Snowdonia’s Enchanted Circle: A Tale of Friendship and Magic

In this episode, we'll uncover the magical mysteries of an ancient stone circle in Snowdonia and how it brought a village closer together.

Cy: Mae nos yn cwympo dros Eryri.
En: Night is falling over Snowdonia.

Cy: Un bore, cododd Eira, Gwilym a Carys i ganfod rhywbeth annisgwyl yn y parc cenedlaethol.
En: One morning, Eira, Gwilym, and Carys woke up to find something unexpected in the national park.

Cy: Ymddangosodd cylch cerrig hynafol o nunlle.
En: An ancient stone circle had appeared out of nowhere.

Cy: Roedd y pentrefwyr yn sibrwd bod gan y cylch bwerau hudol.
En: The villagers whispered that the circle had magical powers.

Cy: Beth ddigwyddodd yn nosbarth y lleuad?
En: What happened during the moon's class?

Cy: "Fe wnaethon ni weld rhywbeth neithiwr," dywedodd Carys.
En: "We saw something last night," said Carys.

Cy: Mae ei llais yn dirgrynu.
En: Her voice trembled.

Cy: "Rhyw oleuni llachar."
En: "A bright light."

Cy: "Rwy'n meddwl bod rhaid i ni fynd yno," meddai Gwilym.
En: "I think we need to go there," said Gwilym.

Cy: Roedd gwirfoddolwr yn archwilio.
En: He was volunteering to investigate.

Cy: Felly penderfynodd y tri archwilio'r cylch yn agos.
En: So the three decided to explore the circle up close.

Cy: Cerddon nhw i fyny'r mynyddoedd.
En: They walked up the mountains.

Cy: Roedd yr haul yn codi dros Eryri.
En: The sun was rising over Snowdonia.

Cy: Roedd wedi swnio fel twrw cythryblus rhwng y coed.
En: It sounded like a troubled noise among the trees.

Cy: Ond yna, dyma nhw'n cyrraedd y cylch cerrig.
En: But then, they arrived at the stone circle.

Cy: Roedd yr awyr yn dal ei anadl.
En: The sky held its breath.

Cy: "Mae mor brydferth," meddai Eira gyda'i llygaid yn llydan.
En: "It's so beautiful," said Eira with wide eyes.

Cy: Yn sydyn, cychwynnodd y cerrig i symud.
En: Suddenly, the stones began to move.

Cy: Roeddent yn tyfu sêr rhwng yr hen gerrig.
En: Stars were growing between the ancient stones.

Cy: Roedd Gwilym yn drysu ac yn edrech i lawr.
En: Gwilym was confused and looked down.

Cy: Roedd cerddi hynafol ar y cerrig yn dechrau disgleirio.
En: Ancient carvings on the stones started to shine.

Cy: "Dwi'n meddwl bod y cerrig yn siarad," meddai Carys.
En: "I think the stones are talking," said Carys.

Cy: "Ond beth mae'r neges yn ei ddweud?" gofynnodd Gwilym.
En: "But what does the message say?" asked Gwilym.

Cy: Wnaethon nhw syllu ar y symbolau, ribbons oren a melyn yn cwmpasu'r sgript.
En: They stared at the symbols, orange and yellow ribbons encircling the script.

Cy: "Mae'n ddigon posib bod yr hud yma'n ein helpu," meddai Eira yn dwfn ei meddyliau.
En: "It’s possible that this magic is here to help us," Eira said deeply in thought.

Cy: "Rydyn ni'n anghofio pethau hanfodol.
En: "We are forgetting essential things.

Cy: Cyfeillgarwch, cariad, urddas," ychwanegodd Carys.
En: Friendship, love, dignity," added Carys.

Cy: Dywedodd un o'r cerrig yn feddal, "Wnaeth eich cyd-dyniad ddod â mi yn ôl."
En: One of the stones softly said, "Your unity brought me back."

Cy: Roedd y stori'n codi i fyny a chynffon.
En: The story began to rise and unfurl.

Cy: Ar ôl peth amser yno, gellir darganfod dylanwad y cylch hwn yn cael ei adlewyrchu ar ei hunain.
En: After spending some time there, the influence of this circle reflected back on itself.

Cy: Nid oedd yn hud yn unig, ond yn adlewyrchu'r pwerau gogoneddus y mae natur a charedigrwydd yn meddu.
En: It wasn’t just magic but a reflection of the glorious powers that nature and kindness possess.

Cy: Pan ddychwelodd y tri i'r pentref, wnaeth y stori lledaenu fel tân.
En: When the three returned to the village, the story spread like wildfire.

Cy: Roedd y cylch yn feddygon, yn ennyn gobeithio erbyn mwy o olau'r haul.
En: The circle acted as healers, inspiring hope with more sunlight.

Cy: Penderfynodd y pentrefwyr ei gadw yn ddiogel.
En: The villagers decided to keep it safe.

Cy: Tros zmant, roedd Eira, Gwilym, a Carys yn edrych yn ôl ar y cylch gyda chynhesrwydd.
En: Over time, Eira, Gwilym, and Carys looked back at the circle with warmth.

Cy: Roedd Snowdonia Cenedlaethol yn parhau i fod lle o hud a rhyfeddod, ond hefyd cartref cysylltiadau dynol dwys fyddai'n para am byth.
En: Snowdonia National Park continued to be a place of magic and wonder, but also a home to deep human connections that would last forever.

Cy: Bydd y stori am y cylch hudol hwn yn cael ei adrodd eto a thrachefn.
En: The story of this magical circle would be told again and again.

Cy: Roedd pentrefwyr yn marcio'r digwyddiadau gyda'u gilydd, sicrhau bod pob pabell a theulu'n cofio'r pethau hanfodol sy'n cymryd y cam cyntaf tuag at obaith.
En: Villagers marked the events together, ensuring that every tent and family remembered the essential things that take the first step towards hope.

Cy: A felly, mužhe ds^m^m,. çizfiniach.
En: And so, the peace continued.