Mistaken for a Bear: A Hiking Faux Paw

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: Веднъж, на възвишението на Витоша планина, стана едно смешно приключение.
En: Once, on the slopes of Vitosha mountain, a funny adventure happened.

Bg: Приятели по душа и сърцатари – Стоян, Радослав и Весела, тръгнаха на пешеходен преход из зелените прегръдки на дивата природа.
En: Kindred spirits and heart companions – Stoyan, Radoslav, and Vesela, set off on a hiking trail through the green embrace of wild nature.

Bg: Слънцето грееше топло, а птиците крякаха весело.
En: The sun was shining warmly, and the birds were chirping cheerfully.

Bg: Стоян вървеше весело сред листатата дебелина, вглъбен в природните звуци и гледки.
En: Stoyan walked merrily among the thick foliage, immersed in the natural sounds and sights.

Bg: Радослав беше внимателен, преглеждайки своята карта всеки път, когато групата достигаше разклонение на пътеките.
En: Radoslav was attentive, checking his map every time the group reached a fork in the paths.

Bg: Весела пък снимаше всичко около себе си – цветята, дърветата, пътеките.
En: Vesela, on the other hand, was taking photos of everything around her – the flowers, the trees, the paths.

Bg: Те бяха приятели от много години и всяка такава обща разходка беше за тях истински празник.
En: They had been friends for many years, and every such shared walk was a true celebration for them.

Bg: В един момент, докато смеят се и разговарят, Стоян забеляза странна тъмна фигура в корените на едно старо дърво.
En: At one point, while they were laughing and talking, Stoyan noticed a strange dark figure at the roots of an old tree.

Bg: Очите му се разшириха от ужас и насънчението му се превърна в трептене.
En: His eyes widened in horror, and his sunny mood turned to trembling.

Bg: “Мечка!
En: “Bear!”

Bg: ” – извика той и веднага пометна близкия раница, мислейки, че това е хълмистият гръб на дивата звер.
En: he shouted, immediately pointing at the nearby backpack, thinking it was the hunched back of the wild animal.

Bg: Радослав, който точно се беше приближил до Стоян, погледна случващото се и бързо разбра причината за объркването.
En: Radoslav, who had just approached Stoyan, looked at what was happening and quickly understood the reason for the confusion.

Bg: Неговата раница, захвърлена на земята, бе точно подобна на гривестата шапка на мечка.
En: His backpack, thrown on the ground, was exactly similar to the shaggy hat of a bear.

Bg: Тримата приятели избухнаха в смях, а Стоян усети как червенеят бузите му от срам.
En: The three friends burst into laughter, and Stoyan felt his cheeks redden with embarrassment.

Bg: Докато Весела продължаваше да се гърчи от смех, Радослав отново се наведе да събере разхвърляните вещи.
En: While Vesela continued to giggle, Radoslav stooped down again to gather the scattered things.

Bg: “Следващ път ще избера раница с по-ярък цвят,” рече той с усмивка, а Стоян продължи да се извинява, въпреки че вече и той не можеше да спре да се смее.
En: “Next time, I’ll choose a backpack with a brighter color,” he said with a smile, and Stoyan kept apologizing, although he too could not stop laughing.

Bg: След този комичен инцидент, приключенци решиха да продължат своя път и да бъдат по-внимателни в бъдеще.
En: After this comical incident, the adventurers decided to continue their journey and to be more careful in the future.

Bg: Изкачването продължаваше с нови истории и шеги, а всички вече бяха научили важен урок – в природата винаги може да се случи неочаквано приключение, но доброто настроение и приятелството владеят над всичко.
En: The climb continued with new stories and jokes, and everyone had already learned an important lesson – in nature, unexpected adventures can always happen, but good spirits and friendship prevail above all.

Bg: Като се приближиха към вече видимата върха, Радослав разгърна картата и с широка усмивка каза: “И така, приятели, коя е следващата ни цел?
En: As they approached the now visible peak, Radoslav unfolded the map and said with a wide smile, “So, friends, what is our next goal?”

Bg: ” Всеки знаеше, че историята с мечката ще се разказва още дълго време и ще придружава техните бъдещи приключения.
En: Everyone knew that the story of the bear would be told for a long time and would accompany their future adventures.

Bg: И така Стоян, Радослав и Весела продължиха напред, заобиколени от красотата на Витоша, пълни с радост и взаимно разбирателство.
En: And so Stoyan, Radoslav, and Vesela continued onward, surrounded by the beauty of Vitosha, filled with joy and mutual understanding.

Bg: А природата, сякаш се усмихваше на тяхната приятелска грешка, срещайки ги с още много чудеса и тайнствени изненади.
En: And nature, as if smiling at their friendly mistake, greeted them with many more wonders and mysterious surprises.

Vocabulary Words:
приключение : adventure
роднински : kindred
компаньони : companions
пешеходен маршрут : hiking trail
обич : embrace
листва : foliage
потопен : immersed
внимателен : attentive
разклонение : fork
дълга и пухкава : shaggy
зачервявам : redden
комичен : comical
пътешественик : adventurer
разгърнат : unfolded
придружава : accompanied
заобиколени : surrounded