Mischief at Trakai: A Castle’s Comical Encounter

In this episode, we'll delve into the comical escapade of Gintaras at the enchanted Trakai Castle where statues stir and friendships flourish.

Lt: Vieną rytą Gintaras nusprendė aplankyti garsiąjį Trakų pilį.
En: One morning, Gintaras decided to visit the famous Trakai Castle.

Lt: Tai buvo ypatinga diena, nes saulė švietė ypač ryškiai, o pavasario gėlės skleidė nuostabų kvapą.
En: It was a special day because the sun was shining particularly brightly, and the spring flowers spread a wonderful scent.

Lt: Gintaras visada svajojo apsilankyti čia, mat šis istorinis pastatas žadino jo vaikystės fantazijas apie viduramžių riterius ir didvyrius.
En: Gintaras had always dreamt of visiting this place, as this historical building inspired his childhood fantasies about medieval knights and heroes.

Lt: Eidamas pro senovinius pilio mūrus, Gintaras įžvelgė akmeninę statulą.
En: As he walked past the ancient castle walls, Gintaras noticed a stone statue.

Lt: Ji buvo tokia gyva, kad jaunuolis net susipainiojo.
En: It was so lifelike that the young man even stumbled.

Lt: "Labas rytas," į sveikinimą ištiesė ranką Gintaras.
En: "Good morning," Gintaras reached out his hand in greeting.

Lt: "Kaip graži šiandiena, ar ne?
En: "What a beautiful day, isn't it?"

Lt: " tęsė jis, bet statula neatsakė.
En: he continued, but the statue didn't respond.

Lt: Praėjusios moterys supyko ir pradėjo šnibždėti tarpusavyje.
En: The passing women got irritated and started whispering to each other.

Lt: Gintaras susimąstė, kodėl "žmogus" nieko nesako.
En: Gintaras wondered why the "person" wasn't saying anything.

Lt: Jis dar sykį kreipėsi, bet kaip ir anksčiau - jokio atsako.
En: He tried again, but as before, there was no response.

Lt: Galiausiai, vienas berniukas priėjęs prie Gintaro tarė: "Tai yra statula, ne tikras žmogus!
En: Eventually, a boy approached Gintaras and said, "That's a statue, not a real person!"

Lt: " Šypsenos prisipildė veidai, o Gintaras juokais pasilenkė statulai: "Atleisk, ponas akmeni, kad su jumis taip kvailai elgiausi!
En: Smiles spread across the faces, and Gintaras jokingly apologized to the statue, "Forgive me, Mr. Stone, for behaving so foolishly with you!"

Lt: "Čia pat buvę lankytojai juokėsi drauge su Gintaru.
En: Immediately, the other visitors laughed along with Gintaras.

Lt: Jis nenusiminė, o priešingai - džiaugėsi galėdamas suteikti gerą nuotaiką kitiems.
En: He didn't get upset; on the contrary, he was happy to bring good mood to others.

Lt: Eidamas toliau, Gintaras suprato, kad nenorėdavo jokios statulos, o tikro draugo.
En: As he continued, Gintaras realized that he didn't want any statues, but real friends.

Lt: Čia pilyje, būtent toje vietoje, jis susipažino su Agne ir Pauliumi, kurie taip pat juokėsi iš jo nesusipratimo.
En: Right there, in the castle, he met Agne and Paulius, who were also laughing at his misunderstanding.

Lt: Visi drauge leido laiką pilyje, dalijosi istorijomis ir mokė vienas kitą apie Trakų pilį.
En: They all spent time together in the castle, sharing stories and teaching each other about Trakai Castle.

Lt: Gintaras, nors ir atvyko vienas, grįžo turėdamas du naujus bičiulius.
En: Even though Gintaras arrived alone, he returned with two new friends.

Lt: Nuo tos dienos jis nebeieškojo draugystės su akmeninėmis statulomis, bet su tikromis širdimis, kurios gali juoktis ir dalintis nuostabiais prisiminimais kartu.
En: From that day on, he no longer sought friendship with stone statues, but with real hearts that can laugh and share wonderful memories together.

Lt: Ir visada, kai šviesa nukrenta ant pilio sienų, Gintaras prisimena tą dieną kaip pirmą pamoką, kad draugystė ir šilti santykiai - tikrai stebuklingesni už bet kokius viduramžių pasakojimus.
En: And whenever the light falls on the castle walls, Gintaras remembers that day as the first lesson that friendship and warm relationships are truly more magical than any medieval tales.