Mystery at Karlštejn: Uncovering the Hidden Artifact

In this episode, we'll journey into Karlštejn Castle where a weekend trip turns into a thrilling investigation for Jana and Tomáš as they uncover the truth behind a startling artifact theft.

Cs: Karlštejnský hrad se ponořil do ticha noci.
En: Karlštejn Castle sank into the silence of the night.

Cs: Byl to starý hrad s mnoha příběhy.
En: It was an old castle with many stories.

Cs: Jana a Tomáš sem přijeli na víkendový výlet.
En: Jana and Tomáš had come here for a weekend trip.

Cs: Těšili se na prohlídku pokladnice, kde byly uchovávány nejcennější artefakty.
En: They were looking forward to touring the treasury, where the most valuable artifacts were kept.

Cs: Ráno oznámil správce hradu šokující zprávu: „Drahocenný artefakt zmizel!
En: In the morning, the castle's caretaker announced shocking news: "A precious artifact has disappeared!"

Cs: “ Pokladnice byla prázdná.
En: The treasury was empty.

Cs: Jana a Tomáš byli smutní a zvědaví, kdo by mohl něco takového udělat.
En: Jana and Tomáš were sad and curious about who could have done such a thing.

Cs: Jana měla nápad.
En: Jana had an idea.

Cs: „Pojďme to vyšetřit sami,“ řekla.
En: "Let's investigate it ourselves," she said.

Cs: Tomáš souhlasil.
En: Tomáš agreed.

Cs: Společně začali zkoumat hrad.
En: Together, they started examining the castle.

Cs: Procházeli dlouhými chodbami a stoupali po úzkých schodech.
En: They walked through long corridors and climbed narrow stairs.

Cs: V jedné z temných chodeb našli podivné stopy.
En: In one of the dark hallways, they found strange tracks.

Cs: Vedly k staré místnosti, kterou nikdo nepoužíval.
En: They led to an old room that no one used.

Cs: Dveře byly pootevřené.
En: The door was slightly open.

Cs: Jana a Tomáš vešli dovnitř.
En: Jana and Tomáš entered.

Cs: Bylo tam ticho.
En: It was silent.

Cs: Najednou slyšeli šramot.
En: Suddenly, they heard a rustling noise.

Cs: Ve stínu viděli někoho schovaného.
En: In the shadows, they saw someone hiding.

Cs: „Kdo to je?
En: "Who is it?"

Cs: “ zeptala se Jana vystrašeně.
En: Jana asked fearfully.

Cs: „To jsem já, správce,“ vyšel z temnoty starý muž.
En: "It's me, the caretaker," an old man emerged from the darkness.

Cs: „Chtěl jsem vás sledovat.
En: "I wanted to follow you.

Cs: Váš zájem o vyšetřování je obdivuhodný,“ řekl.
En: Your interest in the investigation is admirable," he said.

Cs: Ale něco nebylo v pořádku.
En: But something wasn't right.

Cs: Tomáš náhle uviděl v rohu místnosti něco zářivého.
En: Tomáš suddenly saw something gleaming in the corner of the room.

Cs: Byl to chybějící artefakt!
En: It was the missing artifact!

Cs: „Správce,“ začal Tomáš, „proč jste to udělal?
En: "Caretaker," Tomáš began, "why did you do it?"

Cs: “Stará muž se sklesle posadil.
En: The old man sat down dejectedly.

Cs: „Byl jsem zoufalý.
En: "I was desperate.

Cs: Potřeboval jsem peníze pro nemocnou dceru.
En: I needed money for my sick daughter.

Cs: Ale když jsem viděl váš odhodlaný pohled, uvědomil jsem si svou chybu.
En: But when I saw your determined looks, I realized my mistake."

Cs: “Jana a Tomáš odnesli artefakt zpět do pokladnice.
En: Jana and Tomáš took the artifact back to the treasury.

Cs: Správce přiznal svůj zločin a slíbil, že nikdy více neudělá něco tak špatného.
En: The caretaker confessed to his crime and promised never to do anything so bad again.

Cs: Hrad byl opět v pořádku a Jana s Tomášem se cítili jako hrdinové.
En: The castle was back in order, and Jana and Tomáš felt like heroes.

Cs: Konec.
En: The end.