Knightly Blunder at Trakai Castle

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Tą vasaros dieną Trakų pilyje tvyrojo paslaptinga nuotaika.
En: On that summer day, there was a mysterious atmosphere in Trakai Castle.

Lt: Saule švietė ryškiai, o pilyje buvo pilna smalsių lankytojų.
En: The sun was shining brightly, and the castle was full of curious visitors.

Lt: Giedrius, Jurga ir Rokas nusprendė aplankyti šią istorinę vietą ir pasigėrėti viduramžių architektūros grožiu.
En: Giedrius, Jurga, and Rokas decided to visit this historic place and admire the beauty of medieval architecture.

Lt: Kai jie atvyko, Giedrius, kuris visada mėgo istoriją, buvo priblokštas didingos pilies sienų.
En: When they arrived, Giedrius, who always loved history, was amazed by the majestic castle walls.

Lt: Ėję per pilies koridorius, jie aptikdavo įdomių ekspozicijų, o Giedrius fotografavo kiekvieną detalę.
En: Walking through the castle corridors, they discovered interesting exhibits, and Giedrius photographed every detail.

Lt: Nors Jurga ir Rokas buvo susižavėję didingais vaizdais, Giedrius nepastebėjo, kaip atitrūko nuo savo draugų.
En: While Jurga and Rokas were captivated by the magnificent views, Giedrius didn’t notice how he drifted away from his friends.

Lt: Jis žiūrėjo į senovinius ginklus ir riterių šarvus, kai staiga pamatė kažką, kas atrodė itin tikroviška – manekeną, vilkintį pilną riterių šarvų komplektą.
En: He was looking at the ancient weapons and knight’s armor when suddenly he saw something that seemed very realistic – a mannequin wearing a full set of knight’s armor.

Lt: Be jokios abejonės, jis priėjo ir švelniai paklausė, “Atsiprašau, gal galėtumėte man pasakyti, kur yra artimiausias tualetas?
En: Without any doubt, he approached and gently asked, “Excuse me, could you tell me where the nearest restroom is?”

Lt: ” Pabuvęs ramus kelias sekundes, Giedrius nustebęs suprato, kad tai ne gyvas žmogus, o tik senoviniais šarvais aprengtas manekenas.
En: After a few quiet moments, Giedrius realized with surprise that it wasn’t a real person, but only a mannequin dressed in ancient armor.

Lt: Aplinkiniai lankytojai pradėjo šypti ir šnekėti tarpusavyje, matydami Giedriaus suklaidinimą.
En: The surrounding visitors began to smile and talk among themselves, seeing Giedrius’s mistake.

Lt: Raudonuodamas jis atsigręžė ir pamačiusi, kaip jis mėgina paslėpti įvykį, Jurga negalėjo susilaikyti nepasijuokusi.
En: Blushing, he turned around, and seeing him trying to hide the incident, Jurga couldn’t help but burst into laughter.

Lt: Rokas tik nustebęs krūptelėjo pečiais, bet netrukus jis taip pat prisijungė prie Jurgos juoko.
En: Rokas just shrugged in surprise, but soon he also joined in with Jurga’s laughter.

Lt: Giedrius suprato, kad tai buvo tik nesusipratimas, ir nusprendė pasijuokti kartu su savo draugais.
En: Giedrius understood that it was just a misunderstanding, and decided to laugh along with his friends.

Lt: Galų gale, jie visi pasidalino savo patirtimis apie pilies apžiūras.
En: After all, they all shared their experiences of castle tours.

Lt: Jurga ir Rokas niekuomet neatleido šanso pasmaugti Giedriaus už jo klaidą, bet visi kartu jie įsitikino, kad kelionės metu svarbiausia – ne vieta, bet šaunūs nuotykiai ir juokingos istorijos, kurias galėsi pasakoti vėliau.
En: Jurga and Rokas never missed a chance to tease Giedrius for his mistake, but together they all agreed that during the trip, the most important thing is not the place, but the fun adventures and funny stories that can be told later.

Lt: Trakų pilis ir klaidingai pažintas riteris tapo jų nuotykių simboliu ir ilgai gyveno jų pasakojimuose.
En: Trakai Castle and the mistakenly identified knight became a symbol of their adventures and lived on in their stories for a long time.

Vocabulary Words:
nuotaika : atmosphere
didingas : majestic
koridoriai : corridors
ekspozicijos : exhibits
manekenas : mannequin
tualetas : restroom
aplinkiniai : surrounding
įvykis : incident
nesusipratimas : misunderstanding
pasmaugti : tease
l simbolis : symbo