше им донесло много радост и смях.
En: In the end, the trio decided to buy the cabbage. After all, it was truly exceptional and special - it had brought them a lot of joy and laughter.

Bg: И така, Иван, Мария и Стоян споделиха спомена за един не толкова обикновен ден на пазара, ден, напълнен със смех, приятелство и разбира се, едно много голямо зеле.
En: And so, Ivan, Maria, and Stoyan shared the memory of a not-so-ordinary day at the market, a day filled with laughter, friendship, and of course, a very large cabbage.