Cake Mix-Up: A Bite of Serendipity

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vilniaus širdyje, nedideliame miestelio kepyklėlėje, kasdien susirenka miestiečiai, norintys paragauti skaniausių pagaliukų ir pyragų.
En: In the heart of Vilnius, in a small town bakery, townspeople gather every day to taste the most delicious pastries and cakes.

Lt: Tarp jų buvo ir Marius – aukštas, užsimiršęs džentelmenas su švelnia šypsena.
En: Among them was Marius – a tall, absent-minded gentleman with a gentle smile.

Lt: Vienu gražiu rytu, kai saulė dar tik ėmė bristi per senamiesčio stogus, Marius, kaip įprasta, atėjo į mėgstamiausią kepyklėlę.
En: One beautiful morning, when the sun was just starting to peek through the roofs of the old town, Marius, as usual, came to his favorite bakery.

Lt: Jo akys tuoj pat užfiksavo jaukiame kamputyje sėdinčią Eleną – jauną merginą su auksiniais plaukais, įsitraukusią į knygą ir švelniai kramtant bulvyčių bandą.
En: His eyes immediately caught sight of Elena – a young girl with golden hair, engrossed in a book and gently nibbling on a potato snack in a cozy corner.

Lt: Eilėje prie kasos susidarė nedidelis bardakas. Žmonės su nekantrumu laukė savo eilės, tarpusavyje plepėdami ir kvapą gaudami iš viliojančio duonos kvapo.
En: A small commotion formed at the cashier’s line. People impatiently waited their turn, chatting among themselves and catching the enticing smell of bread.

Lt: Marius, paskendęs mintyse, netyčia paima Elenos pyragą, net nepastebėdamas suklydimą, ir nusineša jį į savo stalą.
En: Lost in thought, Marius accidentally takes Elena’s cake without even realizing his mistake and carries it to his table.

Lt: Jau sėdėdamas ir ragaujantis pyragą, Marius pastebi, kad prie jo stalo artėja Elena su kiek susirūpinusiu veidu, tyrinėjanti tuščią padėklą.
En: As he sat down and started to taste the cake, Marius noticed Elena approaching his table with a somewhat concerned face, inspecting the empty tray.

Lt: Susigėdęs, jis iškart supranta, ką padarė, ir su šypsena bando atsiprašyti:
En: Embarrassed, he immediately realizes what he has done and tries to apologize with a smile:

Lt: “Atleisk man, Elena. Aš visiškai netyčia…”
En: “Forgive me, Elena. I truly didn’t mean to…”

Lt: Elena stebi Marių, bet netrukus jos veidas išsišiepia į šypsena.
En: Elena watches Marius, but soon her face lights up with a smile.

Lt: Kaip ir niekada neprarandantis puikios nuotaikos kepyklėlės savininkas Giedrius, kuris stebėjo visą situaciją, priartėja prie jų ir juokais įsiterpia:
En: Just as the always cheerful owner of the bakery, Giedrius, who never loses his great mood, approached them and interjected with a joke:

Lt: “Aš mačiau ne vieną keistą sutapimą, bet tai, Marijau, tikrai buvo pirmas kartas, kai kas nors mano pyragą taip atidžiai studijuoja!”
En: “I’ve seen quite a few strange coincidences, but Marius, this was definitely the first time someone studied my cake so carefully!”

Lt: Visi trys juokiasi, o Giedrius, visuomet norėdamas išspręsti sumaištį, grįžta prie kasos ir greitai atneša Elenai jos užsisakytą pyragą ir dar karšto kavos puodelį kaip atsiprašymą, ir žinoma, Mariui atneša jo iš tiesų užsisakytą raguolį.
En: All three of them laugh, and Giedrius, always eager to resolve any confusion, returns to the counter and quickly brings Elena her ordered cake and a hot cup of coffee as an apology, and of course brings Marius the pastry he actually ordered.

Lt: Jų juokai sušildo kepyklėlės atmosferą, suteikdami dar daugiau jaukumo ir bendrystės visiems lankytojams.
En: Their laughter warms the atmosphere of the bakery, adding even more coziness and camaraderie to all the visitors.

Lt: Nuo to ryto Marius ir Elena tapo ne tik nuolatiniais kepyklėlės klientais, bet ir geromis pažįstamomis, dažnai dalijantis pačiūžiniu pyrago gabalėliu ir naujienomis.
En: From that morning, Marius and Elena became not only regular customers of the bakery but also good acquaintances, often sharing a piece of cake and news.

Lt: O kepyklėlėje – visada šilta ir malonu, nes čia klaidos virsta draugyste, o kepyklės savininkas Giedrius – nuostabusis šeimininkas, padedantis kiekvieną dieną pradėti su šypsena.
En: And in the bakery – it’s always warm and pleasant because mistakes turn into friendship, and the bakery owner, Giedrius, is a wonderful host who helps start each day with a smile.

Vocabulary Words:
kepyklėlė : town bakery
miestiečiai : townspeople
skaniausių : delicious
pagaliukų : pastries
pyragų : cakes
užsimiršęs : absent-minded
džentelmenas : gentleman
auksiniai plaukai : golden hair
įsitraukęs : engrossed
kramtant : nibbling
bulvyčių bandą : potato snack
jaukūs : cozy
bardakas : commotion
su nekantrumu : impatiently
viliojantis : enticing
paskendęs mintyse : Lost in thought
netyčia : accidentally
supranta : realizing
atsiprašyti : apologize
susirūpinusiu : concerned
tyrinėjanti : inspecting
padėklą : tray
susigėdęs : Embarrassed
pokštą : joke
sutapimą : coincidences
studijuoja : studied
juoktis : laugh
sumaištį : confusion
atmosferą : atmosphere
bendrystė : camaraderie