Legends of the Cliffs: Siobhán’s Tale of Love and Loss

In this episode, we'll join Siobhán on a mesmerizing journey through the mythical and historical wonders of the Cliffs of Moher, where tragic love stories and ancient legends come to life.

Ga: Siobhán a bhí sa bhaile le tamall fada.
En: Siobhán had been at home for a long while.

Ga: Lá amháin, thóg sí a seanchlóca agus d'imigh sí go dtí Aillte an Mhothair.
En: One day, she took her old cloak and left for the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir.
En: The sun was shining high in the sky.

Ga: Chuir Siobhán fáilte roimh an ngrúpa turasóirí.
En: Siobhán welcomed the group of tourists.

Ga: "Fáilte romhaibh!
En: "Welcome!"

Ga: " a dúirt sí.
En: she said.

Ga: "Inniu, inseoidh mé scéalta daoibh faoi stair agus béaloideas na nAillte.
En: "Today, I will tell you stories about the history and folklore of the Cliffs."

Ga: "Stad an grúpa in aice leis na haillte.
En: The group stopped near the cliffs.

Ga: Bhí an fharraige faoi ghrinneall orthu.
En: The sea was sprawling below them.

Ga: "Tá na haillte seo ar cheann de na háiteanna is ársa in Éirinn," a mhínigh Siobhán.
En: "These cliffs are some of the oldest places in Ireland," Siobhán explained.

Ga: "Thóg nádúr iad le mílte bliain.
En: "Nature created them over thousands of years."

Ga: "Lean sí ar aghaidh, "Tá scéalta brónacha agus scanrúla le cloisteáil anseo.
En: She continued, "There are sad and frightening stories to be heard here.

Ga: Tá scéal faoi bhean darbh ainm Mal.
En: There's a story about a woman named Mal."

Ga: "Tháinig ciúnas ar an ngrúpa, ba léir go raibh spéis acu.
En: The group fell silent, clearly interested.

Ga: "Bhí Mal i ngrá le fear darb ainm Cú Chulainn," a dúirt Siobhán.
En: "Mal was in love with a man named Cú Chulainn," Siobhán said.

Ga: "Ach ní raibh sé buíoch di.
En: "But he did not appreciate her.

Ga: Chuaigh sí chun a lorg, ach chuir sé deireadh lena saol.
En: She went in search of him, but he ended her life."

Ga: "Labhair Siobhán faoin radharc agus d'athraigh sí an t-am.
En: Siobhán spoke about the view and changed the topic.

Ga: "Ní gan brón amháin atá na haillte," a dúirt sí.
En: "The cliffs are not without sorrow," she said.

Ga: "Bhí na Seanghardaí Átha Cliath anseo uair amháin.
En: "The Dublin Fusiliers were here once."

Ga: "Chuir sí léi, "Bhí long orthu agus d'fhéach siad síos na haillte uaireanta.
En: She continued, "They had a ship and sometimes looked down the cliffs.

Ga: Deirtear gur thit duine díobh agus gur sciob an fharraige é.
En: It is said one of them fell and was swept away by the sea."

Ga: "Bhí na turasóirí fós ag éisteacht, ag féachaint ar an aillte iontacha.
En: The tourists were still listening, gazing at the magnificent cliffs.

Ga: "Anois," a dúirt Siobhán, "féach ar an farraige.
En: "Now," Siobhán said, "look at the sea.

Ga: Uaireanta, feiceann daoine ag cruthanna i bhfoirm cailín nó fear.
En: Sometimes, people see shapes in the form of a girl or a man."

Ga: "Bhí deireadh leis an turas.
En: The tour came to an end.

Ga: Bhí na scéalta curtha i láthair agus na turasóirí sásta.
En: The stories had been told, and the tourists were happy.

Ga: "Go raibh maith agaibh as éisteacht," a dúirt Siobhán.
En: "Thank you for listening," Siobhán said.

Ga: "Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an radharc álainn.
En: "I hope you enjoy the beautiful view."

Ga: "Chuaigh grúpa na turasóirí ar ais lena gcroí lán de scéalta.
En: The group of tourists went back with their hearts full of stories.

Ga: Bhí Siobhán sásta mar go raibh rún na nAillte san aigne anois freisin.
En: Siobhán was pleased because the secrets of the Cliffs now lived in their minds too.

Ga: Ach bhí rud eile ann a bhí á mhothú ag Siobhán, mothúchán sásta.
En: But Siobhán was feeling something else, a happy emotion.

Ga: Bhí sí sásta as an áilleacht agus as an gcomhluadar.
En: She was content with the beauty and the company.

Ga: Bhí sí théis an lá a chaitheamh go draíochtach, anseo i mbarr na nAillte.
En: She had spent the day magically, here at the top of the Cliffs.

Ga: Sin deireadh an scéil, ach níl deireadh leis an gcuimhne.
En: That's the end of the story, but the memory remains.