Paws & Pints: A Pub’s Cunning Canine

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá amháin, i sean teach tábhairne i lár na tíre, bhí triúr cairde bailithe le chéile.
En: One day, in an old pub in the middle of the country, three friends were gathered together.

Ga: Sean, Aoife, agus Cillian a bhí iontu, agus bhí siad ag caint agus ag gáire go croíúil.
En: Sean, Aoife, and Cillian, and they were chatting and laughing heartily.

Ga: Bhí an teach tábhairne seo ar eolas mar gheall ar a leann dubh blasta agus an madra cliste a bhíodh ag rith thart, ag iarraidh aird a mhealladh ó na custaiméirí.
En: This pub was known for its tasty black beer and the clever dog that used to run around, trying to attract the customers’ attention.

Ga: Bhí Sean ina shuí ar stól ag an mbord, agus a phionta Guinness roimhe.
En: Sean was sitting at a table, with his pint of Guinness in front of him.

Ga: Agus é ar tí an chéad slurp a thógáil, léim an madra suas le haer éadrom agus líon sé a theanga fhada le cúr na pionta.
En: Just as he was about to take the first sip, the dog jumped up lightly and licked his long tongue to steal a sip of the pint.

Ga: Ní fhaca Sean é seo ag teacht, agus chuir a ghníomh mear i gcónaí iontas agus mearbhall air.
En: Sean didn’t see this coming and his action always left him surprised and confused.

Ga: Gach uair a d’fheuch Sean sip a ghlacadh, rinne an madra an cleas céanna.
En: Every time Sean attempted to take a sip, the dog played the same trick.

Ga: Bhí gáire an tábhairne ag ardú i ngach uair, ach fágadh Sean le gloine folamh agus é ag scríobadh a chinn.
En: The pub’s laughter rose each time, but Sean would be left with an empty glass, scratching his head.

Ga: “Tar éis dom é seo a fháil!
En: “After catching him at this!”

Ga: ” a ghlaodh Aoife, a bhí ag baint taitnimh as an radharc ón taobh.
En: shouted Aoife, enjoying the sight from the side.

Ga: “Caithfimid rud éigin a dhéanamh,” arsa Cillian go tuisceanach, ag iarraidh cabhrú lena chara.
En: “We have to do something,” said Cillian knowingly, wanting to help his friend.

Ga: Bheartaigh na cairde plean a chruthú chun an madra cliste a stopadh.
En: The friends decided to create a plan to stop the clever dog.

Ga: Thóg Aoife roinnt ispíní ón gcistin agus chuir siad plean i bhfeidhm chun Sean a ligean a pionta a ól gan cur isteach.
En: Aoife took some sausages from the kitchen and put a plan in place to allow Sean to drink his pint without interference.

Ga: “I gcás gach slurp a ghlacann tú,” arsa Aoife le Sean, “beidh mise ag caitheamh ispín don madra, ionas go mbeidh sé gafa.
En: “For each sip you take,” said Aoife to Sean, “I will be feeding the dog sausages, so he’ll be occupied.”

Ga: “Cheap Cillian gur smaoineamh maith é seo agus léim sé isteach chun cabhrú.
En: Cillian thought this was a good idea and jumped in to help.

Ga: Ag tús an chéad sip eile a ghlac Sean, chaith Aoife ispín agus rith an madra go fonnmhar chun é a ghabháil.
En: As Sean took the first sip, Aoife fed the dog sausages and the dog ran eagerly to catch him.

Ga: D’éirigh leis an bplean!
En: The plan worked!

Ga: D’ól Sean a pionta i síocháin, agus bhí an madra sásta lena lón feola.
En: Sean drank his pint in peace, and the dog was content with his meaty lunch.

Ga: Chaith Aoife tuilleadh ispíní, ag coimeád an madra gnóthach go leor chun dearmad a dhéanamh ar an leann dubh.
En: Aoife fed more sausages, keeping the dog busy enough to forget about the black beer.

Ga: Ag deireadh an tráthnóna, bhí Sean, Aoife, agus Cillian ag gáire go lúcháireach, a bpiontaí folamh agus a gcroíthe lán.
En: At the end of the evening, Sean, Aoife, and Cillian were laughing heartily, their empty pints and hearts full.

Ga: Bhí an madra, tuirseach tar éis a laethanta saothair ach shásta, ina luí cois na tine.
En: The dog, tired after his busy days but satisfied, lay by the fire.

Ga: Ón lá sin i leith, níor ith an madra cúr ó pionta ar bith eile i ngan fhios.
En: From that day on, the dog never ate a sip of another pint without anyone noticing.

Ga: Bhí sé tuillte ag Sean a phionta Guinness a bheith aige féin, agus is cinnte go raibh lucht an tábhairne sásta leis an scéal amach agus amach.
En: Sean deserved to have his pint of Guinness to himself, and the pub-goers were certainly pleased with the outcome.

Vocabulary Words:
bailithe : gathered
croíúil : heartily
tábhairne : pub
blasta : tasty
cliste : clever
mealladh : attract
custaiméirí : customers’
aird : attention
pionta : pint
Guinness : Guinness
curr : steal
iontas : surprised
mearbhall : confused
feuch : attempted
gáire : laughter
folamh : empty
cinn : head
ghlaodh : shouted
radharc : sight
cruthú : create
stopadh : stop
ispíní : sausages
plean : plan
ligeann : allow
cur isteach : interference
caitheamh : feeding
gafa : occupied
d’ól : drank
síocháin : peace
sásta : content