Mistaken Twins & Market Mirth: A Sofia Mix-Up!

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: Имаше един ден, един много специален ден в големия град София. Птиците пееха, а слънцето нежно протегаше своите лъчи над широките улици и високи сгради.
En: One day, a very special day in the big city of Sofia, the birds were singing, and the sun gently stretched its rays over the wide streets and tall buildings.

Bg: На Централния пазар, където всеки можеше да намери най-различни вкусотии и ръчно изработени съкровища, срещата на три души щеше да се превърне в едно забавно приключение.
En: At the Central Market, where everyone could find all sorts of delicacies and handcrafted treasures, the meeting of three people was about to turn into a fun adventure.

Bg: Тази сутрин Ивана реши да отиде на Централния пазар в София. Прекрасен ден беше. Ивана искаше да си купи прясни плодове и малко цветя за своята градина.
En: This morning, Ivana decided to go to the Central Market in Sofia. It was a beautiful day. Ivana wanted to buy fresh fruits and some flowers for her garden.

Bg: “Стойан ли си?” – попита Ивана, с усмивка, защото беше сигурна че вижда дълго изгубения брат близнак на Мария.
En: As she walked among the colorful stalls, she saw a man who looked just like Maria, her friend. “Are you Stoyan?” Ivana asked, smiling, because she was sure she saw Maria’s long-lost twin brother.

Bg: “Аз съм Стойан,” отговори непознатият с лека усмивка, изненадан от нежната прегръдка на Ивана. Наистина, той прилича на Мария, но тя грешеше. Стойан не беше брат близнак на Мария, а само случаен минувач със сходно лице.
En: “I am Stoyan,” the stranger replied with a slight smile, surprised by Ivana’s gentle hug. Indeed, he looked like Maria, but she was mistaken. Stoyan was not Maria’s twin brother, just a random passerby with a similar face.

Bg: Но преди той да се обясни, Ивана вече го дърпаше към плодовете и подправките, разказвайки колко щастлива е, че на най-после Мария ще може да се събере със своя брат.
En: But before he could explain, Ivana was already pulling him towards the fruits and spices, telling him how happy she was that Maria would finally be able to reunite with her brother.

Bg: Като в истинска комедия, двамата започнаха да се смеят и да разглеждат стоките, докато Ивана му разказваше всичко за живота на Мария. Стойан, леко объркан, но и добре разположен, реши да изиграе своята роля, макар и временно.
En: In a true comedy fashion, the two started laughing and browsing the goods, while Ivana told him everything about Maria’s life. Stoyan, slightly confused but also in good spirits, decided to play along, albeit temporarily.

Bg: След малко на пазара се появи и самата Мария. “Ивана, какво правите тук?” – учуди се Мария. “И защо сте с непознат мъж?” Очите ù зърнаха Стойан и тя се усмихна, защото също помисли за миг, че е изгубен роднина.
En: After a while, Maria herself appeared at the market. “Ivana, what are you doing here?” Maria was surprised. “And why are you with a stranger?” Her eyes met Stoyan’s, and she smiled, because she also briefly thought he was a lost relative.

Bg: Ивана разсмяна започна да обяснява своето заблуда. Всички тримата се смяха здраво сред тълпата от хора и разнообразни пазарски звуци.
En: Ivana burst into laughter and began to explain her mistake. All three of them laughed heartily amidst the crowd and the various sounds of the market.

Bg: Макар че Ивана беше объркала Стойан за близнак на Мария, този ден донесе на тримата нова приятелства и незабравими спомени.
En: Even though Ivana had mistaken Stoyan for Maria’s twin, this day brought the three of them new friendships and unforgettable memories.

Bg: В края на деня, Ивана, Стойан и Мария седнаха на една от пейките до пазара, разменяха телефонните си номера и се обещаха да се видят отново.
En: At the end of the day, Ivana, Stoyan, and Maria sat on one of the benches near the market, exchanged their phone numbers, and promised to meet again.

Bg: Те знаеха, че този смешен инцидент ще остане за тях едно сладко и забавно спомен от един обикновен, но особен ден в София.
En: They knew that this funny incident would remain a sweet and amusing memory of an ordinary yet special day in Sofia for them.

Vocabulary Words:
птици : birds
лъчи : rays
вкусотии : delicacies
ръчно изработени : handcrafted
приключение : adventure
щандове : stalls
заблудена : mistaken
събере : reunite
объркан : confused
здраво : heartily
пейка : bench
разменят : exchange
комедия : comedy
смееха : laughed
разнообразни : various
инцидент : incident
остане : remain
забавно : amusing
срещата : encountered
градина : garden
дълго изгубения : long-lost
роднина : relative
разглеждане : browsing
стоки : goods
прегръдка : hug
подправки : spices
решение : decision
пазар : market
обещаха : promised
пейка : bench