Spinning into Trouble: A Welsh Adventure

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Ar un prynhawn braf a heulog, yn y pentref gyda’r enw hiraf yn y byd, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, roedd tri ffrind yn cerdded ar hyd y stryd.
En: On a beautiful, sunny afternoon in the village with the longest name in the world, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, three friends were walking along the street.

Cy: Roedd Gareth, Sian a Rhys yn chwilio am antur.
En: Gareth, Sian, and Rhys were looking for adventure.

Cy: Roedd y pentref yn dawel ond yn llawn swyn.
En: The village was quiet but full of charm.

Cy: Wrth iddynt gerdded, gwelodd Gareth rywbeth a ddenodd ei sylw.
En: As they walked, Gareth saw something that caught his attention.

Cy: Roedd hi’n ddrysfa o ddrysau cylchdro ar flaen siop newydd sbon.
En: It was a cluster of revolving doors at the front of a brand new shop.

Cy: Gyda gwên ar ei wyneb, rhedodd Gareth tuag atynt heb feddwl ddwywaith.
En: With a smile on his face, Gareth ran toward them without thinking twice.

Cy: Ond pan wthiodd Gareth y drws i mewn i’r siop, daeth yn sownd!
En: But when Gareth pushed the door into the shop, it jammed!

Cy: Roedd y drws cylchdro yn troi a throi, ond ni allai Gareth ddod o hyd i’r ffordd allan.
En: The revolving door kept turning and turning, but Gareth couldn’t find his way out.

Cy: Roedd Rhys a Sian yn sefyll y tu allan, yn chwerthin wrth i Gareth gael ei ddal mewn cylch diddiwedd.
En: Rhys and Sian were standing outside, laughing as Gareth was trapped in an endless loop.

Cy: “Helpwch fi!
En: “Help me!”

Cy: ” gwaeddodd Gareth, ond roedd ei ffrindiau’n rhy brysur yn chwerthin.
En: shouted Gareth, but his friends were too busy laughing.

Cy: Sylweddolodd ei fod yn rhaid iddo ddatrys y pos yn ei ben ei hun.
En: He realized he had to solve the problem on his own.

Cy: Meddyliai’n galed, yn troi i’r chwith, yna i’r dde, yna yn ôl eto.
En: He thought hard, turning left, then right, then back again.

Cy: Erbyn hynny, roedd pobl eraill y pentref wedi denu gan y sŵn ac roedd torf bach wedi ymgynnull.
En: By then, other people from the village had been drawn by the noise, and a small crowd had gathered.

Cy: Roedd hi’n ddigrif wrth iddyn nhw wylio Gareth yn brwydro gyda’r drws.
En: They chuckled as they watched Gareth struggling with the door.

Cy: Yn sydyn, daeth Sian â chynllun.
En: Suddenly, Sian came up with a plan.

Cy: “Dilyna fi, Gareth!
En: “Follow my lead, Gareth!”

Cy: ” gwaeddodd hi’n uchel, gan roi cyfarwyddiadau iddo trwy’r drws.
En: she shouted loudly, giving him directions through the door.

Cy: Gyda chefnogaeth Sian, dechreuodd Gareth ganolbwyntio ar ei symudiadau a chyfrif y troeon.
En: With Sian’s support, Gareth began to focus on his movements and count the turns.

Cy: Ar ôl ymdrech, gyda chefnogaeth ei gyfeillion yn gryf yn ei glustiau, llwyddodd Gareth i adael y drws cylchdro.
En: After a struggle, with his friends’ strong support in his ears, Gareth managed to leave the revolving door.

Cy: Syrthiodd ar y palmant, yn llwyr oddi ar ei droed, ond roedd yn ddiogel.
En: He fell onto the pavement, completely off his feet, but he was safe.

Cy: Roedd y torf wedi casglu o gwmpas Gareth yn cymeradwyo.
En: The crowd had gathered around Gareth, applauding.

Cy: Roedd wedi dod yn arwr o’r pentref enwog am un eiliad doniol.
En: For a moment, he had become a hero of the famous village.

Cy: Wrth i Gareth gysgu, teimlai’n ddryslyd ond yn hapus.
En: As he fell asleep, he felt dizzy but happy.

Cy: Rhys, Sian a Gareth wedyn yn cerdded ymlaen trwy Llanfairpwllgwyngyll, gan benderfynu bod gan hyd yn oed y sefyllfaoedd mwyaf annisgwyl gallu uno ffrindiau a chymuned ynghyd.
En: Rhys, Sian, and Gareth then continued to walk through Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, deciding that even the most unexpected situations could bring friends and communities together.

Cy: A dyna sut, ar ddiwrnod unigryw yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, dysgodd Gareth bwysigrwydd ffrindiau go iawn a’r nodwedd anorfod i chwerthin at ei hun.
En: And that’s how, on a unique day in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Gareth learned the importance of true friends and the indispensable trait of laughing at himself.

Cy: Ac, wrth gwrs, sut i osgoi drysau cylchdro mewn siopau newydd!
En: And, of course, how to avoid revolving doors in new shops!

Vocabulary Words:
pentref : village
hiraf : longest
enw : name
byd : world
cerrdded : walking
stryd : street
antur : adventure
dawel : quiet
swyn : charm
dal : caught
sylw : attention
drysel : cluster
cylchdro : revolving
drysau : doors
blaen : front
sbon : new
siop : shop
gwên : smile
wyneb : face
feddwl : thinking
sownd : jammed
troi : turning
ddal : trapped
diddiwedd : endless
cylch : loop
ffrindiau : friends
chwerthin : laughing
pos : problem
datrys : solve
galed : hard