Misadventure at Conwy Castle

explore the joyful mishaps and enduring friendships set against the backdrop of Conwy Castle's historic beauty.

Cy: Ar un dydd braf a heulog yn y gogoniant hanesyddol o Gastell Conwy, roedd dynes ifanc o'r enw Eleri yn cerdded yn llawen i weld ei ffrindiau.
En: On a lovely and sunny day in the historical splendor of Conwy Castle, a young woman named Eleri walked cheerfully to see her friends.

Cy: Roedd hi'n adnabod pawb yn yr ardal, ond heddiw roedd ganddi gwrdd â Dylan a Gwen wrth yr hen furiau cerrig.
En: She knew everyone in the area, but today she happened upon Dylan and Gwen by the ancient stone walls.

Cy: Wrth basio ger yr ardd, gwelodd Eleri rywbeth gwyn yn neidio o gwmpas yn y glaswellt.
En: As she passed by the garden, Eleri saw something white jumping around in the grass.

Cy: Meddylodd hi, “Siwr o fod, dyna gŵn cymydog, Seren! Rhaid iddo fod wedi dianc.”
En: She thought, “Certainly, that's the neighbor's dog, Seren! He must have escaped.”

Cy: Heb aros i feddwl, rhedodd Eleri tuag at y bwystfil gwyn gyda gobaith dal Seren a'i dychwelyd i'w pherchennog.
En: Without waiting to think, Eleri ran towards the white creature with hope of catching Seren and returning him to his owner.

Cy: Ond, nid Seren oedd o gwbl. Dim ond dafad goll oedd yma, yn helbulu yn y gwynt.
En: However, it wasn't Seren at all. There was only a lost sheep, struggling in the wind.

Cy: Serch hynny, roedd Eleri mor benderfynol i ddal y “ci” fel nad oedd hi'n sylwi.
En: Nevertheless, Eleri was determined to catch the "dog" so she didn't notice.

Cy: “Dewch yma, Seren!” galwodd hi, ond yr aeth y dafad ymhellach i ffwrdd.
En: "Come here, Seren!" she called, but the sheep moved further away.

Cy: Dylan a Gwen, a oedd yn aros am Eleri wrth y muriau, clywodd y sŵn a gwelodd Eleri'n rhedeg ar ôl y dafad.
En: Dylan and Gwen, who were waiting for Eleri by the walls, heard the noise and saw Eleri chasing after the sheep.

Cy: Roedd pawb yn dechrau chwerthin.
En: Everyone started laughing.

Cy: “Eleri,” gwaeddodd Gwen, “mae hwnna ddim yn ci! Mae hwnna'n dafad!”
En: "Eleri," Gwen shouted, "that's not a dog! That's a sheep!"

Cy: Wedi clywed hynny, arosodd Eleri yn syfrdan; edrychodd yn ofalus ac yn sylweddoli ei chamgymeriad.
En: After hearing that, Eleri stopped in amazement; she looked carefully and realized her mistake.

Cy: Coch ei hwyneb gyda chywilydd, ond chwarddodd ynghyd â'i ffrindiau.
En: Her face turned red with embarrassment, but she laughed along with her friends.

Cy: “Wel,” meddai hi, “mae'n debyg ein bod ni'n gallu dod o hyd i hiwmor ym mhob sefyllfa, hyd yn oed gyda dafad ar goll!”
En: "Well," she said, "it seems we can find humor in every situation, even with a lost sheep!"

Cy: O'r diwdod hon, daeth hi'n stori y byddant yn ei hadrodd am flynyddoedd i ddod.
En: From this incident, it became a story they would tell for years to come.

Cy: Am y diwrnod hwylus pan aeth Eleri ar helfa wyllt am gi, dim ond i ddarganfod ei bod hi wedi bod yn hollio'r anifail anghywir.
En: About the day Eleri went on a wild goose chase for a dog, only to discover she had been chasing the wrong animal.

Cy: Ac fel y trwmleodd yr haul dros gestyll Conwy a'r cwmni da yn mwynhau eu gilydd, roedd pawb yn cytuno ei bod yn braf cael chwerthin ar dosturi eu calonnau.
En: And as the sun set over Conwy's castles and the good company enjoyed each other's company, everyone agreed it was wonderful to laugh at the troubles of their hearts.