Megan’s Misguided Castle Adventure!

explore the humorous escapades of three friends and a sheep 'guide' at Conwy Castle, where history and hilarity intertwine.

Cy: Roedd hi'n fore braf yng Nghastell Conwy.
En: It was a lovely morning at Conwy Castle.

Cy: Roedd Megan, Dylan, a Huw yn cerdded i mewn i'r castell hynafol gyda chyffro yn eu calonnau.
En: Megan, Dylan, and Huw were walking into the ancient castle with excitement in their hearts.

Cy: Roedd y tair ffrind wedi cynllunio'r trip i ddysgu am hanes Cymru ac i fwynhau'r golygfeydd hyfryd.
En: The three friends had planned the trip to learn about the history of Wales and to enjoy the beautiful sights.

Cy: Wrth iddynt grwydro o amgylch y muriau maith, sylwodd Megan ar ddefaid yn pori gerllaw.
En: As they wandered around the vast walls, Megan noticed sheep grazing nearby.

Cy: Ond yn rhyfedd, roedd un dafad yn edrych fel petai'n gwisgo het ac yn sefyll yn fwy union na'i chyfoedion.
En: But strangely, one sheep looked like it was wearing a hat and standing more upright than its peers.

Cy: Cafodd Megan syniad.
En: Megan had an idea.

Cy: "Edrychwch," meddai wrth Dylan a Huw, "mae'r daith dywysedig yn dechrau yna!
En: "Look," she said to Dylan and Huw, "the guided tour starts there!

Cy: Gwelwch chi'r dafad gyda'r het?
En: Can you see the sheep with the hat?

Cy: Mae'n rhaid bod hwnnw yn ein tywysydd!
En: That must be our guide!"

Cy: "Ar frys, rhedodd Megan at y dafad, gan dybio bod y het yn golygu mai tywysydd twristiaid oedd yr anifail diddorol hwnnw.
En: Hurriedly, Megan ran to the sheep, thinking the hat meant it was a tourist guide of this interesting animal.

Cy: Yn naturiol, roedd y dafad yn llawer mwy diddorol mewn pori na chyflwyno hanes y castell.
En: Naturally, the sheep was much more interested in grazing than presenting the history of the castle.

Cy: Dywedodd Megan wrth y "tywysydd", "Helo, rwy'n Megan.
En: Megan said to the "guide," "Hello, I'm Megan.

Cy: A fyddech chi'n gallu dangos i ni o amgylch?
En: Could you show us around?"

Cy: "Dylan a Huw oedd ar ôl Megan, yn synnu at ei hyder.
En: Dylan and Huw followed Megan, surprised by her confidence.

Cy: Mynd at yr anifail?
En: Approach the animal?

Cy: Yn wir?
En: Really?

Cy: Ond cyn iddynt allu rhybuddio Megan o'i chamgymeriad doniol, roedd hi eisoes yn sefyll yn falch wrth ochr y dafad.
En: But before they could warn Megan of her funny mistake, she was already standing proudly beside the sheep.

Cy: Wrth gwrs, nid oedd yr anifail yn siarad â hi.
En: Of course, the animal didn't speak to her.

Cy: Pan oedd Megan yn aros am ymateb, dechreuodd y dafad fwyta'i het fel pe Cymraeg Hanes Cymru Conwy Castle Megan Dylan Huw Tour Guide Sheep Short Story Welsh Language Funny Misunderstandingbyddai'n brechdan.
En: As Megan waited for a response, the sheep began to eat its hat as if it were a sandwich.

Cy: Roedd hyn yn achosi i Dylan a Huw chwerthin yn uchel.
En: This caused Dylan and Huw to laugh loudly.

Cy: "Megan," ebe Dylan, "dyw a dafad ddim yn tywysydd!
En: "Megan," said Dylan, "a sheep can't be a guide!"

Cy: "Megan edrychodd yn betrus ar y dafad nawr di-het.
En: Megan looked sheepishly at the now hatless sheep.

Cy: Sylwyddodd ei chamgymeriad ac roedd hi'n teimlo ychydig yn hurt.
En: She noticed her mistake and felt a little embarrassed.

Cy: "A welwch chi neb arall yn gwisgo het fel honna?
En: "Do you see anyone else wearing a hat like that?"

Cy: " gofynnodd Megan, gan obeithio bod gwir dywysydd i'w weld.
En: Megan asked, hoping to see a true guide.

Cy: Huw, a oedd wedi dod atynt gyda map o'r castell, chwarddodd cynnig help.
En: Huw, who had come to them with a map of the castle, chuckled in offering help.

Cy: "Gadewch inni ddilyn y map," meddai'n gyfeillgar.
En: "Let's follow the map," he said kindly.

Cy: "Mi fedrwn ni ddysgu am y castell gyda'n gilydd.
En: "We can learn about the castle together."

Cy: "Felly, gyda chwerthin yn eu calonnau oherwydd y camddealltwriaeth doniol, aeth Dylan, Huw a Megan ar daith o gwmpas castell mawreddog Conwy.
En: So, with laughter in their hearts due to the funny misunderstanding, Dylan, Huw, and Megan went on a tour around the magnificent Conwy Castle.

Cy: Dysgon nhw am yr hanes, edmygu'r golygfeydd, ac yn bwysicaf oll, gwneud atgofion diddorol i'w cofio.
En: They learned about its history, admired the views, and most importantly, created interesting memories to cherish.

Cy: Erbyn diwedd y diwrnod, roedd y tri'n eistedd yn hapus yn un o'r caffis lleol, yn mwynhau paned o de a chacen Bara Brith.
En: By the end of the day, the three sat happily in a local café, enjoying a cup of tea and a slice of Bara Brith.

Cy: "Megan," meddai Dylan yn chwarae, "ti'n gwybod, yr atyniad mwyaf diddorol heddiw oedd dy gyfarfod di gyda'r tywysydd!
En: "Megan," said Dylan jokingly, "you know, the most interesting part today was your meeting with the guide!"

Cy: "Chwerthinodd y tair ffrind eto, a daeth cydnabyddiaeth i Megan fod ei chamgymeriad wedi bod yn ffynhonnell cymaint o hwyl.
En: The three friends laughed again, and Megan realized that her mistake had been a source of so much fun.

Cy: Adroddodd hi hanes y dafad iawn a'r "het glasurol" at bawb a gyfarfu â nhw.
En: She recounted the story of the actual sheep and the "glamorous hat" to everyone they met.

Cy: Ac felly, wrth iddynt ffarwelio â Chastell Conwy, roedd y diwrnod wedi dod i ben gyda chwerthin a chyfeillgarwch.
En: And so, as they bid farewell to Conwy Castle, the day had ended with laughter and camaraderie.

Cy: Roedd hon yn antur i'w chofio, ac roedd Megan, Dylan, a Huw yn gwybod y byddent yn chwerthin am y camddealltwriaeth hon am flynyddoedd i ddod.
En: This was an adventure to remember, and Megan, Dylan, and Huw knew they would laugh about this misunderstanding for years to come.