Summit Selfie Slip: A Mountain Rescue

Fluent Fiction – Welsh
www.FluentFiction.org/Welsh
Story Transcript:
Cy: Ynghanol brithylli gwyrdd a chopaon syfrdanol Parc Cenedlaethol Eryri, roedd dydd hyfryd o’r gwanwyn yn deffro.
En: In the midst of vibrant green slopes and stunning peaks in Snowdonia National Park, a lovely spring day was awakening.

Cy: Dylan, Megan a Rhys oedd yn benderfynol i goncro brig y mynydd enwog, Yr Wyddfa.
En: Dylan, Megan, and Rhys were determined to conquer the famous mountain, Snowdon.

Cy: Wrth iddynt godi yn gynnar iawn, roedd yr haul yn cusanu’r awyr, gan addo diwrnod o anturiaethau.
En: As they set off very early, the sun kissed the sky, promising a day of adventures.

Cy: Dylan, gyda’i wallt melyn a’i wyneb llawn cyffro, oedd yn arwain y criw.
En: Dylan, with his blond hair and excited face, led the group.

Cy: Megan, sy’n llawn siarad a chwerthin, oedd yn camu’n brysur ger ei hochr, tra bod Rhys, y mwyaf tawel ond craff, yn dilyn yn astud wrth edrych ar y golygfeydd.
En: Megan, full of conversation and laughter, stepped briskly beside him, while Rhys, the quietest but most observant, followed carefully, taking in the views.

Cy: Wedi cerdded am oriau, a’r haul yn twymo uwch eu pennau, roeddent wedi cyrraedd copa’r Wyddfa.
En: After hours of walking, with the sun warming their heads, they had reached the summit of Snowdon.

Cy: Roedd y golygfeydd o’r mynyddoedd a’r dyffrynnoedd yn wefreiddiol, ac roedden nhw’n awyddus i gadw’r atgofion gyda nhw am byth.
En: The views of the mountains and valleys were breathtaking, and they were eager to cherish the memories forever.

Cy: Megan, yn awyddus i gymryd selfie panoramig i gofnodi’r llwyddiant, aeth â’i ffôn i ffwrdd o’r bag a sefyll ar graig serth.
En: Megan, eager to take a panoramic selfie to document their achievement, took her phone out of the bag and stood on a steep rock.

Cy: Ond, wrth iddi geisio ymestyn ei braich i gael y golygfa berffaith, llithrodd ei ffôn o’i llaw.
En: But as she tried to extend her arm for the perfect view, her phone slipped from her hand.

Cy: Dylan a Rhys, yn ddiarth, wylio’r ffôn yn disgleirio yn yr haul wrth iddo fownsio’n ddigywilydd i lawr yr ardal serth, gan basio o fewn trwch blewyn i ddiadell o ddefaid.
En: Dylan and Rhys, in disbelief, watched the phone glisten in the sun as it tumbled uncontrollably down the steep area, narrowly missing a group of grazing sheep.

Cy: “O, na!
En: “Oh no!”

Cy: ” gwaeddodd Megan, wyneb yn wyn fel cnewyllyn.
En: cried Megan, her face as pale as a ghost.

Cy: Roedd ei hatgofion, ei lluniau a’i chysylltiadau i gyd yn syrthio i gysgodion y mynydd.
En: Her memories, photos, and contacts were all falling into the mountain’s shadows.

Cy: Rhedodd Dylan a Rhys at ymyl y graig, gan edrych i lawr yn ordew ar y tir gwyllt islaw, lle roedd y ffôn wedi syllu ar eu cyfeillgarwch.
En: Dylan and Rhys ran to the edge of the rock, looking down anxiously at the wild land below, where the phone had glanced off their friendship.

Cy: “Peidiwch â phoeni,” meddai Rhys yn llonydd, gan roi cysur i Megan.
En: “Don’t worry,” Rhys said calmly, reassuring Megan.

Cy: “Gallwn ni drio disgyn ‘chydig ac edrych am dy ffôn.
En: “We can try to descend a bit and look for your phone.

Cy: Mae’n bosibl ei fod wedi ei ddal gan rywbeth.
En: It might have been caught by something.”

Cy: “A dyna a wnaethon nhw, yn ofalus, yn cyfrannu yn eu hymdrechion i ddod o hyd i’r ffôn coll.
En: And so they, carefully, contributed to their efforts to find the lost phone.

Cy: Dylan, sy’n gyfarwydd â chopaon a chreigiau, arweiniodd eu hymdrechion gyda chynllun cadarn.
En: Dylan, familiar with cliffs and rocks, guided their efforts with a solid plan.

Cy: Yn ddewr ond yn benderfynol, gwelsant y ffôn wedi ei glampio mewn llwyn conwydd ar lethr o’r mynydd.
En: Brave but determined, they saw the phone wedged in a holly bush on the mountainside slope.

Cy: Rhys, heb ofn, yn esgyn i lawr ac yn ei waredu’n ofalus.
En: Fearlessly, Rhys descended and retrieved it carefully.

Cy: Daeth â’r ffôn yn ôl i Megan, ei wyneb bellach yn disgleirio o ryddhad a hapusrwydd.
En: He brought the phone back to Megan, her face now glowing with relief and happiness.

Cy: Yn olaf, gyda’u holl offer yn eu lle, tynnodd y tri ffrind lun arall o gopa’r Wyddfa, y tro hwn gyda’n gilydd, yn cadw’r ffôn yn saff yn eu dwylo.
En: Finally, with all their gear in place, the three friends took another photo from the summit of Snowdon, this time together, keeping the phone safe in their hands.

Cy: Roeddant wedi dysgu gwers bwysig am barchu’r natur a’u gilydd ac am werthfawrogi pob eiliad gyda’i gilydd ar y mynyddoedd hudol hyn.
En: They had learned an important lesson about respecting nature and each other, and about appreciating every moment together in these magical mountains.

Cy: Cawsant diwrnod i’w gofio ym Mharc Cenedlaethol Eryri, nid yn unig am y tirlun godidog ond hefyd am y gwir ffrindiaeth a gryfodd wrth wynebu her a chyfle i dyfu.
En: They had a day to remember in Snowdonia National Park, not only for the breathtaking landscape but also for the true friendship that strengthened in the face of challenge and opportunity to grow.

Cy: Ac wrth iddynt ddychwelyd i lawr y mynydd, roedd gwybodaeth gynnes yn eu calonnau bod antur a chwerthin bob amser yn werth mwy na llun.
En: And as they descended the mountain, they had a warm understanding in their hearts that adventure and laughter are always worth more than a photo.

Vocabulary Words:
deffro : awakening
concro : conquer
brysur : briskly
craff : observant
wefreiddiol : breathtaking
cadw : cherish
selfie panoramig : panoramic
cofnodi : document
ymestyn : extend
bownsio : glissen
digywilydd : tumbled
cysgodion : shadows
glampio : wedge
hapusrwydd : happiness
barchu : respecting
tirlun godidog : breathtaking
gryfodd : strengthened
werthfawrogi : appreciating
hudol : magical
her : challenge
cyfle : opportunity
gwybodaeth : understanding
chwerthin : laughter
dychwelyd : descending
gwers : lesson
glampio : wedged
waredu : retrieve
cyfeillgarwch : friendship
mwy : worth