Mistaken Star: A Comical Mix-Up at the Castle

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Na vrchole zelenej kopce stál hrad.
En: At the top of a green hill stood a castle.

Sk: Bol to Bratislavský hrad, hrdý a majestátne sa týčil nad mestom, a presne tam sa odohrávalo naše príbeh.
En: It was Bratislava Castle, proudly and majestically towering over the city, and that’s exactly where our story took place.

Sk: Janka, Jakub a Peter si vybrali tento slnečný deň na návštevu hradu.
En: Janka, Jakub, and Peter chose this sunny day for a visit to the castle.

Sk: Vždy sa im páčil výhľad na Dunaj a malé uličky promenádu lákali na dobrodružstvo.
En: They always enjoyed the view of the Danube, and the small promenade alleyways lured them into adventure.

Sk: Janka, ktorá milovala fotografovanie, dostala nápad urobiť si selfie so svojimi priateľmi na pamiatku tejto krásnej chvíle.
En: Janka, who loved photography, had the idea to take a selfie with her friends to remember this beautiful moment.

Sk: Vzala si mobil, otvorila fotoaparát, a pripravila sa na dokonalý záber.
En: She took out her phone, opened the camera, and prepared for the perfect shot.

Sk: Stála na špici jednej z väž hradu, s rukami rozpažené a úsmevom na tvári.
En: She stood at the top of one of the castle’s towers, with her arms outstretched and a smile on her face.

Sk: Jakub a Peter stáli neďaleko a smiali sa, ako sledovali Janku.
En: Jakub and Peter stood nearby, laughing as they watched Janka.

Sk: Ale v tom okamihu, keď Janka stlačila spúšť fotoaparátu, skupina turistov prúdila okolo.
En: But just as Janka pressed the camera’s shutter button, a group of tourists streamed by.

Sk: Jeden z nich sa snažil tiež o selfie a nechtiac ju chytil na svoj záber.
En: One of them also tried to take a selfie and accidentally captured her in his shot.

Sk: Keď si pozreli fotku, všetci okolo začali šepkať a ukazovať na Janku.
En: When they looked at the photo, everyone around started whispering and pointing at Janka.

Sk: “To je predsa tá slávna slovenská herečka!
En: “That’s the famous Slovak actress!”

Sk: ” počula, ako niekto hovorí.
En: she heard someone say.

Sk: Janka sa zmätene obzerala, ale turisti už začali prichádzať k nej a žiadali o autogramy a fotky.
En: Confused, Janka looked around, but the tourists had already started approaching her, asking for autographs and photos.

Sk: Jakub a Peter sa nemohli prestať smiať, keď videli, ako je Janka obklopená a oslavovaná ako slávna osobnosť.
En: Jakub and Peter couldn’t stop laughing as they saw Janka being surrounded and celebrated as a famous personality.

Sk: Janka bola najprv zaskočená, ale potom sa rozhodla ísť s tokom, a začala rozdávať úsmevy a falošné autogramy.
En: At first, Janka was taken aback, but then she decided to go with the flow and began giving out smiles and fake autographs.

Sk: Potom sa jeden turista odvážil a spýtal sa Janky o jej najnovší film.
En: Then, one tourist mustered up the courage and asked Janka about her latest movie.

Sk: V tom momente zistila, že to už ide príliš ďaleko a musela sa priznať.
En: At that moment, she realized it had gone too far and had to come clean.

Sk: “Prepáčte, ale ja nie som herečka, len obyčajná študentka z Bratislavy.
En: “Sorry, but I’m not an actress, just an ordinary student from Bratislava.

Sk: Muselo dôjsť k omylu,” s červenajúcou sa tvárou vysvetlila.
En: There must have been a mistake,” she explained, blushing.

Sk: Turisti sa na chvíľu cítili zmätení, ale potom sa rozhodli smiať celému zážitku spoločne s Jankou, Jakubom a Petrom.
En: The tourists felt momentarily confused but then decided to laugh about the whole experience together with Janka, Jakub, and Peter.

Sk: Nakoniec si všetci spoločne urobili skutočné selfie – s “obyčajnou” Jankou v strede ako nezabudnuteľnú časť ich cesty.
En: In the end, they all took a real selfie together – with “ordinary” Janka in the center as an unforgettable part of their journey.

Sk: Keď sa din hektického dňa pomaly ukladal k spánku, trojica priateľov ešte stále s úsmevom na tvári opúšťala hradný kopec.
En: As the hectic day slowly settled into sleep, the trio of friends still left the castle hill with smiles on their faces.

Sk: A hoci Janka nebola naozaj slávna, návštevníci si odniesli s sebou príbeh o nečakanom stretnutí s “slovenskou celebritou”.
En: And even though Janka wasn’t really famous, the visitors took with them the story of an unexpected encounter with a “Slovak celebrity.”

Sk: Príbeh, ktorý bude rozprávaný znovu a znovu.
En: A story that would be told again and again.

Sk: A keďže všetky dobré príbehy majú šťastný koniec, aj náš dnes končí širokými úsmevmi a spomienkou na nádherný deň na Bratislavskom hrade.
En: And since all good stories have a happy ending, ours today ends with wide smiles and memories of a wonderful day at Bratislava Castle.

Vocabulary Words:
hrad : castle
týčiť : towering
promenáda : promenade
selfie : selfie
rozpažené : outstretched
červenajúci sa : blushing
autogramy : autographs
stretnutie : encounter
oslavovaný : celebrated
zmätený : confused
prichádzať : approaching
na chvíľu : momentarily
odvážil : mustered
usadil : settled
stretnutie : encounter
obyčajný : ordinary
celebrita : celebrity
stret : encounter
nezabudnuteľný : unforgettable
hektický : hectic
úsmevy : smiles
usmieval : grinned
slávny : famous
smiať sa : laughing
šepkajúci : whispering
vysvetlil : explained
stretnutie : encounter
cesta : journey