Lost & Found: A Riga Market Adventure

Fluent Fiction – Latvian
www.FluentFiction.org/Latvian
Story Transcript:
Lv: Saule sāka spēlēt ar Rigas debesīm, izkrāsojot tos oranžos un rozā toņos, kad trīs draugi – Anna, Juris un Liene – devās uz centrāltirgu.
En: The sun began to play with the skies of Riga, coloring them in shades of orange and pink, as three friends – Anna, Juris, and Liene – headed to the central market.

Lv: Viņi bija plānojuši sarūpēt visas sastāvdaļas Lienei gaidāmajām dzimšanas dienas svinībām.
En: They had planned to gather all the ingredients for Liene’s upcoming birthday celebration.

Lv: “Es domāju, ka varētu sākt ar svaigiem augļiem un dārzeņiem,” teica Anna, izņemot savu sarakstu.
En: “I think we should start with fresh fruits and vegetables,” said Anna, taking out her list.

Lv: “Svaigas zivis arī būtu lieliski,” piebilda Juris, skatoties uz tirgus labirintu, kas paverās viņu priekšā.
En: “Fresh fish would be great too,” added Juris, gazing at the market labyrinth opening up in front of them.

Lv: Tirgus bija vieta, kur ikviens varēja atrast ko īpašu.
En: The market was a place where everyone could find something special.

Lv: Tur valdīja mulsuma jūra – cilvēki runāja, smējās, kliedza, piedāvāja preces, sīki cenojās.
En: It was a bustling sea – people talked, laughed, shouted, offered goods, and bargained.

Lv: Anna, Juris un Liene bija aizraušies, bet neviens nepamana, ka pūlī ievirzījās katrs savā virzienā.
En: Anna, Juris, and Liene were engrossed, but no one noticed that they had drifted in different directions in the crowd.

Lv: Apskatījušies pāris stendus, Anna pēkšņi saprata, ka pati.
En: After looking at a few stalls, Anna suddenly realized she was alone.

Lv: Taisni viņas priekšā bija zivju sadaļa, kurā smarža bija tik spēcīga, ka Anna pieskrēja degunam.
En: Right in front of her was the fish section, where the smell was so strong that Anna wrinkled her nose.

Lv: Viņa sāka meklēt Jurisu un Liene, bet redzēja tikai zivju pārdevējus un pircējus.
En: She began to look for Juris and Liene, but only saw fishmongers and buyers.

Lv: Tikmēr Juris atradās atkalīgo garšaugu sektorā, kur vienu pēc otra garāmgājēju dūrieni sagrāva viņa mēģinājumus izkļūt.
En: Meanwhile, Juris found himself in the herb section again, where the jostling of passersby repeatedly thwarted his attempts to escape.

Lv: “Anna?
En: “Anna?

Lv: Liene?
En: Liene?”

Lv: ” viņš izsaucās, bet neviens nepazina viņu balsi.
En: he called out, but no one recognized his voice.

Lv: Juris saprata, ka ir pazaudējis savus draugus.
En: Juris realized he had lost his friends.

Lv: Liene bija vislabākajā situācijā, jo viņa bija jau sapirka gandrīz visu, kas bija viņas sarakstā.
En: Liene was in the best situation, as she had already bought almost everything on her list.

Lv: Bet, nesaskatot Annas vai Jura sejas, viņa apjuka.
En: But not seeing Anna or Juris, she became confused.

Lv: “Kur viņi varētu būt?
En: “Where could they be?”

Lv: ” brīnījās Liene.
En: wondered Liene.

Lv: Tā kā mobilie telefoni bija izlādējušies, viņiem nācās rīkoties vecmodīgi – meklēt viens otru izmantojot atmiņas un intuīciju.
En: Since their mobile phones had run out of battery, they had to rely on old-fashioned methods – finding each other using memory and intuition.

Lv: Anna nolēma apstāties un sagaidīt draugus pie lielākās zivju bodītes.
En: Anna decided to stop and wait for her friends at the largest fish stall.

Lv: Juris, pēc vairākām neveiksmēm garšaugu sadaļā, gadījumā ieskatījās uz zivju sektoru un ieraudzīja Annu.
En: After several unsuccessful attempts in the herb section, Juris happened to glance at the fish section and saw Anna.

Lv: Viņš pievienojās tai, un kopā viņi sāka meklēt Liene.
En: He joined her, and together they started looking for Liene.

Lv: Liene, pati saprotot, ka zivju sadaļa ir lielisks orientieris, arī turp devās.
En: Liene, realizing that the fish section was a great landmark, headed there too.

Lv: Pēc neilga laika, viņi visi atkal stāvēja kopā, smejoties un daloties piedzīvotajā haosā.
En: Shortly afterwards, they were all standing together again, laughing and sharing their experiences in the chaos.

Lv: “Galu galā, mēs visi atradam ceļu atpakaļ,” sacīja Anna, “lai arī ar mazām piedzīvojumu devām pa vidu!
En: “In the end, we all found our way back,” said Anna, “even with a few adventures along the way!”

Lv: “Viņi apskāvās un devās pārējo sastāvdaļu medībās, tagad vairs ne tikai kā pircēji, bet arī kā draugi, kas zina, ka kopā vienmēr var atrast īsto virzienu.
En: They hugged and set off in search of the remaining ingredients, now not just as shoppers, but also as friends who knew that together they could always find the right direction.

Vocabulary Words:
Saule sāka : The sun began
debesīs : skies
Riga : Riga
toņos : shades
trīs : three
draugi : friends
Anna : Anna
Juris : Juris
Liene : Liene
centrāltirgu : central market
sastāvdaļas : ingredients
gaidāmajām : upcoming
dzimšanas dienas svinībām : birthday celebration
svaigiem : fresh
augļiem : fruits
dārzeņiem : vegetables
zivis : fish
tirgus labirintu : market labyrinth
mulsuma : bustling
jūra : sea
cilvēki : people
runāja : talked
smējās : laughed
kliedza : shouted
piedāvāja : offered
preces : goods
cenojās : bargained
aizraušies : engrossed
ievirzījās : drifted
katrs savā virzienā : different directions