Statue Scare: A Golden Surprise in Sofia

Fluent Fiction – Bulgarian
www.FluentFiction.org/Bulgarian
Story Transcript:
Bg: В София, сред широките улици и красивите сгради, имаше три приятели – Иван, Мария и Стоян.
En: In Sofia, among the wide streets and beautiful buildings, there were three friends – Ivan, Maria, and Stoyan.

Bg: Слънцето светеше ярко над града, а хората се тълпяха из площадите, търсейки приключения.
En: The sun was shining brightly over the city, and people were crowded in the squares, seeking adventure.

Bg: Иван беше млад човек с голямо чувство за хумор.
En: Ivan was a young man with a great sense of humor.

Bg: Винаги беше готов за забавления и често правеше смешки, за да развесели Мария и Стоян.
En: He was always ready for fun and often made jokes to entertain Maria and Stoyan.

Bg: Един съботен ден, тримата приятели решиха да се разходят по улиците на София.
En: One Saturday, the three friends decided to take a walk through the streets of Sofia.

Bg: Те минаваха покрай музеи, хубави паркове и интересни магазини.
En: They passed by museums, beautiful parks, and interesting shops.

Bg: Иван, забелязвайки хората около себе си, стана все по-въодушевен и натъжен.
En: Ivan, noticing the people around him, became more and more excited and thoughtful.

Bg: Той искаше да направи нещо незабравимо, нещо, което да остави спомен у приятелите му.
En: He wanted to do something unforgettable, something that would leave a memory with his friends.

Bg: Иван вървеше пръв, когато изведнъж забеляза странна фигура, която стоеше неподвижно на един от тротоарите.
En: Ivan was walking ahead when suddenly he noticed a strange figure standing motionless on one of the sidewalks.

Bg: Тя беше напълно покрита в златна боя и не мигаше.
En: It was completely covered in golden paint and did not blink.

Bg: Иван спря и се усмихна, уверен, че това е статуя.
En: Ivan stopped and smiled, confident that it was a statue.

Bg: “Вижте тази статуя!
En: “Look at this statue!”

Bg: ” – извика той към Мария и Стоян.
En: he called to Maria and Stoyan.

Bg: “Трябва да се снимам до нея!
En: “I have to take a picture with it!”

Bg: “Мария и Стоян се усмихнаха, а Иван застана до “статуята”, опитвайки се да имитира позата й.
En: Maria and Stoyan smiled, and Ivan stood next to the “statue,” trying to imitate its pose.

Bg: В този момент, “статуятa” се движи, което подскочи на Иван и той изкрещя от изненада.
En: At that moment, the “statue” moved, startling Ivan, who screamed in surprise.

Bg: Хората около тях започнаха да се смеят, видяха Иван как се стресва от погрешка.
En: The people around them started to laugh, seeing Ivan getting stressed from the mistake.

Bg: Уличният изпълнител, който беше оживяла статуя, се усмихваше, щастлив от изненадващата реакция на Иван.
En: The street performer, who was the living statue, smiled, happy with Ivan’s surprising reaction.

Bg: “Ох, не осъзнах, че си истински човек!
En: “Oh, I didn’t realize you were a real person!”

Bg: ” – засмя се Иван, прегръщайки стоящия пред него уличен артист и размятайки разменена монета в шапката му.
En: Ivan laughed, hugging the street artist in front of him and tossing a coin into his hat.

Bg: Мария и Стоян се смееха също, облекчени, че приятелят им не беше наранен и че разбраха заблудата си.
En: Maria and Stoyan also laughed, relieved that their friend was not hurt and that they understood their mistake.

Bg: Оттогава, всеки път когато тримата приятели излизаха по улиците на София, те винаги внимаваха за “статуи” и се смееха на случката с Иван и уличния артист.
En: From then on, every time the three friends walked through the streets of Sofia, they always watched out for “statues” and laughed about the incident with Ivan and the street artist.

Bg: Историята се разпростира из целия град, и Иван се превърна в легенда – младежът, който се опита да бъде като статуя и подари смях на всички застанали около него.
En: The story spread throughout the city, and Ivan became a legend – the young man who tried to be a statue and brought laughter to everyone around him.

Vocabulary Words:
улици : streets
сгради : buildings
приятели : friends
приключения : adventure
чувство за хумор : sense of humor
смешки : jokes
музеи : museums
паркове : parks
фигура : figure
поза : pose
статуя : statue
артист : artist
прегръщайки : hugging
изненадващ : surprising
реакция : reaction
истински човек : real person
уличен изпълнител : street performer
смях : laughter
случка : incident
легенда : legend
спомен : memory
статуи : statues
слънце : sun
ярко : brightly
тълпяха : crowded
имитира : imitate
хубав : splendid
незабравимо : unforgettable
въодушевен : excited
натъжен : thoughtful