Lost in the Mazes: Uncovering Krakow’s Hidden Treasures

In this episode, we'll join three friends on a thrilling treasure hunt through the winding streets of Krakow, discovering the beauty of exploration and unexpected findings along the way.

Pl: Był to ciepły, słoneczny dzień w Krakowie. Na Małym Rynku, blisko kościoła św. Barbary, spotkała się trójka przyjaciół: Katarzyna, Wojciech i Zofia. Mieli jeden cel - poszukiwanie skarbów w labiryntach krakowskiego Starego Miasta. Dla nich to była wielka przygoda, pełna tajemnic i niewiadomych.
En: It was a warm, sunny day in Krakow. In the Little Market Square, near the church of St. Barbara, three friends met: Katarzyna, Wojciech, and Zofia. They had one goal - to search for treasures in the mazes of Krakow's Old Town. For them, it was a great adventure full of mysteries and unknowns.

Pl: Idąc kamienistymi uliczkami, odczuwali euforię. Katarzyna, z mapą w ręku, prowadziła drużynę do Mikołajskiej, jednej z najstarszych ulic Krakowa. Zaufali jej, choć jej polski znał lepsze dni. Wojciech, z dużej torbą na plecach, uważał na to, aby niczego nie zgubić. Zofia, otwarta i rozmowna, była gotowa na spotkanie z mieszkańcami miasta.
En: Walking through the cobblestone streets, they felt euphoria. Katarzyna, with a map in her hand, led the team to Mikołajska, one of the oldest streets in Krakow. They trusted her, even though her Polish had seen better days. Wojciech, with a large bag on his back, made sure not to lose anything. Zofia, open and talkative, was ready to meet the city's inhabitants.

Pl: Kiedy dotarli na Mikołajską, Katarzyna odczytała pierwszą wskazówkę. Sprawiała trudność. "W labiryncie kamienic, królują cienie. Patrzcie pod nogi, a nie w niebo." Nie rozumieli, co to oznacza. Ale byli gotowi podjąć ryzyko. Nie znali krakowskiego labiryntu, ale podążali za swoją intuicją.
En: When they reached Mikołajska, Katarzyna read the first clue. It was difficult. "In the maze of houses, shadows reign. Look down, not up to the sky." They didn't understand what it meant. But they were ready to take the risk. They didn't know the Krakow maze, but they followed their intuition.

Pl: Zapytali o drogę kilka osób. Odpowiedzi były komiczne. Tarzanie się językiem Katarzyny, Wojciecha i Zofii wywoływało rozbawienie u przechodniów. Zamiast skarbu, pokazywano im drogę do rynku, do kawiarni, do kościoła, wszędzie, tylko nie tam, gdzie chcieli dotrzeć.
En: They asked for directions from several people. The answers were comical. Katarzyna, Wojciech, and Zofia's tongue-twisting caused amusement among the passers-by. Instead of treasure, they were shown the way to the market, to a cafe, to a church, everywhere except where they wanted to go.

Pl: Mimo to, nie stracili ducha. Przemieszczali się z ulicy na ulicę, z placu na plac. Wynajęli nawet dorożkę, by dotrzeć pod Wawel, ale to okazało się błędem – konie zatrzymały się przy targu rybnym!
En: Nevertheless, they didn't lose spirit. They moved from street to street, from square to square. They even hired a carriage to reach Wawel, but that turned out to be a mistake - the horses stopped at the fish market!

Pl: Po kilku godzinach, już zmęczeni, ale niezłomni, stanęli przed katedrą na Wawelu. Tym razem Zofia zdecydowała zapytać o drogę. Spotkali starszego pana, który okazał się być przewodnikiem. Zasugerował im, aby poszli do studni na dziedzińcu katedry, gdzie według legendy ukryty jest skarb.
En: After a few hours, already tired but unwavering, they stood in front of the cathedral at Wawel. This time, Zofia decided to ask for directions. They met an older gentleman who turned out to be a guide. He suggested they go to the well in the cathedral courtyard, where, according to legend, the treasure is hidden.

Pl: Podążyli za jego radą. Znaleźli studnię. Wojciech schylił się, by zajrzeć do środka. Serce zabiło mu szybciej, gdy zobaczył coś błyszczącego na dnie. Kiedy wyciągnął rękę, poczuł chłodny metal. To była złota moneta! Oto skarby Starego Miasta - legendarne złoto krakowskie!
En: They followed his advice. They found the well. Wojciech bent down to look inside. His heart raced faster when he saw something shiny at the bottom. When he reached in, he felt the cold metal. It was a golden coin! These were the treasures of the Old Town - the legendary Krakow gold!

Pl: Z radością w oczach, zgubieni, w błądzeniu przez ulice Krakowa, odnaleźli swoją nagrodę. Pomimo wszystkich nieporozumień, błędnych wskazówek, ich podróż zakończyła się sukcesem.
En: With joy in their eyes, lost and wandering through the streets of Krakow, they found their reward. Despite all the misunderstandings and wrong directions, their journey ended in success.

Pl: Tak skończyła się historia trzech przyjaciół na ulicach Krakowa. Choć nie były to skomplikowane tajemnice, zagubienie się w labiryntach krakowskiego Starego Miasta okazało się przygodą życia. Dla Katarzyny, Wojciecha i Zofii, ten dzień był przede wszystkim odkryciem piękna poszukiwań, odkrywania i nieoczekiwanym znalezisku.
En: And so, the story of three friends on the streets of Krakow came to an end. Although they were not complicated mysteries, getting lost in the mazes of Krakow's Old Town turned out to be the adventure of a lifetime. For Katarzyna, Wojciech, and Zofia, this day was primarily about discovering the beauty of exploration, discovery, and unexpected findings.

Pl: Bo przecież w poszukiwaniu skarbów, najważniejsze to nie to, co się znajduje, ale podróż, którą się podejmuje. Czasem warto zagubić się, aby odnaleźć coś wartościowego. I właśnie to nauczyły ich krakowskie ulice. I choć błądzenie było męczące, ostatecznie doprowadziło ich do ich skarbu.
En: Because in the search for treasures, the most important thing is not what is found, but the journey undertaken. Sometimes it's worth getting lost to find something valuable. And that's what the streets of Krakow taught them. And although wandering was exhausting, it ultimately led them to their treasure.