Mastering Polish Pronunciation: A Linguistic Journey in Krakow

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Kiedy pierwsze promienie słoneczne przemknęły przez wąskie uliczki starego Krakowa, Piotr właśnie zamykał za sobą drzwi malutkiego mieszkanka niedaleko Rynku Głównego. Jego przyjaciółka Anna, poznała go na studiach lingwistycznych na Jagiellonce, a teraz pracowali razem jako nauczyciele języka polskiego dla obcokrajowców.
En: When the first rays of sun slipped through the narrow streets of old Krakow, Piotr was just closing the door of his tiny apartment near the Main Market Square. His friend Anna, whom he met during linguistics studies at Jagiellonian University, now worked together as Polish language teachers for foreigners.

Pl: Tego dnia na placu przed kościołem św. Wojciecha, Piotr spotkał się z Anią i ich wspólną przyjaciółką Katarzyną, zwaną przez wszystkich Kasią. Nauczała w tej samej szkole językowej, co Anna i Piotr, a jej specjalnością była fonetyka.
En: On that day, in the square in front of the Church of St. Adalbert, Piotr met Anna and their mutual friend Katarzyna, known to everyone as Kasia. She taught at the same language school as Anna and Piotr, specializing in phonetics.

Pl: Jako nauczyciele, doskonale zdawali sobie sprawę, jak trudna bywa dla obcokrajowców polska wymowa. Właśnie po to spotkali się tego dnia na rynku – aby pomóc swoim studentom w opanowaniu zawiłości polskiej wymowy.
En: As teachers, they were well aware of how difficult Polish pronunciation can be for foreigners. That day, they met in the square to help their students master the intricacies of Polish pronunciation.

Pl: Ich uczniem był też John, Amerykanin, który niedawno przyjechał do Polski. Mimo że znał już trochę polskiego, dalej miał problemy z wymową niektórych dźwięków. Właśnie dla niego Anna, Piotr i Kasia zorganizowali to spotkanie.
En: One of their students was John, an American who had recently arrived in Poland. Despite knowing some Polish already, he still struggled with the pronunciation of certain sounds. Anna, Piotr, and Kasia organized this meeting specifically for him.

Pl: Pod cieniem wieży ratusza, zaczęli tłumaczyć podstawy wymowy polskiego, używając prostych przykładów i ćwiczeń. John słuchał uważnie, próbując naśladować dźwięki, które formowały usta Piotra, Anny i Kasi.
En: Beneath the shadow of the town hall tower, they began explaining the basics of Polish pronunciation using simple examples and exercises. John listened carefully, trying to imitate the sounds formed by Piotr, Anna, and Kasia’s mouths.

Pl: “Chodź, pokażemy Ci coś. To Ci pomoże zrozumieć” – powiedziała Kasia, a wszyscy wyruszyli na małą wędrówkę po Krakowie. Prowadzili go przez małe uliczki, pokazując stare tabliczki z nazwami ulic. Każda z nich była dla Johna prawdziwym wyzwaniem fonetycznym – od ‘Szewska’ do ‘Sławkowska’, aż po ‘Floriańska’.
En: “Come, let us show you something. It will help you understand,” Kasia said, and they all set off on a small walk around Krakow. They led him through narrow streets, pointing out old signs with street names. Each one was a real phonetic challenge for John – from ‘Szewska’ to ‘Sławkowska’ to ‘Floriańska’.

Pl: Od tabliczki do tabliczki, od słowa do słowa, John stopniowo zaczął lepiej rozumieć, co czyni polski język tak unikalnym. Z każdą nową ulicą i nowym słowem, z każdym wyjaśnieniem i ćwiczeniem, poczuł się pewniej.
En: From one sign to another, from one word to the next, John gradually began to better understand what makes the Polish language so unique. With each new street and word, with each explanation and exercise, he felt more confident.

Pl: Po wielu godzinach, w końcu dotarli do ostatniego punktu. “Wybacz, że Cię tak męczymy, ale to ostatni przystanek” – powiedziała Anna. Stanęli przed tablicą z nazwą ‘Szczepańska’.
En: After many hours, they finally reached the last stop. “Sorry for putting you through this, but this is the last one,” Anna said. They stood before a sign with the name ‘Szczepańska’.

Pl: John na nią spojrzał, potem na swoich nauczycieli i uśmiechnął się. “Sz-cze-pań-ska” – powiedział. Poprawili go jeszcze kilkakrotnie, ale w końcu John wymówił to poprawnie.
En: John looked at it, then at his teachers, and smiled. “Sz-cze-pań-ska,” he said. They corrected him a few more times, but finally, John pronounced it correctly.

Pl: Na koniec dnia, Anna, Piotr i Kasia przytaknęli mu z uznaniem. “Brawo, John. Właśnie opanowałeś jedną z najtrudniejszych nazw ulic w Krakowie. Dajemy słowo, że to jest koniec. Przynajmniej na dzisiaj!”
En: At the end of the day, Anna, Piotr, and Kasia nodded in approval. “Well done, John. You’ve just mastered one of the toughest street names in Krakow. We promise this is the end. At least for today!”

Pl: Zmęczony, ale szczęśliwy John, podziękował im za pomoc. Wrócił do swojego pokoju, z wrażeniem, że przez ten jeden dzień zrozumiał więcej niż przez cały poprzedni miesiąc na kursach.
En: Tired but happy, John thanked them for their help. He returned to his room, impressed that in just one day, he had understood more than he had in the entire previous month of classes.

Pl: Ta historia pokazała, jak wielką różnicę może zrobić osoba, która jest gotowa nauczyć, i osoba, która jest gotowa się uczyć, nawet w twarzy najtrudniejszych wyzwań, jakimi są zawiłości polskiej wymowy.
En: This story showed how much of a difference a person willing to teach and a person willing to learn can make, even in the face of the toughest challenges, such as mastering the intricacies of Polish pronunciation.

Vocabulary Words:
drzwi : door
mieszkanie : apartment
przyjaciel/ przyjaciółka : friend
nauczyciel/nauczycielka : teacher
uczeń/uczennica : student
wymowa : pronunciation
wyzwanie : challenge
język : language
ulica : street
tabliczka/znak : sign
pomoc : help
zrozumieć : understand
unikalny : unique
wyjaśnienie : explanation
ćwiczenie : exercise
spotkanie : meeting
szczęśliwy : happy
zmęczony : tired
wrażenie : impression
lekcja : lesson
klasa : class
nauka : study
nazwa : name
poprawka : correction
trudny : difficult
obietnica : promise
dzień : day
trudny : challenging
fonetyczny : phonic