Mistaken Identity: The Cabbage Tale

Fluent Fiction – Latvian
www.FluentFiction.org/Latvian
Story Transcript:
Lv: Vienā saulainā rītā, kad debesīs spēlējās balti mākoņi, Liene nolēma doties uz Rīgas Centrāltirgu.
En: On a sunny morning, with white clouds playing in the sky, Liene decided to go to the Riga Central Market.

Lv: Viņai vajadzēja svaigus dārzeņus vakariņām, bet vissvarīgāk – lielu kāpostu galvu, ko vīrs Juris bija lūdzis sarūpēt.
En: She needed fresh vegetables for dinner, but most importantly, a large head of cabbage that her husband Juris had asked her to get.

Lv: Klīstot starp tirgus sētām, Liene satika vecu draugu – Martinu.
En: As she wandered among the market stalls, Liene ran into an old friend – Martins.

Lv: Abi ilgi nerunāja.
En: They didn’t talk long.

Lv: Martins teica, ka viņam steidzami jāiet, bet Liene nesatraucās, jo zināja, ka šodien ir daudz laika.
En: Martins said he had to go in a hurry, but Liene wasn’t worried because she knew she had plenty of time today.

Lv: Turpinot ceļu, Liene ieraudzīja lielisku kāpostu galvu.
En: Continuing on her way, Liene spotted a fantastic head of cabbage.

Lv: Bez laika zaudēšanas viņa to pacēla un aiz muguras uzsāka runāt, domādama, ka tas ir viņas vīrs Juris.
En: Without wasting time, she picked it up and started talking to it, thinking it was her husband Juris.

Lv: “Ak, Juris,” Liene sacīja, “kad tu beidzot iemācīsies klausīt?
En: “Oh, Juris,” Liene said, “when will you finally learn to listen?

Lv: Es teicu, vai ne, ka mums vajag lielu kāpostgalvu.
En: I told you we needed a big cabbage head, didn’t I?

Lv: Un skaties, ko es atradu!
En: And look what I found!

Lv: Perfekta!
En: Perfect!”

Lv: ” Liene neapstājās, scolding the cabbage mash, virs tās, kas, saskaņā ar domām, bija Juris, galvas.
En: Liene didn’t stop scolding the cabbage, thinking it was Juris.

Lv: Bet Juris nebija tur.
En: But Juris wasn’t there.

Lv: Kāpostu galva droši slīdēja no Liene rokām un ripoja pa ietvi.
En: The cabbage head slid safely from Liene’s hands and rolled onto the ground.

Lv: Apkārtējie raugoties un sāka smieties.
En: The onlookers started laughing.

Lv: Liene apmulsa.
En: Liene was embarrassed.

Lv: Kā viņa varēja sajaukt kāpostgalvu ar Jura galvu?
En: How could she have mistaken a cabbage head for Juris?

Lv: Brīdī, kad Liene gatavojās vēlreiz uzrunāt “Juris”, viņš parādījās ar izbrīna pilnu seju.
En: Just as Liene was about to speak to “Juris” again, he appeared with a bewildered expression.

Lv: “Liene,” viņš aizkustināti sacīja, “ko tu dari?
En: “Liene,” he said with an amused face, “what are you doing?”

Lv: “Liene atskārstīja, skatījās uz kāpostgalvu, kas tagad gulēja zemē, un sarka.
En: Startled, Liene looked at the cabbage head now lying on the ground, blushing.

Lv: “Es domāju, ka tu neklausies,” mierīgi atbildēja viņa.
En: “I thought you weren’t listening,” she replied calmly.

Lv: Juris, apjauties par situāciju, smiedamies sāka palīdzēt viņai.
En: Realizing the situation, Juris started smiling and helped her.

Lv: Viņš pacēla kāpostgalvu un teica: “Liene, varbūt tu varētu viņu scold nedaudz mazāk, un es tev palīdzēšu atrast vislabāko kāpostgalvu visā tirgū.
En: He picked up the cabbage head and said, “Liene, maybe you could scold it a little less, and I’ll help you find the best cabbage head in the whole market.

Lv: Vai tas neskartu to?
En: Would that be okay?”

Lv: “Abi smejoties devās prom meklēt svaigākos dārzeņus.
En: Both of them laughing, they left to find the freshest vegetables.

Lv: Un līdz ar to, tirgū vēlreiz zari klusums un miers.
En: And with that, the market was silent and peaceful once again.

Lv: Pēc tam, stāsts par “Liene un kāpostu galva” kļuva par jautru anekdoti starp tirgotājiem un pircējiem.
En: Afterwards, the story of “Liene and the Cabbage Head” became a funny anecdote among the traders and buyers.

Lv: Liene un Juris mācījās vienmēr pārliecināties, kurš ir blakus, pirms sākt runāt.
En: Liene and Juris learned to always make sure of who was nearby before starting to speak.

Lv: Un tā, kā tieši kāpostgalva bija iemesls šim jokam, katru reizi, kad Liene gatavoja kāpostu zupu, viņa un Juris atkal smējās par savu neparasto tirgus piedzīvojumu.
En: And just as the cabbage head was the reason for the joke, every time Liene made cabbage soup, she and Juris laughed again about their unusual market adventure.

Vocabulary Words:
saulainais : sunny
mākoņi : clouds
klīstot : wandered
sētas : stalls
pārmetēja : scolding
biezpiens : mash
skatītāji : onlookers
apmulsa : embarrassed
izbrīna pilns : bewildered
sarkanām : blushing
apjaucoties : realizing
piedzīvojums : adventure