Megan’s Market Mayhem: A Tale of Camaraderie

In this episode, we'll dive into the heartwarming chaos of Megan's supermarket escape and the community's humorous unity to save the day.

Cy: Roedd awel oer yn chwythu drwy strydoedd Abertawe, a Gwen yn cerdded yn llawen gyda'i gafr anwes, Megan, ar dennyn ochr y ffordd.
En: The cold wind was blowing through the streets of Swansea, and Gwen was walking happily with her loyal dog, Megan, on the pavement.

Cy: Roedd Gwen yn mwynhau mynd â Megan i'r parc bob dydd, ond heddiw roedd hi wedi penderfynu gwneud rhywbeth wahanol.
En: Gwen enjoyed taking Megan to the park every day, but today, she had decided to do something different.

Cy: Roedd angen bwyd arni ac felly penderfynodd fynd â Megan i'r archfarchnad leol, heb feddwl am y canlyniadau.
En: She needed food, so she decided to take Megan to the local supermarket without thinking about the consequences.

Cy: Cyrhaeddodd Gwen yr archfarchnad a rhoddodd Megan yn y cerbyd siopa fel bod hi'n ddiogel.
En: Gwen arrived at the supermarket and tied Megan to the shopping cart to keep her safe.

Cy: Ond, wrth iddi droi ei chefn i edrych ar rai afalau ffres, llithrodd Megan o'r cerbyd siopa a dianc rhwng y silffoedd.
En: However, as she turned her back to look at some fresh apples, Megan slipped out of the shopping cart and darted between the aisles.

Cy: Pan drodd Gwen yn ôl, roedd Megan wedi diflannu.
En: When Gwen turned back, Megan had vanished.

Cy: Dechreuodd alw'r gafr gan grwydro'r siop yn bryderus.
En: She started calling for her dog while anxiously wandering the store.

Cy: Sylwodd Dafydd a Rhys, dau o'i ffrind gorau oedd yn siopa hefyd, ar ei phryder.
En: Dafydd and Rhys, two of her best friends who were also shopping, noticed her distress.

Cy: Dewisodd Dafydd a Rhys helpu Gwen i chwilio am Megan.
En: They decided to help Gwen search for Megan.

Cy: Dechreuodd y ddau ddyn grwydro pob cornel o'r archfarchnad.
En: The two men began to wander every corner of the supermarket.

Cy: O'r cwpwrdd bara i'r adran llysiau, roedd Megan yn anghyfleus i'w phrynu.
En: From the bread aisle to the vegetable section, Megan was proving difficult to locate.

Cy: Roedd hi'n gwthio potiau picls i'r llawr a chwalu cnau yn yr adran greision.
En: She was knocking over pickle jars and crushing nuts in the fruit section.

Cy: Roedd y siop yn llawn sŵn a chyffro wrth i Megan wneud ei ffordd trwy'r siop.
En: The store was filled with noise and excitement as Megan made her way through the shop.

Cy: Yn y cyfamser, Gwen oedd yn llawn gofid a phryder am ei gafr.
En: Meanwhile, Gwen was full of worry and concern for her dog.

Cy: Cerddodd hi i bob man yn galw enw Megan a gobeithio am y gorau.
En: She walked around calling Megan's name and hoping for the best.

Cy: Ond, wrth i oriau fynd a dod, roedd hi bron â rhoi'r gorau iddi.
En: But as hours passed, she was close to giving up.

Cy: Ond yna, clywodd lais cyfarwydd - cofleidiodd Megan a'i tho bach gwalltog yn cael ei ddal gan Dafydd a Rhys, union cyn iddi gael ei dal gan y diogelwch.
En: Then, she heard a familiar sound – Megan's little mischievous bark being caught by Dafydd and Rhys just before she was caught by security.

Cy: Rhuthrodd Gwen at ei ffrindiau yn llawn rhyddhad.
En: Gwen rushed to her friends in relief.

Cy: Roedd pawb yn yr archfarchnad wedi bod yn dyst i'r anhrefn.
En: Everyone in the supermarket had been witness to the chaos.

Cy: Ond yn wahanol i'r hyn y byddech chi'n ei ddisgwyl, nid oedd neb yn ddig.
En: But contrary to what one might expect, no one was angry.

Cy: Yn hytrach, canfu pawb stori Megan yn ddiddorol a thrwy rannu'r stori, daethon nhw i gyd yn agosach at ei gilydd.
En: Instead, everyone found Megan's story interesting and by sharing the story, they all came closer to each other.

Cy: Mewn diwedd, diolch i gyflymder a synnwyr digrifwch Dafydd a Rhys, dychwelodd Megan i Gwen heb niwed.
En: In the end, thanks to the quick thinking and sense of humor of Dafydd and Rhys, Megan returned to Gwen unharmed.

Cy: Wedi dysgu gwers bwysig am fynd â gafr i'r archfarchnad, penderfynodd Gwen cadw ei hymwelion â'r parc yn unig o hyn ymlaen.
En: Having learned an important lesson about taking a dog to the supermarket, Gwen decided to keep her visits to the park from now on.

Cy: Gwelodd pawb ym mhobman y stori fel chwedl am undod, a sut gall digwyddiad annisgwyl ddod â phobl ynghyd mewn cyfeillgarwch a chwerthin.
En: Everyone saw the story as a tale of unity, and how an unexpected event can bring people together in camaraderie and laughter.