Jonas’ Unexpected Joy: A Serendipitous Stroll in Vilnius

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Nuostabią pavasario dieną, Jonas vaikščiojo Vilniaus senamiestyje.
En: On a beautiful spring day, Jonas was walking in the old town of Vilnius.

Lt: Saulė švietė, vėjas glostė jo veidą.
En: The sun was shining, and the wind gently stroked his face.

Lt: Jonas mėgo istorinius pastatus ir siauras gatveles.
En: Jonas loved the historical buildings and narrow streets.

Lt: Staiga jis pamatė grupę žmonių.
En: Suddenly, he saw a group of people.

Lt: „Ką jie ten daro?“ – Jonas pagalvojo ir priartėjo.
En: “What are they doing there?” Jonas wondered and approached them.

Lt: „Einame į Aušros Vartus,“ pasigirdo balsas.
En: “We’re going to the Gate of Dawn,” a voice said.

Lt: Jonas nusprendė prisijungti.
En: Jonas decided to join them.

Lt: Grupė judėjo Gedimino prospekto link.
En: The group moved towards Gediminas Avenue.

Lt: Jonas tyliai ėjo gale.
En: Jonas walked quietly at the back.

Lt: Jis matė senovinius namus ir bažnyčias.
En: He saw ancient houses and churches.

Lt: Vis kažką naujo atrasti, jis mąstė.
En: Always discovering something new, he thought.

Lt: Pakeliui moteris pradėjo aiškinti.
En: Along the way, a woman started explaining.

Lt: „Vienoje vietoje mes sustosime. Ten bus svarbus momentas,“ – ji sakė.
En: “We will stop at one place. It will be an important moment,” she said.

Lt: Jonas jautėsi sužavėtas.
En: Jonas felt intrigued.

Lt: Galbūt tai bus kokia įdomi istorija?
En: Maybe it would be an interesting story?

Lt: Grupė pasiekė Bernardinų sodą.
En: The group reached Bernardine Garden.

Lt: Ten vyras, vardu Marius, pradėjo kalbėti.
En: There, a man named Marius began to speak.

Lt: „Mielieji, tai svarbus žingsnis mano gyvenime.
En: “Dear friends, this is an important step in my life.

Lt: Pasipiršiu Agnetai.
En: I am going to propose to Agneta.

Lt: Jūs esate mano draugai, ir labai noriu, kad jūs būtumėte su manimi šią svarbią akimirką.“
En: You are my friends, and I really want you to be with me at this important moment.”

Lt: Jonas nustebo!
En: Jonas was astonished!

Lt: Jis neįsivaizdavo, kad pateko į pasipiršimo repeticiją.
En: He had no idea he had stumbled upon a marriage proposal rehearsal.

Lt: Kitų žmonių veidai buvo linksmi, o Jonas jautėsi šiek tiek nepatogiai.
En: The faces of the others were cheerful, and Jonas felt a bit uncomfortable.

Lt: Jis nesuvokė, kad grupė ne ekskursija, o draugų būrys.
En: He didn’t realize that the group was not a tour but a group of friends.

Lt: „Atsiprašau, kad trukdau…“ – Jonas pradėjo kalbėti.
En: “Sorry to intrude…” Jonas began to speak.

Lt: „Ne, ne! Nesikuklink.
En: “No, no! Don’t be shy.

Lt: Džiaugiamės, kad esi čia!“ – Marius juokdamasis tarė.
En: We’re glad you’re here!” Marius said, laughing.

Lt: Jonas šyptelėjo.
En: Jonas smiled.

Lt: Jie visi kartu repeticija pasipiršimo sceną.
En: They all rehearsed the proposal scene together.

Lt: Marius pasakė žodžius, atsiklaupė, o Agneta, nors tai buvo tik repeticija, akimirkai su ašaromis akyse tikrame reikale sakė „taip“.
En: Marius said the words, knelt down, and Agneta, even though it was just a rehearsal, had tears in her eyes as she said “yes” as if it were the real thing.

Lt: Vėliau grupė išsiskirstė, bet Jonas jautėsi laimingas.
En: Later, the group dispersed, but Jonas felt happy.

Lt: Jis, netyčia, tapo svarbios dienos dalimi.
En: By chance, he had become part of an important day.

Lt: Vaikščiojant atgal į senamiestį, jis šyptelėjo sau.
En: Walking back to the old town, he smiled to himself.

Lt: Pasirodo, kad kartais netikėtų nuotykių tekina atnešti džiaugsmą.
En: It turns out that sometimes unexpected adventures can bring joy.

Lt: Vilnius, su savo senovinėmis gatvėmis, tądien Jonas svajojo, visada turėtų ką nors įdomaus paruošta.
En: Vilnius, with its ancient streets, Jonas dreamt that day, would always have something interesting prepared.

Lt: O jo širdyje liko šilta nuo to gero poelgio, nors ir netyčia.
En: And his heart remained warm from that good deed, even if by accident.

Vocabulary Words:
Lt : En
sužavėtas : intrigued
glostė : stroked
švietė : shining
siauras : narrow
senovinis : ancient
pasipiršti : propose
priartėjo : approached
repeticija : rehearsal
nustebo : astonished
nepatogiai : uncomfortable
išsiskirstė : dispersed
nuotykių : adventures
netikėtų : unexpected
linksmi : cheerful
trukdyti : intrude
nesikuklinti : shy
svajojo : dreamt
įdomi : interesting
akimirka : moment
paruošta : prepared
pateko : stumbled
pasiūlymas : proposal
dvejojo : hesitated
švelnus : gentle
istoriniai : historical
pagalvojo : wondered
sprendimas : decision
atrasti : discover
aiškinti : explaining