Escape from the Leprechaun’s Maze

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá gréine a bhí ann nuair a shiúil Oisín isteach i gceantar draíochta in aice le Baile Átha Cliath.
En: It was a beautiful sunny day when Oisín walked into a magical area near Dublin.

Ga: D’fhág sé a theach go moch ar maidin le haghaidh eachtraíochta, agus ní raibh a fhios aige go mbeadh lá chomh corraitheach sin roimhe.
En: He left his house early in the morning for an adventure, and he had no idea it would be such an exciting day.

Ga: Agus é ag siúl tríd na sléibhte glasa, tháinig Oisín ar ghort álainn lán de bláthanna ildaite agus féar ard.
En: As he walked through the lush green mountains, Oisín came upon a beautiful garden full of colorful flowers and tall grass.

Ga: I lár an ghairdín, d’fhéach sé ar struchtúr aisteach; maze mór déanta as sceacha beo.
En: In the middle of the garden, he saw a strange structure; a large maze made of living bushes.

Ga: Bhí clú agus cáil ar an maze seo sa cheantar, ach nár chuala Oisín faoi riamh.
En: This maze was famous in the area, but Oisín had never heard of it before.

Ga: Dúirt an scéal go raibh sé draíochtach, cruthaithe ag leipreacháin.
En: The story was that it was magical, created by leprechauns.

Ga: Láithreach, bhraith Oisín gur thug an maze cuireadh dó.
En: Immediately, Oisín felt invited by the maze.

Ga: Le crógacht, chuaigh sé isteach ann.
En: With courage, he entered it.

Ga: Thosaigh sé ag spaisteoireacht tríd na cosáin chúnga, ag casadh cúinne amháin i ndiaidh a chéile.
En: He began to wander through the narrow pathways, turning one corner after another.

Ga: Ach go luath, d’aithin Oisín nach raibh sé in ann an bealach amach a aimsiú níos mó.
En: But soon, Oisín realized he couldn’t find his way out anymore.

Ga: Bhí na cosáin ag dul níos casta agus bhí a chroí ag éirí níos trom.
En: The paths were getting more complex, and his heart was growing heavier.

Ga: Uaireanta, chuala sé gáire beag binn – an gáire a bhaineann le leipreacháin, ach ní fhaca sé duine ar bith.
En: Sometimes, he heard a faint sweet laughter – the laughter associated with leprechauns, but he didn’t see anyone.

Ga: Bhí sé ag éirí tuisceanach go raibh sé i ngreim an maze draíochta agus d’fhéadfadh sé fanacht ann go deo.
En: He was starting to understand that he was in the grip of the magical maze and that he might have to stay there forever.

Ga: Níor chaill Oisín dóchas, áfach.
En: Oisín did not lose hope, however.

Ga: D’fhéach sé suas agus chonaic sé éan beag ag eitilt os a chionn.
En: He looked up and saw a little bird flying above him.

Ga: “B’fhéidir go dtreoróidh an t-éan mé amach,” a smaoinigh sé.
En: “Perhaps the bird will guide me out,” he thought.

Ga: Thosaigh sé ag leanúint na héin ón talamh, ag breathnú go géar uirthi mar threoraí.
En: He started to follow the bird from the ground, closely watching it as a guide.

Ga: Tar éis uair a chloig d’eachtraíocht threoraithe ag an éan, bhí Oisín tuirseach ach lean sé uirthi fós.
En: After an hour of bird-guided adventure, Oisín was tired, but he continued to follow it.

Ga: Faoi dheireadh, thug an t-éan Oisín go dtí bealach beag nach ndearna sé iarracht dul tríd roimhe seo.
En: Finally, the bird led Oisín to a small path he hadn’t tried before.

Ga: Le crógacht, shiúil Oisín tríd agus go tobann, tháinig sé amach ar thaobh eile an maze.
En: With courage, Oisín walked through, and suddenly, he emerged on the other side of the maze.

Ga: Bhí sé saor arís, agus an ghrian ag dul síos thar cnoic Bhaile Átha Cliath agus é ag féachaint ar ais ar an maze draíochta.
En: He was free again, and the sun was setting over the hills of Dublin as he looked back at the magical maze.

Ga: Mhúscail a thuras eachtraíochta cumhacht agus misneach nua ionaid.
En: His adventurous journey awoke new power and courage in him.

Ga: Agus é ag filleadh abhaile, bhí fios aige go mbeadh scéal iontach le hinsint aige – scéal faoin lá a fuair sé bóthar amach as maze leipreacháin draíochta, i dteannta le cúnamh ó éan beag cliste.
En: As he returned home, he knew he had a wonderful story to tell – a story about the day he found his way out of a leprechaun’s magical maze, with the help of a clever little bird.

Vocabulary Words:
eachtraíocht : adventure
díreach : lush
arna : maze
clúiteach : famous
cuireadh : invited
crógacht : courage
tháinig amach : emerged
corraitheach : exciting
lag : faint
gáire : laughter
leipreacháin : leprechauns
casta : complex
greim : gripping
cliste : clever
trom : heavier
spaisteoireacht : wander
treoraí : guidem
cumhacht : power
filleadh : return
tuiscint : understand
caill : lose
éan : birds
táinig amach : emerged
baineann : associated
aithin : realized
aimsiú : find
cnoc : hill
dóchas : hope
cúnamh : help