Missteps & Memories at Conwy Castle

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Roedd hi’n ddiwrnod heulog yng Nghastell Conwy a’r awyr glas fel cwpan o lestri wedi’i baentio’n ofalus gan arlunydd.
En: It was a sunny day at Conwy Castle, and the sky was as blue as a carefully painted cup by an artist.

Cy: Sŵn don y môr yn y pellter a’r gwynt yn sibrwd hanesion trwy’r muriau hynafol.
En: The sound of the sea’s waves in the distance and the wind whispering through the ancient walls.

Cy: Eleri, ferch ifanc gyda llygaid mor las â’r awyr ei hun, roedd hi’n teithio’n unig, yn crwydro’r coridorau carreg, yn archwilio’r hanesion cudd yn y cysgodion.
En: Eleri, a young girl with eyes as blue as the sky itself, was traveling alone, wandering the stone corridors, exploring the hidden stories in the shadows.

Cy: Rhys, ar y llaw arall, oedd yn ddyn hoffus gyda gwên gynnes mor heulog â’r dydd ei hunan.
En: Rhys, on the other hand, was an affectionate man with a warm smile as sunny as the day itself.

Cy: Roedd hefyd yn ymwelydd i’r castell, yn dal i ryfeddu wrth syllu ar y gweddillion a’r olygfa ysblennydd o’r cestyll uchel.
En: He too was a visitor to the castle, still amazed by the remains and the magnificent view of the high castles.

Cy: Ddim yn gwybod llawer am hanes y lle, ond aeddfed ei awydd i ddysgu.
En: Not knowing much about the history of the place, but with an eager desire to learn.

Cy: Tra bod Eleri’n cerdded drwy’r castell, gwelodd hi Rhys yn sefyll gyferbyn â sicrwydd, yn darllen un o’r hysbysfyrddau hanesyddol.
En: While Eleri walked through the castle, she saw Rhys standing confidently, reading one of the historical plaques.

Cy: Dywedodd ei chalon wrthi fod hwn yn arweinydd teithiol a allai ddangos iddi’r castell ac egluro’r hanes.
En: Her heart told her that this was a knowledgeable guide who could show her the castle and explain its history.

Cy: Yn llawn hyder, camodd tuag ato a dweud, “Helo, allwch chi fy arwain o gwmpas? Dw i’n chwilio am y neuadd fawreddog.”
En: Full of confidence, she approached him and said, “Hello, can you show me around? I’m looking for the grand hall.”

Cy: Edrychodd Rhys ar Eleri gyda syndod ar ei wyneb, ond gyda gwên serchog, atebodd, “Sori, dw i ddim yn arweinydd teithiol. Yn wir, dw i yma am y tro cyntaf fel ti!”
En: Rhys looked at Eleri with surprise on his face, but with a loving smile, he replied, “Sorry, I’m not a tour guide. In fact, I’m here for the first time just like you!”

Cy: Ysgwydodd ei ben, gan chwerthin yn ofalus.
En: He shook his head, laughing cautiously.

Cy: Gwelodd Eleri ar unwaith ei chamgymeriad a theimlad o boen cymdeithasol yn llenwi’i chalon, ond daeth gwên ar ei hwyneb drwy ei phryder.
En: Eleri immediately realized her mistake and a sense of social pain filled her heart, but a smile crossed her face through her concern.

Cy: W I’n flin iawn, roeddwn i’n meddwl… Wel, beth am i ni ddarganfod hanes y lle yma gyda’n gilydd?
En: I’m very sorry, I thought… Well, what about we discover the history of this place together?

Cy: Cytunodd Rhys ar unwaith, gan ddangos ei barodrwydd i gael cwmni ar ei antur.
En: Rhys immediately agreed, showing his readiness for company on his adventure.

Cy: Dechreuodd y ddau deithio drwy’r castell, gan rannu straeon a ddamcangyfrifon am y bobl a fu’n byw yn y muriau hyn.
En: The two began to explore the castle, sharing stories and speculations about the people who lived within these walls.

Cy: Gyda paentiadau’r gorffennol yn troelli o’u dychymyg, creu llwybr newydd o gyfeillgarwch rhwng y ddau.
En: With their past paintings unraveling in their imagination, they created a new path of friendship between them.

Cy: Tra’n archwilio’r castell, dod o hyd i gelcyn cudd a golygfeydd anghofiedig, daethant yn fwy cyfarwydd â’i gilydd.
En: While exploring the castle, finding hidden nooks and forgotten sights, they became more familiar with each other.

Cy: Rhannodd Eleri ei stori am dod o Fangor a’i chariad at hanes.
En: Eleri shared her story of coming from Bangor and her love for history.

Cy: Rhys hefyd, o Gaernarfon, yn siarad am ei breuddwydion am archwilio’r byd.
En: Rhys, also from Caernarfon, spoke about his dreams of exploring the world.

Cy: Wrth i’r haul ddechrau gosod, gwelasant o’r diwedd, y neuadd fawr y bu Eleri yn chwilio amdani.
En: As the sun began to set, they finally found the grand hall Eleri had been searching for.

Cy: Daethant i mewn, awyrgylch y lle’n trwm gyda phwysigrwydd y gorffennol.
En: They entered, feeling the weight of the place’s history.

Cy: Edrych ymlaen at y dyfodol, roedd yr ymweliad camgymeriad wedi dod yn antur unigryw a’r dydd yn dod i ben gyda chyfeillgarwch newydd wedi ffurfio drwy hanes a darganfyddiad.
En: Looking forward to the future, the misstep in their visit had become a unique adventure, and the day ended with new friendship formed through history and discovery.

Cy: A phan aeth haul y dydd i lawr dros y Castell yn Conwy, ni fyddai na Chaerdydd na Llansannan yn cofio unrhyw stori mor swynol â hon a ddechreuodd gyda camgymeriad, ond a orffennwyd mewn cyfeillgarwch.
En: And when the sun went down over Conwy Castle, neither Cardiff nor Llansannan would remember a story as enchanting as this, one that began with a misstep but ended in friendship.

Vocabulary Words:
heulog : sunny
baentio : painted
dŵr : waves
sibrwd : whispering
coridorau : corridors
hynafol : ancient
hoffus : affectionate
gweddillion : remains
ysblennydd : magnificent
hysbysfyrddau : plaques
aeddfed : knowledgeable
arweinydd teithiol : tour guide
gyferbyn : approached
cymdeithasol : social
pethau : concern
camgymeriad : misstep
barodrwydd : eager
damcangyfrifon : speculations
troelli : unraveling
Bangor : bangor
Caernarfon : caernarfon
neuadd : grand
pwysigrwydd : weight
yr unigryw : unique
swynol : enchanting
gwrthod : refuse
galed : heartily
anghofiedig : forgotten
ymweliad : visit