Language Revelations in a Barcelona Flatshare

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Marta, Jordi i Laia son persones diferents, però amb una cosa en comú: comparteixen la vivenda a la ciutat cosmopolita de Barcelona.
En: Marta, Jordi, and Laia are different individuals, but they share one thing in common: they share a living space in the cosmopolitan city of Barcelona.

Ca: Marta, amb el seu somriure brillant, treballa com a professora de català per a persones estrangeres.
En: Marta, with her bright smile, works as a Catalan teacher for foreigners.

Ca: Jordi, un enginyer encisador, i la Laia, una aspirant a cuinera, provinents tots dos de la mateixa ciutat, però amb experiències diferents, són els seus companys de pis.
En: Jordi, a charming engineer, and Laia, an aspiring chef, both originally from the same city but with different experiences, are her flatmates.

Ca: Un dia, en la seva rutina diària, quan Marta tornava a casa amb la bossa plena de llibres i notes, un dels seus estudiants, un estranger, li va fer una pregunta que va confondre la seva ment: “Professora, en què es diferencien ‘ser’ i ‘estar’?
En: One day, in her daily routine, as Marta was returning home with a bag full of books and notes, one of her students, a foreigner, asked her a question that puzzled her mind: “Teacher, what is the difference between ‘ser’ and ‘estar’?”

Ca: ” Recordant la seva gran confusió, va decidir portar el dubte a casa per discutir-ho amb els seus companys de pis.
En: Remembering her own confusion, she decided to bring the doubt home to discuss it with her flatmates.

Ca: Un vent fresc bufa a través dels moderns carrers de Barcelona mentre Marta, Jordi i Laia s’asseuen al voltant de la taula de la cuina, amb tasses de cafè calent.
En: A fresh breeze blows through the modern streets of Barcelona as Marta, Jordi, and Laia sit around the kitchen table with cups of hot coffee.

Ca: Les paraules “ser” i “estar” es llançaven a l’aire com núvols flotants.
En: The words “ser” and “estar” float in the air like drifting clouds.

Ca: Aquella nit, mentre Jordi explicava amb entusiasme que “ser” s’utilitza per a característiques permanents, Marta va argumentar que no tot és permanent, fent córrer un somriure per les peces del Jordi.
En: That night, while Jordi enthusiastically explained that “ser” is used for permanent characteristics, Marta argued that not everything is permanent, eliciting a smile from Jordi.

Ca: Laia, per altra banda, va dir que “estar” es refereix a situacions temporals, a lo que Jordi va riure dient que no tot és temporal.
En: Laia, on the other hand, mentioned that “estar” refers to temporary situations, to which Jordi laughed saying that not everything is temporary.

Ca: En aquell moment, van adonar-se de la bellesa de la llengua, de com una paraula podia tenir tants significats i de com podia provocar tanta discussió.
En: At that moment, they realized the beauty of language, how a word could have so many meanings and spark so much discussion.

Ca: La confusió inicial d’en Jordi i la Marta va donar lloc a la comprensió i la admiració de la complexitat de la llengua catalana.
En: The initial confusion of Jordi and Marta led to an understanding and admiration of the complexity of the Catalan language.

Ca: Finalment, van arribar a la conclusió que tant “ser” com “estar” són essencials per comprendre l’essència de la llengua i que és imprescindible utilitzar-les correctament per expressar apropiadament el que un vol dir.
En: In the end, they concluded that both “ser” and “estar” are essential to understanding the essence of the language and that it is crucial to use them correctly to properly express what one means.

Ca: Aquella nit, amb la ciutat de Barcelona a sota, van compartir riures i idees, i van descobrir una banda de la llengua que mai haguessin imaginat.
En: That night, with the city of Barcelona below them, they shared laughs and ideas, and discovered a side of the language they had never imagined.

Ca: I tot i que havien començat aquell vespre amb confusió, el van acabar amb una comprensió més profunda i una apreciació més gran de la seva llengua nadiu.
En: And even though they had started that evening with confusion, they ended it with a deeper understanding and greater appreciation of their native language.

Vocabulary Words:
Marta : Marta
Jordi : Jordi
Laia : Laia
persones : individuals
vivenda : living space
ciutat cosmopolita : cosmopolitan city
Barcelona : Barcelona
somriure brillant : bright smile
professora de català : Catalan teacher
persones estrangeres : foreigners
enginyer encisador : charming engineer
aspirant a cuinera : aspiring chef
mateixa ciutat : same city
experiències diferents : different experiences
companys de pis : flatmates
rutina diària : daily routine
bossa plena de llibres : bag full of books
notes : notes
estudiant : student
estranger : foreigner
pregunta : question
confosa : puzzled
ment : mind
diferència : difference
ser : ser
estar : estar
núvols flotants : drifting clouds
essència : essence
imprescindible : crucial
llengua nadiu : native language