Glass Trap: A Revolving Mishap

In this episode, we'll dive into the heart of Sofia where a simple revolving door becomes the stage for an unexpected urban adventure, involving quick wit, a helpful child, and the magic of a little lubricant.

Bg: Има един град, който никога не спи — София.
En: There is a city that never sleeps — Sofia.

Bg: В този град всеки ден се случват чудеса и недоразумения.
En: In this city, miracles and misunderstandings happen every day.

Bg: Така и нашият Иван изживя едно незабравимо приключение точно на прага на своята работа.
En: So our Ivan had an unforgettable adventure right on the doorstep of his workplace.

Bg: Беше ясен и слънчев понеделник.
En: It was a clear and sunny Monday.

Bg: Иван се събуди рано, готов за новата работна седмица.
En: Ivan woke up early, ready for the new work week.

Bg: Облече любимия си сив костюм, нахлузи чисти бели чорапи и бързо изпи кафето си.
En: He put on his favorite gray suit, slipped on clean white socks, and quickly drank his coffee.

Bg: "Днес ще е страхотен ден!
En: "Today is going to be a great day!"

Bg: " — помисли си, излизайки впускливо от своя апартамент.
En: he thought as he confidently walked out of his apartment.

Bg: Пресичайки старателно улиците на София, Иван бързо достигна до високата сграда, където беше неговото място на работа.
En: Carefully crossing the streets of Sofia, Ivan quickly reached the tall building where his workplace was located.

Bg: Сградата бе с нова, блестяща револвинг врата, която все още бе чужда за мнозина.
En: The building had a new, shiny revolving door that was still unfamiliar to many.

Bg: Иван се приближи и със самочувствие потиска вратата, за да влезе.
En: Ivan approached and confidently pushed the door to enter.

Bg: Но нещо неочаквано се случи.
En: But something unexpected happened.

Bg: Вратата спря и Иван остана хванат между две стъкла, без изход наоколо.
En: The door stopped, and Ivan found himself trapped between two glass panels with no way out.

Bg: Той започна да мърда, да се извива, но колкото повече се опитваше, толкова по-заклещен изглеждаше.
En: He started to move and twist, but the more he tried, the more trapped he seemed.

Bg: Мимоходом, хората започнаха да се събират.
En: Passersby began to gather.

Bg: Първо се появи Мария, която бързаше за сиестата си в близката кафене.
En: First came Maria, who was rushing to her afternoon nap at the nearby café.

Bg: Тя се спря учудено, като видя Иван.
En: She stopped in surprise when she saw Ivan.

Bg: "Внимавай, Иване, тези нови врати са като лабиринт!
En: "Be careful, Ivan, these new doors are like a maze!"

Bg: " — викна тя, с усмивка на лице.
En: she shouted with a smile on her face.

Bg: Малко след това пристигна и Петар — колегата на Иван, който винаги носеше тежък черен куфар.
En: Shortly after, Peter, Ivan's colleague who always carried a heavy black suitcase, arrived.

Bg: Петар подаде ръка, но вратата беше тъй упорита, че и двете мъжки сили не можаха да я подвижат.
En: He reached out, but the door was so stubborn that even the strength of both men couldn't move it.

Bg: Тогава, като от нищото, дойде дете с велосипед.
En: Then, out of nowhere, a child on a bicycle arrived.

Bg: То се спря до тях и извади смазка от малката си чанта.
En: It stopped next to them and took out a lubricant from its small bag.

Bg: "Баба ми винаги казва, че смазката разрешава всичко" — сподели то и нанесе малко на вратата.
En: "My grandma always says, lubricant solves everything," the child shared, and applied some to the door.

Bg: И, повярвайте, ЧУДО!
En: And believe it or not, a MIRACLE!

Bg: Смазката действаше.
En: The lubricant worked.

Bg: Вратата се отпусна и Иван най-накрая излезе на свобода.
En: The door loosened, and Ivan finally emerged to freedom.

Bg: Той се усмихна и благодари на всички около себе си.
En: He smiled and thanked everyone around him.

Bg: След тази малка приключенска история Иван вече винаги носеше със себе си малко шише смазка в портфейла си.
En: After this little adventure, Ivan always carried a small bottle of lubricant in his briefcase.

Bg: Някои дни могат да започнат по неприятен начин, но с помощта на приятели и малко хитрост, всяко препятствие може да бъде преодоляно.
En: Some days may start unpleasantly, but with the help of friends and a little ingenuity, every obstacle can be overcome.

Bg: Иван, Мария и Петар продължиха деня си със смях, а историята за мъжа, който бе хванат в револвинг вратата, бързо се разнесе из офиса като добра шега за началото на седмицата.
En: Ivan, Maria, and Peter continued their day with laughter, and the story of the man trapped in the revolving door quickly spread through the office as a good joke to start the week.