Fortress Faux Pas: A Day of History & Laughter

In this episode, we'll explore the enchanting Baba Vida Fortress, witness a humorous case of mistaken identity, and discover the unexpected friendship born from a blend of history and hilarity.

Bg: В една слънчева събота сутрин, Иван се пробуди с голямо вълнение.
En: On a sunny Saturday morning, Ivan woke up with great excitement.

Bg: Денят беше идеален за екскурзия до знаменитата крепост Баба Вида във Видин.
En: The day was perfect for a trip to the famous Baba Vida fortress in Vidin.

Bg: Той си беше обещал да посети това историческо място още от малък.
En: He had promised himself to visit this historical place since he was little.

Bg: Свали кейтата си и стегна раницата със снимачна техника, вода и една малка карта, която купи от интернет.
En: He picked up his backpack and packed it with camera equipment, water, and a small map he bought online.

Bg: Пристигайки на място, Иван се оглеждаше с отворена уста.
En: Upon arrival, Ivan looked around in awe.

Bg: Крепостта стоеше величествено и таинствено.
En: The fortress stood majestic and mysterious.

Bg: Очите му преминаха по старите стени, кули и порти.
En: His eyes wandered over the old walls, towers, and gates.

Bg: Започна да обикаля и снима, загубен в историята и архитектурата, когато изведнъж забеляза необикновената фигура на човек, облечен в традиционни български дрехи.
En: He began to wander and take pictures, lost in the history and architecture, when suddenly he noticed the unusual figure of a person dressed in traditional Bulgarian clothing.

Bg: Тези екскурзоводи правят всичко възможно да изглеждат автентично,
En: These tour guides make every effort to look authentic,

Bg: помисли си Иван усмихнато, и се насочи към статуята, за да зададе няколко въпроса.
En: Ivan thought to himself with a smile and headed towards the statue to ask a few questions.

Bg: Здравейте, започна Иван със сигурност.
En: Hello, Ivan began confidently.

Bg: Можете ли да ми разкажете повече за историята на тази крепост?
En: Can you tell me more about the history of this fortress?

Bg: Фигурата стояше неподвижно.
En: The figure stood still.

Bg: Иван се почеса по главата, засмущен, но реши да опита отново.
En: Ivan scratched his head, feeling embarrassed, but decided to try again.

Bg: Простете, може би не ме чухте. Искам да науча повече за местата тук,
En: Excuse me, maybe you didn't hear me. I want to learn more about the places here,

Bg: продължи той смело, като се опита да привлече вниманието.
En: he continued boldly, trying to get attention.

Bg: В този момент мимоходом минаваха София и Мария, две млади девойки от близкия град.
En: At that moment, Sofia and Maria, two young girls from a nearby town, happened to pass by.

Bg: Те не можаха да не забележат Иван, който говори със статуята, и не успяха да задържат смеха си.
En: They couldn't help but notice Ivan talking to the statue, and they couldn't hold back their laughter.

Bg: Първи ли път е тук? попита Мария, като се приближаваше към Иван.
En: Is it your first time here? Maria asked, approaching Ivan.

Bg: Иван се обърна и с лице, поръсено с руменина, осъзна грешката си.
En: Ivan turned around, his face flushed with embarrassment as he realized his mistake.

Bg: Не знаех, че е статуя...
En: I didn't know it's a statue...

Bg: София се усмихна.
En: Sofia smiled.

Bg: Не се притеснявай, става на всеки. Имаме и екскурзии с истински екскурзоводи, които са много по-малко неподвижни,
En: Don't worry, it happens to everyone. We have real tour guides who are much less motionless,

Bg: шегува се тя.
En: she joked.

Bg: Тримата заедно се запознаха и продължиха обиколката си из крепостта.
En: The three of them got acquainted and continued their tour of the fortress together.

Bg: Иван разбра истинската история на Баба Вида, от любезните нови приятели.
En: Ivan learned the true history of Baba Vida from his kind new friends.

Bg: Денят, който започна с малко заблуда и комичен инцидент, се превърна в незабравимо приключение, богато на смях и нови знания.
En: The day, which started with a little confusion and a comical incident, turned into an unforgettable adventure, rich in laughter and new knowledge.

Bg: Когато слънцето започна да се спуска зад крепостните стени, те се подготвиха да се разделят.
En: As the sun began to descend behind the fortress walls, they prepared to part ways.

Bg: Иван беше приятно изненадан от топлината и добротата, които получи от София и Мария - истинските екскурзоводи на деня.
En: Ivan was pleasantly surprised by the warmth and kindness he received from Sofia and Maria - the true tour guides of the day.

Bg: До нови срещи,
En: Until we meet again,

Bg: каза той с усмивка и примигване към статуята, която по този начин, без да каже нито дума, събра три нови приятели сред стените на Баба Вида.
En: he said with a smile and a wink at the statue, which, without saying a word, had brought together three new friends within the walls of Baba Vida.