Cliffside Chase: The Tale of Sean’s Cap

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá fuar grianmhar a bhí ann agus bhí Sean ag siúl le Fiona agus Aoife cois na hAillte i gContae an Chláir, áit a bhfuil radharcanna áille agus aillte ag dul díreach síos go dtí an fharraige.
En: It was a cold, sunny day, and Sean was walking with Fiona and Aoife by the cliffs in County Clare, where beautiful and rugged views lead straight down to the sea.

Ga: Bhí caipín gleoite nua ceannaithe ag Sean agus é bródúil as.
En: Sean had purchased a cute new cap and was proud of it.

Ga: An ghaoth, áfach, bhí láidir agus sciob sí an caipín óna cheann.
En: However, the wind was strong, and it snatched the cap from his head.

Ga: “Mo chaipín!
En: “My cap!”

Ga: ” a lig Sean as.
En: Sean exclaimed.

Ga: Chuaigh sé ag rith ina dhiaidh, ach thit an caipín isteach i bPáirc na gCaorach atá taobh leis na hAillte.
En: He went running after it, but the cap ended up in the Sheep Park next to the cliffs.

Ga: “Cabhróidh muid leat,” arsa Fiona agus Aoife agus iad ag rith in éineacht le Sean.
En: “We’ll help you,” said Fiona and Aoife, running together with Sean.

Ga: Bhí Aoife cliste agus grinneallach, agus bhí Fiona cróga agus tapaidh.
En: Aoife was clever and cheerful, and Fiona was brave and quick.

Ga: Nuair a shroich siad an pháirc, léim Sean thar an gclaí go misniúil ach chuaigh a chos i bhfostú i bpoll san fhód.
En: When they reached the park, Sean jumped over the fence courageously but got his foot stuck in a hole in the ground.

Ga: “Táim gafa!
En: “I’m stuck!”

Ga: ” a scread Sean.
En: Sean screamed.

Ga: D’fhéach Fiona agus Aoife le haghaidh réiteach.
En: Fiona and Aoife looked for a solution.

Ga: Thug Aoife comhairle dó fanacht socair agus thosaigh Fiona ag déanamh bealaigh tríd an bhféar ard chun teacht suas leis an gcaipín atá ag damhsa sa ghaoth.
En: Aoife advised him to stay calm, and Fiona started to make her way through the tall grass to reach the cap dancing in the wind.

Ga: Lean sí é agus d’éirigh léi amach i bpoll éan a bhí sa talamh é a thabhairt ar ais.
En: She followed it and managed to pull it out of a bird hole in the ground.

Ga: Idir an dá linn, chuir Aoife bealach áirithe cloiche le chéile ionas gur féidir le Sean é féin a tharraingt aníos ón bpoll.
En: Meanwhile, Aoife put a few stones together so Sean could pull himself up from the hole.

Ga: Ansin, le cabhair Fiona, tharraing siad Sean amach ón bhfostú agus ar ais go talamh slán.
En: Then, with Fiona’s help, they pulled Sean out of the hole and back to safety on solid ground.

Ga: “Buíochas mór daoibh!
En: “Thank you so much!”

Ga: ” arsa Sean, a bhí anois saor agus sábháilte, agus an caipín ar ais ar a cheann.
En: said Sean, who was now free and safe, with the cap back on his head.

Ga: Chuir siad an lá atá fágtha ag taiscéaladh na haillte, ag magadh fúthu féin agus an eachtra a bhí acu.
En: They spent the remaining day exploring the cliffs, laughing about themselves and the adventure they had.

Ga: Thug an eachtra nua comhthuiscint dóibh, agus d’fhoghlaim siad a bheith i gcónaí ullamh don gan choinne.
En: The new adventure brought them closer and they learned to always be prepared for the unexpected.

Ga: Ag deireadh an lae, d’fhill siad abhaile sásta agus lán le scéalta faoina lá spreagúil agus an bhearna a shábháil Sean agus a chaipín aonair.
En: At the end of the day, they returned home happy, full of stories about their exciting day and the gap that Sean and his unique cap had saved.

Vocabulary Words:
fuar : cold
grianmhar : sunny
hAillte : cliffs
Contae an Chláir : County Clare
aillte : rugged
radharcanna : views
fharraige : sea
ceannaithe : purchased
gleoite : cute
sciob : snatched
lig : exclaimed
rith : running
Páirc na gCaorach : Sheep Park
cabhróidh : help
cliste : clever
grinneallach : cheerful
cróga : brave
tapaidh : quick
léim : jumped
gclaí : fence
gafa : stuck
scread : screamed
réiteach : solution
socair : calm
féar ard : tall grass
poll éan : bird hole
cloiche : stones
tarraingt : pull
sábháilte : safety
talamh slán : solid ground