Leprechaun Rescue: A Dublin Yuletide Tale

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá fuar geimhreadh a bhí ann i mBaile Átha Cliath, agus bhí na sráideanna beoga le daoine ag ullmhú don Nollaig.
En: It was a cold winter’s day in Dublin, and the streets were lively with people preparing for Christmas.

Ga: Siobhán a bhí ann, bean óg le croí mór agus grá don eachtra, ag siúl go tobann cosúil le deannach na hoíche trasna Dhroichead na Life.
En: Siobhán was there, a young woman with a big heart and love for adventure, walking suddenly like a wanderer across the Ha’penny Bridge.

Ga: Ní raibh a fhios aici go raibh eachtra draíochta ag fanacht léi.
En: She did not know that a magical adventure awaited her.

Ga: Chuaigh sí isteach i dtigh tábhairne ársa, “The Thirsty Leprechaun”, atá suite go cluthar i ngarbhán ciúin den chathair.
En: She entered an ancient tavern, “The Thirsty Leprechaun,” located in a quiet corner of the city.

Ga: Bhí an t-áit mhaisiúil le maisiúcháin na Nollag agus ba léir go raibh an t-atmaisféar lán de cheol agus gáire.
En: The place was beautifully decorated with Christmas embellishments, and it was clear that the atmosphere was full of music and laughter.

Ga: Bhí Sean, sean-fhear críonna an bhaile, ina shuí cois teallaigh ag ól pionta Guinness agus é ag insint scéalta faoi laethanta a óige.
En: There was Sean, the wise old man of the town, sitting by the fireplace, sipping a pint of Guinness and telling stories about his youth.

Ga: Ag an gcúinne eile bhí Caoimhe, cailín óg le gáire grianmhar, ag éisteacht go géar leis an gceol beo a d’ardaigh spiorad gach duine.
En: At the other corner was Caoimhe, a lively young girl, listening intently to the lively music that lifted everyone’s spirits.

Ga: Go tobann, i lár na craice, d’éirigh an-chiúnas ar an slua.
En: Suddenly, in the midst of the crowd, a great silence fell.

Ga: D’fheach Siobhán thart agus chonaic sí rud beag geal ag stroic léim as pionta Guinness Sheáin agus é ag screadach le heagla.
En: Siobhán looked around and saw a small bright creature leaping out of Sean’s pint of Guinness, screaming in terror.

Ga: Leiprecán ab ea é, beag bídeach agus é gléasta in éadaí geala glas, le hata píce ar barr a chinn.
En: It was a leprechaun, tiny and mischievous, dressed in bright green clothes, with a pointed hat on his head.

Ga: Buille croí an leiprecán, a raibh éadan an-bhreá air, ach anois bhí sé caillte i measc an froth tiubh!
En: The leprechaun, who had a very handsome face, was now lost in the midst of the frothy pint!

Ga: Bhí an slua iontach neirbhíseach ach, ag an am céanna, ní fhaca siad riamh rud chomh as cuimse le leiprecán a bheith gafa i bpionta Guinness.
En: The crowd was amazed but at the same time had never seen anything as strange as a leprechaun being trapped in a pint of Guinness.

Ga: Siobhán, le hintinn cróga agus croí lán d’fhís, chuaigh chun an leiprecán a shábháil.
En: Siobhán, with a brave mind and a heart full of courage, went to save the leprechaun.

Ga: Ba í an rud ab ansa leis ná daoine a chuideachadh, agus ní bheadh an cás seo difriúil.
En: Helping others was the most important thing to him, and this case would be no different.

Ga: Thug sí a lámh chúntach don leiprecán agus tharraing go réidh é amach as an phionta.
En: She reached out to the leprechaun and smoothly pulled him out of the pint.

Ga: Bhí gach duine sa tigh tábhairne ag bualadh bos le lúcháir.
En: Everyone in the tavern applauded with joy.

Ga: Mar bhuíochas dá cuid tarrthála, d’inis an leiprecán do Shíobhan go bhfuair sé pota óir faoi dheireadh tuar ceatha an phub.
En: As a thank you for her rescue, the leprechaun told Siobhán that he finally found a pot of gold at the end of the rainbow.

Ga: Bhí iontas ar an slua arís ach d’fhág sin iad ag smaointiú ar an mbealach a dtagann draíocht na hÉireann chun cinn sna háiteanna is neamhchoitianta.
En: The crowd was surprised again, but that left them thinking about the way Irish magic emerges in unexpected places.

Ga: Thuig Siobhán an lá sin go bhfuil draíocht i ngach áit mórthimpeall orainn, i gcroí na ndaoine, agus fiú i bpionta Guinness.
En: That day, Siobhán understood that there is magic everywhere around us, in the hearts of people, and even in a pint of Guinness.

Ga: Le croí sona d’fhág sí “The Thirsty Leprechaun” an oíche sin, a fhios aici go raibh scéal nua aici le hinsint, scéal draíochtúil faoi oíche geimhreadh i mBaile Átha Cliath nuair a thug sí saol nua d’leiprecán i mbéal tuinn.
En: With a happy heart, she left “The Thirsty Leprechaun” that night, knowing she had a new story to tell, a magical story about a winter night in Dublin when she brought a new life to a leprechaun in a pint.

Vocabulary Words:
cén : It
ba : was
á : a
fuar : cold
geimhreadh : winter’s
lá : day
i : in
mBaile Átha Cliath : Dublin
agus : and
na : the
sráideanna : streets
bhí : were
beoga : lively
le : with
daoine : people
ullmhú : preparing
do : for
Nollaig : Christmas
Siobhán : Siobhán
óg : young
bean : woman
le : with
croí : a
mór : big
croí : heart
agus : and
grá : love
do : for
eachtra : adventure
siúl : walking