Mysteries of Rila: A Hidden Adventure in an Ancient Monastery

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: (На белия фон на древната света обител се сгушиха трима приятели, готови за ново приключение. Рила манастирът ги очакваше с отворени обятия.)
En: (On the white background of the ancient holy monastery, three friends huddled together, ready for a new adventure. The Rila Monastery awaited them with open arms.)

Bg: Иван, Мария и Георги вървят по калдъръмените пътеки на Рилския манастир.
En: Ivan, Maria, and Georgi walked along the cobblestone paths of the Rila Monastery.

Bg: Докатo наблюдават светите образи по стените и чуват тихите молитви на монасите, Иван се заглежда в огромен, стар сандък.
En: As they observed the holy images on the walls and heard the monks’ quiet prayers, Ivan got captivated by a huge, old chest.

Bg: Сандъкът изглежда много стар и интересен.
En: The chest looked very old and intriguing.

Bg: – Какво ли има вътре? – пита Иван.
En: “I wonder what’s inside?” Ivan asked.

Bg: – Нека погледнем, – казва Мария с усмивка.
En: “Let’s take a look,” Maria said with a smile.

Bg: Иван отваря капака и се навежда да разгледа вътре.
En: Ivan opened the lid and bent down to look inside.

Bg: В този момент Мария се опитва да види по-добре и случайно изпусна капака върху Иван.
En: At that moment, Maria tried to get a better view and accidentally dropped the lid on Ivan.

Bg: Сандъкът се затвори с трясък.
En: The chest closed with a bang.

Bg: – Иван! – извиква Георги уплашено.
En: “Ivan!” Georgi shouted in alarm.

Bg: – Какво направихме?
En: “What have we done?”

Bg: Иван се чува да барабани по сандъка отвътре, като вика за помощ.
En: Ivan could be heard drumming on the inside of the chest, shouting for help.

Bg: Мария и Георги се оглеждат и виждат монах, който ги гледа с изумление.
En: Maria and Georgi looked around and saw a monk watching them in astonishment.

Bg: – Помощ, помогнете ни! Иван е заключен в сандъка! – казва спешно Мария.
En: “Help, please help us! Ivan is locked in the chest!” Maria said urgently.

Bg: – Тихо, децо. Това е свято място, не вдигайте шум. – казва монахът тихо.
En: “Quiet, children. This is a holy place, don’t make noise,” the monk said quietly.

Bg: – Но Иван е вътре! – повтаря Георги.
En: “But Ivan is inside!” Georgi repeated.

Bg: – Добре, добре. Ще видим какво можем да направим, – уверява ги монахът.
En: “Okay, okay. Let’s see what we can do,” the monk assured them.

Bg: Монахът внимателно започва да търси стар ключ из манастира.
En: The monk carefully began searching for an old key around the monastery.

Bg: Докато всичко това се случва, Мария и Георги се опитват да прекрият смеха си.
En: Meanwhile, Maria and Georgi tried to stifle their laughter.

Bg: Ситуацията е толкова абсурдна, че не могат да спрат да се смеят, въпреки че знаят колко е сериозна.
En: The situation was so absurd that they couldn’t stop laughing, even though they knew how serious it was.

Bg: След малко чакане, монахът се връща с огромен железен ключ.
En: After a short wait, the monk returned with a huge iron key.

Bg: Върти го в ключалката и бавно отваря сандъка.
En: He turned it in the lock and slowly opened the chest.

Bg: Иван е изправен, със смешна, прашна физиономия, но иначе здрав и читав.
En: Ivan stood up with a funny, dusty face, but otherwise safe and sound.

Bg: – Ха-ха-ха, изглеждаш като мумия! – смее се Георги.
En: “Ha-ha-ha, you look like a mummy!” Georgi laughed.

Bg: – Това беше невероятно! – добавя Мария с усмивка на лице.
En: “That was incredible!” Maria added with a smile.

Bg: Иван излиза от сандъка и разтъпква крака си.
En: Ivan climbed out of the chest and stretched his legs.

Bg: Монахът им се усмихва благосклонно и ги напътства към изхода.
En: The monk smiled kindly at them and guided them towards the exit.

Bg: – Бъдете по-внимателни следващия път, деца. Манастирът е богат на истории и загадки, но нека те си останат в миналото, – казва монахът.
En: “Be more careful next time, children. The monastery is rich in stories and mysteries, but let them stay in the past,” the monk said.

Bg: Тримата приятели излизат на площада пред манастира.
En: The three friends walked out into the plaza in front of the monastery.

Bg: Светлината на слънцето ги обгръща и те се смеят за случилото се.
En: The sunlight embraced them, and they laughed about what had happened.

Bg: Иван е с тях, целият е покрит с прах, но щастлив.
En: Ivan, covered in dust but happy, was with them.

Bg: – Е, следващият път ще се държа далеч от древните сандъци, – казва Иван с усмивка.
En: “Well, next time I’ll stay away from ancient chests,” Ivan said with a smile.

Bg: И така, след едно незабравимо приключение в Рилския манастир, приятелите си тръгнаха с още една интересна история, която няма да забравят.
En: And so, after an unforgettable adventure at the Rila Monastery, the friends left with yet another interesting story they would never forget.

Vocabulary Words:
Bg : En
сгушиха : huddled
калдъръмените : cobblestone
приключение : adventure
наблюдават : observed
заглежда : captivated
сандък : chest
интересен : intriguing
спешно : urgently
изумление : astonishment
монах : monk
тихо : quiet
абсурдна : absurd
прекрият : stifle
смеха : laughter
ситуацията : situations
внимателно : carefully
търси : searching
ключалката : lock
ключ : key
прашна : dusty
иначе : otherwise
напътства : guided
изхода : exit
площада : plaza
обгръща : embraced
мумия : mummy
загадки : mysteries
незабравимо : unforgettable
благосклонно : kindly