Discovering Hidden Celtic Dreams: A Mount Snowdon Adventure

In this episode, we'll follow Alys on her captivating journey up Mount Snowdon where cutting-edge technology uncovers ancient Celtic secrets, blending the past and present in a vivid, unforgettable tale.

Cy: Ar fore clir a heulog, cychwynnodd Alys ei thaith ar fynydd Eryri.
En: On a clear and sunny morning, Alys began her journey up Mount Snowdon.

Cy: Roedd yr awyr yn las, ac yn llyfn fel llyn tawel.
En: The sky was blue, as smooth as a tranquil lake.

Cy: Roedd Alys yn gyffrous.
En: Alys was excited.

Cy: Roedd hi'n barod i ddarganfod.
En: She was ready to discover.

Cy: Yn ei phoced roedd ganddi declyn arbennig - technoleg cynyddol realiti.
En: In her pocket, she had a special device - augmented reality technology.

Cy: Ger y copa, darganfu Alys adfeilion Celtaidd.
En: Near the summit, Alys discovered Celtic ruins.

Cy: Roedd y cerrig yn hen a methu darllen eu hysgrifeniadau.
En: The stones were old and their inscriptions unreadable.

Cy: Ond nid ar gyfer Alys.
En: But not for Alys.

Cy: Cododd ei dechnoleg a gwisgodd yr helmed.
En: She lifted her technology and donned the helmet.

Cy: Yna, agorodd ei llygaid.
En: Then, she opened her eyes.

Cy: Golygai'r declyn fod y cerrig yn dod yn fyw.
En: The device made the stones come alive.

Cy: Roedd hi'n symud ei dwylo ac yn darllen y stori.
En: She moved her hands and read the story.

Cy: Ymddangosodd cyffro.
En: Excitement appeared.

Cy: Gallodd Alys weld y pentref Celtaidd.
En: Alys could see the Celtic village.

Cy: Roedd pobl yn cerdded o gwmpas, siopau bach yn gwerthu eu nwyddau, a phlant yn chwarae.
En: People were walking around, small shops were selling their goods, and children were playing.

Cy: Roedd bywyd yn llawn.
En: Life was full.

Cy: Wrth gamu trwy'r adfeilion, canfu Alys drysor.
En: As she stepped through the ruins, Alys found a treasure.

Cy: Roedd bocs pren mawr wedi cael ei gladdu gan y Celtiaid.
En: A large wooden box had been buried by the Celts.

Cy: Agorodd Alys ei dechnoleg unwaith eto.
En: Alys opened her technology again.

Cy: Y tro hwn, roedd yn gweld y Celtiaid yn cuddio'r bocs.
En: This time, she saw the Celts hiding the box.

Cy: Gwyliai nhw yn gobeithio y bydd y dyfodol yn ddiogel.
En: They hoped the future would be safe.

Cy: Gyda chyffro, agorodd Alys y bocs.
En: With excitement, Alys opened the box.

Cy: Roedd llyfr ynddo, wedi'i saernïo'n hardd.
En: Inside was a book, beautifully crafted.

Cy: O fewn y tudalennau, roedd straeon o'r gorffennol.
En: Within the pages were stories of the past.

Cy: Roedd lluniau a disgrifiadau.
En: There were pictures and descriptions.

Cy: Alys yn ei dal.
En: Alys held it.

Cy: Roedd yn gwybod ei bod hi wedi darganfod rhywbeth arbennig iawn.
En: She knew she had discovered something very special.

Cy: Prin chlywais rrarrogad y defnynnau;b Wrth iddi ddal y llyfr, roedd hi'n teimlo cysylltiad gyda'r amser a fu.
En: She barely heard the patter of raindrops; as she held the book, she felt a connection with the past.

Cy: Roedd y gorffennol wedi dod yn fyw, diolch i'r dechnoleg a'r merched.
En: The past had come alive, thanks to the technology and the journey.

Cy: Roedd hi'n gwybod ei bod wedi creu cyswllt newydd rhwng y gorffennol a'r presennol.
En: She knew she had created a new link between the past and the present.

Cy: Yn ôl yn y modern, edrychodd Alys yn ol ar y copa n glwys.
En: Back in the modern world, Alys looked back at the beautiful summit.

Cy: Roedd deigryn o lawenydd yn llifo ar ei grudd.
En: A tear of joy flowed down her cheek.

Cy: Roedd hi wedi bod mewn lle arbennig iawn.
En: She had been in a very special place.

Cy: Erys yr adfeilion a'r straeon.
En: The ruins and stories remain.

Cy: Roeddent yn aros yn ddiogel, gan wybod y bydd Alys a'i thechnoleg yn dweud eu straeon i bawb.
En: They stayed safe, knowing that Alys and her technology would tell their stories to everyone.

Cy: Roedd hi'n gwybod y byddai unrhyw un arall yn gallu gweld ac ymuno â chysylltiad y gorffennol.
En: She knew that anyone else could see and join the connection to the past.

Cy: Roedd hi'n falch o fod yn rhan ohono.
En: She was proud to be part of it.

Cy: Diwedd.
En: The end.