Lost in Translation: A Comedic Culinary Encounter in Belgrade

Fluent Fiction – Serbian
www.FluentFiction.org/Serbian
Story Transcript:
Sr: Највећа сјај у Београду сагоревала је обзорјем као златна ватра на том чистом јутру, када је Јован кренуо кроз задимљене улице потраживши храну. Тражио је нешто што ће угасити своју глад. На крају улице, угледао је одашљени знак ресторана „Код Бакина Куће“. Осмехнуо се.
En: The greatest shimmer in Belgrade burned with the horizon like golden fire on that clear morning when Jovan set out through the smoky streets in search of food. He was looking for something to quench his hunger. At the end of the street, he spotted the sign of the restaurant “At Grandma’s House.” He smiled.

Sr: Са мрмрењем главног трга у свом слуху, Јован је ушао у ресторан. Одмах га је обухвао мирис домаће колача и гулаша. Свемир му је присустио. Време је било да једе.
En: With the murmuring of the main square in his ears, Jovan entered the restaurant. Immediately, he was enveloped in the scent of homemade cakes and goulash. The universe was present to him. It was time to eat.

Sr: „Желео бих да наручим…,” Јован је покушао да споји слова у речи, пуштајући своје нервозно оклизнуто, сломљено српско. „Наручио бих…змију на пљескавици“, рекао је.
En: “I would like to order…,” Jovan tried to connect the letters into words, releasing his nervously slipping, broken Serbian. “I would order…a snake on a burger,” he said.

Sr: У салону је владала тишина. Онда је конобар црцкао.
En: Silence filled the dining room. Then the waiter chuckled.

Sr: “Молим?”, конобар је дигао веђ. Он је накривио главу као пас који чује свирку. “Змију?”
En: “Excuse me?” the waiter raised an eyebrow. He tilted his head like a dog hearing a whistle. “A snake?”

Sr: Уперивши показивач конобару, Јован је почео поново. „Змију, змију. Знаш, кокошка…Клањање, цок…„
En: Pointing his finger at the waiter, Jovan started again. “A snake, a snake. You know, chicken…Slaughter, cluck…”

Sr: Онда је конобар почео да се смеје. “Мислите кокошку!” усхитио се он, толико да су му очи постале влаїне. “Не змију. Змија није…не.”
En: Then the waiter began to laugh. “You mean chicken!” he exclaimed, his eyes bulging with amusement. “Not a snake. A snake is not…no.”

Sr: Око њих, остали запослени су се у свом смеху прекретали. Јованов лице се развукло у самозадовољни осмех.
En: Around them, the other staff joined in their laughter. Jovan’s face stretched into a self-satisfied smile.

Sr: “Ах, да! Јесте, кокошку!“ рекао је након што је конобар завршио смех. Видео је изненадни расположенир мирис јутра, и чак иако је стомак грчевит, већ је загрижен, било му је драго да је допринео ка просветљењу дана.
En: “Oh, yes! I meant chicken!” he said after the waiter finished laughing. He sensed the sudden uplifting scent of morning, and even though his stomach was aching, he was already relieved to have contributed to brightening the day.

Sr: Конобар је отишао да наручи Јованову кокошку, настављајући се смејати. Јован је извадио мобилни телефон, отворио апликацију за превођење и написао “кокошка”. Јединствено превод на екрану био је едукативан.
En: The waiter went to order Jovan’s chicken, continuing to laugh. Jovan took out his mobile phone, opened the translation app, and typed “chicken.” The sole translation on the screen was enlightening.

Sr: Јован зна: следећег пута када је у ресторану, храну ће наручити правильно. Макар ће му увек бити драго што је међу конобарима донео и смех ујутру.
En: Jovan knows: next time he’s in the restaurant, he will order food correctly. At least he will always be glad that he brought laughter among the waiters in the morning.

Vocabulary Words:
ресторан : restaurant
улица : street
јутро : morning
храна : food
глад : hunger
кокошка : chicken
смех : laughter
осмех : smile
конобар : waiter
знак : sign
мирис : scent
превод : translation
наручити : order
чист : clear
златна : golden
ватра : fire
обзорје : horizon
тишина : silence
свемир : universe
мобилни телефон : mobile phone
апликација : app
змија : snake
пљескавица : burger
свирка : whistle
колач : cake
гулаш : goulash
главни трг : main square
самозадовољан : self-satisfied
пас : dog
загрижен : relieved