Pajama Pursuit: A Hilarious Morning Chase

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vieną rytą Kaune, po žydrą dangų skubėjo saulėtekio pirmieji spinduliai.
En: One morning in Kaunas, the first rays of sunrise hurried through the clear sky.

Lt: Aurimas, miego apimtas jaunuolis, dar sapnuose žygiavo po tolimus pasaulius.
En: Aurimas, a young man overcome by sleep, was still traveling through distant worlds in his dreams.

Lt: Bet staiga jo ramybę sutrukdė garsiai skambantis žadintuvas.
En: But suddenly, his peace was interrupted by a loudly ringing alarm clock.

Lt: Pabudęs, Aurimas šoktelėjo iš lovos ir suprato, kad jis vėluoja.
En: Startled awake, Aurimas leaped out of bed and realized that he was late.

Lt: Įprastai tvarkingas, šiandien Aurimas nieko negalėjo rasti.
En: Usually neat, today Aurimas couldn’t find anything.

Lt: Jis pačiupo pirmuosius ant grindų buvusius drabužius – roku jame atsidūrė pižama.
En: He grabbed the clothes lying on the floor – in his hand was a pair of pajamas.

Lt: Nėra laiko keisti!
En: There’s no time to change!

Lt: – pagalvojo Aurimas ir iššoko iš namų, akis traderusių žmonių miniai.
En: thought Aurimas and jumped out of the house, his eyes searching through the crowd of people.

Lt: Namuose liko Giedrė ir Linas, Aurimo draugai. Jie girdėjo, kaip jiems prašvintęs išėjo Aurimas.
En: At home, Giedrė and Linas, Aurimas’s friends, heard Aurimas rush out.

Lt: Jis tikriausiai vėl su pižama,
En: He’s probably in pajamas again,

Lt: – pasijuokė Linas ir toliau gurkšnojo savo ryto kavą.
En: chuckled Linas, continuing to sip his morning coffee.

Lt: Giedrė tik purtė galvą:
En: Giedrė just shook her head:

Lt: Kada tas Aurimas išmoks atsikelti laiku?
En: When will Aurimas learn to get up on time?

Lt: Aurimo mintys veržėsi kaip vilkai paskui elnią.
En: Aurimas’s thoughts rushed like wolves after a deer.

Lt: Autobusas. Turiu spėti į autobusą.
En: The bus. I need to catch the bus.

Lt: Jis matė kaip autobusas priartėja prie stotelės netoli Laisvės alėjos.
En: He saw the bus approaching the station near Laisvės alėja.

Lt: Skubėdamas pro žmones, jis pastūmė į šalį kelnes besiraitančią vyrą ir nusišypsojo – Šįkart spėsiu!
En: Hurrying past people, he pushed aside a man struggling with his pants and smiled to himself – This time, I’ll make it!

Lt: Autobuso durys atsidarė, kad įsileistų laukusius keleivius, ir tuoj pat vėl užsidarė.
En: The bus doors opened to let in waiting passengers, then immediately closed again.

Lt: Aurimas buvo per pusę žingsnio nuo jų, vos kelios sekundės ir jis būtų buvęs viduje.
En: Aurimas was just half a step away, and in a few seconds, he would have been inside.

Lt: Bet autobuso vairuotojas nepastebėjo jaunuolio ir autobusas pajudėjo.
En: But the bus driver didn’t notice the young man, and the bus started moving.

Lt: Aurimas neneigė pralaimėjimo.
En: Aurimas didn’t admit defeat.

Lt: Jis sakė sau: Nesustosiu! ir pradėjo bėgti greta autobuso, signalizavo rankomis vairuotojui, bet triukšmai ir keleiviai neleido pastebėti išsižiojusio pyžamuočio.
En: He said to himself, I won’t give up! and started running alongside the bus, signaling with his hands to the driver, but the noise and the passengers prevented the pajama-clad man from being noticed.

Lt: Žiūrėdamas pro autobuso langą, keleivis žiūrėjo į Aurimą ir šyptelėjo.
En: Looking through the bus window, a passenger looked at Aurimas and smiled.

Lt: Tai buvo Giedrė, kuri netyčia pamatė bėgantį Aurimą.
En: It was Giedrė, who had accidentally seen Aurimas running.

Lt: Ji greitai ėjo prie autobuso vairuotojo ir paprašė sustoti.
En: She quickly went to the bus driver and asked him to stop.

Lt: Yra bėgantis vyras su pižama, jis nori lipti į autobusą!
En: There’s a man in pajamas running, he wants to get on the bus!

Lt: Autobusas sustojo.
En: The bus stopped.

Lt: Durys ėmė atsidaryti ir Aurimas, nesitikėdamas staigmenos, įlipo.
En: The doors began to open, and Aurimas, not expecting this surprise, climbed on.

Lt: Kvėpavimas buvo neramus, širdis plaktė, bet jo veide žėrėjo šypsena.
En: His breathing was uneasy, his heart was pounding, but there was a smile on his face.

Lt: Giedrė ir kiti keleiviai juokėsi, o vairuotojas negalėjo patikėti, ką mato.
En: Giedrė and the other passengers laughed, and the driver couldn’t believe what he was seeing.

Lt: Aš niekada nepamiršiu šios dienos,
En: I will never forget this day,

Lt: atsidūstė Aurimas. Iš tų dienų jis visada laikė antklodes arčiau, kad galėtų greitai persirengti.
En: sighed Aurimas. From then on, he always kept his clothes closer, so he could change quickly.

Lt: Kaunas matė daug skubančių žmonių, bet pižamuočio, persekiojančio autobusą, dar niekada nebuvo matęs.
En: Kaunas saw many rushing people, but it had never seen a pajama-clad man chasing a bus.

Lt: Aurimas įsiminė, kad kartais net ir sunkioje situacijoje galima rasti pagalbą ir netikėtą draugiškumą.
En: Aurimas learned that sometimes, even in a difficult situation, one can find help and unexpected friendliness.

Lt: O svarbiausia – jis išmoko, kad ne vėluojantis autobusas svarbu, o draugai, kurie yra šalia, net kai bėgi gatvėje su pižama.
En: Most importantly, he learned that it’s not the bus being late that’s important, but the friends who are there, even when you’re running in the street in pajamas.

Vocabulary Words:
rytas : morning
Kaunas : Kaunas
spinduliai : rays
saulėtekis : sunrise
skubėjo : hurried
žydras : clear
dangus : sky
jaunuolis : young man
apėmęs : overcome
miegas : sleep
keliauti : traveling
tolimas : distant
pasauliai : worlds
sapnai : dreams
ramybė : peace
sutrikdytas : interrupted
garsiai : loudly
skambantis : ringing
žadintuvas : alarm clock
pakrikęs : startled
pabudęs : awake
iššoko : leaped
suvokė : realized
vėluoja : late
įprastai : usually
tvarkingas : neat
negalėjo : couldn’t
rasti : find
paišė : grabbed
drabužiai : clothes