Salty Pint Surprise: A Dublin Lark Tale

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá samhraidh a bhí ann, agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch i lár Bhaile Átha Cliath.
En: It was a beautiful summer’s day, and the sun was splitting the stones in the middle of Dublin.

Ga: Bhí Seamus, Caoimhe, agus Niamh ag iarraidh éalú ón teas le súil go bhfaighidís sólás i dteach tábhairne beomhar.
En: Seamus, Caoimhe, and Niamh wanted to escape from the heat in the hope of finding solace in a lively tavern.

Ga: Bhí an teach tábhairne lán le daoine ag ól, ag gáire, agus ag caint.
En: The tavern was full of people drinking, laughing, and talking.

Ga: Shiúil an triúr isteach agus shuigh siad ag bord gar don bhfuinneog chun an radharc álainn den sráid a fheiceáil.
En: The three walked in and sat at a table near the window to see the beautiful view of the street.

Ga: Bhí Seamus ag iarraidh rud éigin fionnuar le n-ól agus d’ordaigh sé beoir le liomáid – deoch a oibríonn go maith le beagán siúcra.
En: Seamus wanted something cool to drink, and he ordered a beer with a slice – a drink that works well with a little sugar.

Ga: Tháinig an freastalaí leis an deoch agus chuir sí amach é os comhair Seamus.
En: The server brought the drink and placed it in front of Seamus.

Ga: Bhí Seamus ag baint taitnimh as an gcomhrá le Caoimhe agus Niamh, agus gan mórán smaointe air, sheol sé a lámh chun an tsiúcra a fháil le cur leis an deoch.
En: Seamus was enjoying the conversation with Caoimhe and Niamh, and without much thought, he reached his hand to get the sugar to add to the drink.

Ga: Ach, a thiarcais!
En: But oh dear!

Ga: Rinne se botún mór.
En: He made a big mistake.

Ga: Seachas an tsiúcra, fuair sé salann agus chuir sé go trom é isteach ina bheoir gan féachaint.
En: Instead of sugar, he got salt and he put it heavily into his beer without looking.

Ga: D’ól sé go domhain as a ghlainne, ag súil le blas milis, sásúil.
En: He drank deeply from his glass, expecting a sweet, satisfying taste.

Ga: Ach a luaithe a bhuail an leacht lena ghabhal, leath straoilleach ar a aghaidh – bhí a bhéal lán salainn!
En: But as soon as the liquid hit his palate, half disgusted – his mouth was full of salt!

Ga: Rinne Caoimhe agus Niamh iarracht gan gáire a dhéanamh, ach bhí an radharc róghreannmhar.
En: Caoimhe and Niamh tried not to laugh, but the sight was too funny.

Ga: “Ó mo chroí!
En: “Oh my goodness!”

Ga: ” arsa Seamus, aghaidh dhearg le náire.
En: said Seamus, his face red with embarrassment.

Ga: “Is salann é sin, ní siúcra!
En: “That’s salt, not sugar!”

Ga: “Bhí gáire ag teacht ó gach cúinne den teach tábhairne.
En: Laughter erupted from every corner of the tavern.

Ga: Ach Seamus, cé go raibh sé báite i salann, ní raibh sé sásta géilleadh.
En: But Seamus, even though he was immersed in salt, wasn’t willing to give in.

Ga: D’ordaigh sé deoch eile – an uair seo, d’fhéach sé go cúramach lena dhéanamh cinnte gur siúcra a chuir sé isteach.
En: He ordered another drink – this time, he looked carefully to make sure he added sugar.

Ga: Ón lá sin amach, bhí aithne ar Sheamus mar an fear a d’ól salann in áit siúcra.
En: From that day on, Seamus became known as the man who drank salt instead of sugar.

Ga: Ach bhí sé in ann gáire a dhéanamh air féin.
En: But he was able to laugh at himself.

Ga: Agus bhí ceacht foghlamtha aige – súil siar agus súil chun cinn sula dtógann tú slog!
En: And he learned a lesson – look back and look ahead before taking a gulp!

Ga: An deireadh maith, beannacht le gach aon droch-scéal, agus chomh maith leis sin, d’éirigh le Seamus, Caoimhe, agus Niamh oiche den scoth a chaitheamh le chéile, ag magadh agus ag gáire go dtí gur thit an oíche.
En: In the end, despite the bad experience, and with that, Seamus, Caoimhe, and Niamh managed to have a great night together, joking and laughing until the night fell.

Vocabulary Words:
álainn : beautiful
samhraidh : summer’s
ghrian : sun
scoilteadh : splitting
clocha : stones
lár : middle
éalú : escape
teas : heat
dóchas : hope
sólás : solace
teach tábhairne : tavern
lán : full
daoine : people
ag ól : drinking
ag gáire : laughing
ag caint : talking
bord : table
fuinneog : window
radharc : view
sráid : street
fionnuar : cool
ól : drink
liomáid : slice
oibríonn : works
siúcra : sugar
freastalaí : server
cuir : placed
os comhair : front
ag baint taitnimh : enjoying
comhrá : conversation