Laughs in Lithuanian Cobblestones

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vieną gražų vasaros rytą trojulė draugų – Giedrė, Jonas ir Dalia – susitarė pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį.
En: One beautiful summer morning, a trio of friends – Giedrė, Jonas, and Dalia – decided to take a walk through the old town of Vilnius.

Lt: Švytinti saulė virš Gedimino pilies stebuklingai dažė senovinius pastatus ir siauras gatveles, sukurdama žaismingas šešėlių figūras ant žvyrkelių.
En: The shining sun above Gediminas Castle magically painted the ancient buildings and narrow streets, creating playful shadows on the cobblestones.

Lt: Giedrė buvo jauna, išdykusi mergina, visada pilna draugiškumo ir keistų idėjų.
En: Giedrė was a young, spirited girl, always full of friendliness and quirky ideas.

Lt: Jonas, kiek ramesnis, bet visada pasirengęs nusteigti draugais savo pupelių humoro jausmu.
En: Jonas was a bit more tranquil, but always ready to liven up the group with his sense of humor.

Lt: Dalia – rimta ir protinga, dažnai laikydavo draugus ant žemės, kai jų fantazijos skristi norėdavo per aukštai.
En: Dalia was serious and intelligent, often grounding her friends when their fantasies wanted to fly too high.

Lt: Senamiestyje, tarp akmenų grindinių ir spalvingų barokinių bažnyčių, stovėjo vienas iškilių Lietuvos asmenybių – poeto – paminklas.
En: In the old town, among the stone pavements and colorful baroque churches, stood a monument to one of Lithuania’s prominent figures – a poet.

Lt: Akmens poetas, svariai pasilenkęs, atrodė tarsi bet kurią akimirką pradės kalbėti išmintingus žodžius.
En: The stone poet, leaning heavily, looked as if he would start speaking wise words at any moment.

Lt: Giedrė, pastebėjusi jį, negalėjo atsispirti galimybei pradėti „pokalbį“.
En: Giedrė, noticing him, couldn’t resist the opportunity to start a “conversation”.

Lt: Be jokios baimės ji priėjo prie paminklo ir, linksmai sukikendama, tarė: „Sveikas, poete!
En: Fearlessly, she approached the monument and, with a cheerful gesture, said, “Hello, poet!

Lt: Ką šiandieną gražaus rašai?
En: What beautiful words are you writing today?”

Lt: “ Nekenčiama aplinka ir rytas dar ankstyvas buvo, mažai žmonių ten buvo, todėl Giedrė galėjo sau leisti truputį išdykauti.
En: The environment was unwelcoming, and the morning was still early, with few people around, so Giedrė could afford to be a little reckless.

Lt: Nuo šalies stebėdami Jonui su Dalia ši situacija pasirodė labai juokinga.
En: Watching from the sidelines, this situation seemed very funny to Jonas and Dalia.

Lt: Jonas negalėjo sau padėti ir pradėjo tyliu juoku drebėti, o protingoji Dalia iš pradžių draugę žiūrėjo nustebusiai, bet paskui pasidavė grupės džiaugsmui ir šyptelėjo.
En: Jonas couldn’t help but start silently shaking with laughter, and intelligent Dalia initially looked at her friend with surprise, but then succumbed to the group’s joy and smiled.

Lt: Jie slėpėsi už artimiausio kampo, onkludi šniokščianti žiūrėjo Giedrės vaidybą.
En: They hid behind the nearest corner, discreetly watching Giedrė’s performance.

Lt: “Nors tu ir akmuo, bet tavi akys kaip gyvos”, – šypsojosi Giedrė, nesuprasdama, kad bendrauja ne su gyvu žmogumi.
En: “Although you are a stone, your eyes are as lively as ever,” Giedrė chuckled, not realizing she was interacting with an inanimate object.

Lt: Po menką laiko tyla, Giedrė suprato, kad buvo apsigavusi, kai išgirdo savo draugų juoką.
En: After a short while, Giedrė realized that she had been mistaken when she heard her friends’ laughter.

Lt: Suraudusi ji atsisuko ir viską suprato.
En: Turning red, she turned around and understood everything.

Lt: Draugai nubėgo prie Giedrės, vis dar prikimšti nuo juoko.
En: Her friends ran to Giedrė, still bursting with laughter.

Lt: “Tu tikrai puikiai bendrauji net su akmenimis!
En: “You definitely have a way with even rocks!”

Lt: ” – susirinko Jonas.
En: Jonas exclaimed.

Lt: „Ar jis tau atsakė?
En: “Did he answer you?”

Lt: “ – negalėjo sustoti Dalia.
En: Dalia couldn’t stop herself.

Lt: Giedrė, nors ir buvo pakrikštyta, nenusivylė.
En: Although initially embarrassed, Giedrė was not disappointed.

Lt: “Ir jūs abu!
En: “And both of you!”

Lt: ” – juokdamasi atsakė Giedrė, – “Galvojau, kad kas nors gali pamanyti, jog tai gera vieta įkvėpimui gauti, net jei tai tik akmuo.
En: Giedrė responded, laughing, “I thought that someone might think it’s a good place to get inspired, even if it’s just a stone.”

Lt: “Pasijuokę draugai susikibo už peties ir toliau leidosi gatvėmis, tyrinėdami kitus lobių kampelius, kurie jų laukė Vilniaus senamiesčio plėšyje.
En: The laughing friends linked arms and continued to wander through the streets, exploring other hidden corners that awaited them in the heart of the Vilnius old town.

Lt: Dalyje įspūdžių, naujų istorijų ir pakilios draugystės, jie įrodė, kad net mažiausia klaida ar nesusipratimas gali tapti šaltiniu gerai nuotaikai ir šiltiems prisiminimams.
En: Through a mix of impressions, new stories, and uplifting friendship, they proved that even the smallest mistake or misunderstanding can become a source of good mood and warm memories.

Vocabulary Words:
rytas : morning
trojulė : trio
nusprendė : decided
švyti : shine
nedrąsiai : sparingly
gyvas : lively
linksma : cheerful
aplinka : environment
nekenčiama : unwelcoming
neatsargus : reckless
šalys : side-lines
onkludi : discreetly
priėjo : approached
bendravimas : interaction
apsigavęs : mistaken
prikimšti : bursting
juokdamasi : rolling
įkvėpti : inspired
juokas : laughter
tyrinėti : explore
paslėptas : hidden
įspūdžiai : impressions