Sun, Swans & A Sunk Phone: A Castle Quest

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vieną gražią pavasario dieną Trakų salos pilyje, tarp senų sienų ir baltų gulbių, trys draugai – Marius, Rasa ir Jonas – nusprendė praleisti dieną tyrinėdami istorines vietas.
En: One beautiful spring day at Trakai Island Castle, amidst old walls and white swans, three friends – Marius, Rasa, and Jonas – decided to spend the day exploring historical sites.

Lt: Saulei švelniai šildant, pilis atrodė tarsi iš pasakos.
En: With the sun gently warming, the castle looked like something out of a fairy tale.

Lt: Marius, visada mėgstantis fotografuoti, išsitraukė savo telefoną ir pakvietė Rasą bei Joną padaryti bendrą nuotrauką.
En: Marius, always loving to take photos, took out his phone and invited Rasa and Jonas to take a group photo.

Lt: Jie linksmai susirikiavo ant pilies tilto, juokdamiesi ir pozavimo idėjas siūlydami vieni kitiems.
En: They happily gathered on the bridge of the castle, joking and suggesting posing ideas to each other.

Lt: Tuo metu, kai Marius bandė surasti tobulą kampą ir visi trys šypsojosi į kamerą, netikėtai nutiko bėda.
En: At the moment when Marius was trying to find the perfect angle and all three were smiling at the camera, an unexpected misfortune occurred.

Lt: Jo ranka nuslydo, tačiau nebuvo laiko sureaguoti.
En: His hand slipped, and there was no time to react.

Lt: Telefonas skriejo iš rankų ir nukrito tiesiai į pilio griovį.
En: The phone flew from his hand and fell straight into the castle moat.

Lt: Širdį spaudės tyla užgožė Marių triukšmas.
En: A crushing silence overcame Marius’ noise.

Lt: Visi trys nusistebę žiūrėjo į vandens paviršių, kurį tik trumpai pažadino telefonas.
En: All three looked in amazement at the water’s surface, briefly disturbed by the phone.

Lt: „O ne… Mano telefonas!” – prislopintu balsu taria Marius.
En: “Oh no… My phone!” Marius said in a hushed tone.

Lt: „Gal galime kažkaip jį ištraukti?” – klausė Rasa, bet jų žvilgsniai susitiko su pilio griovio giluma, kuri liudino apie našlaitišką užduotį.
En: “Maybe we can somehow retrieve it?” Rasa asked, but their gazes met the depth of the castle moat, indicating a daunting task.

Lt: Jonas netruko ir pasiūlė: „Eikime pas sargus. Jie gal žinos, ką daryti.”
En: Jonas quickly suggested: “Let’s go to the guards. They might know what to do.”

Lt: Tad draugai nuskubėjo pas pilio darbuotojus ir išdėstė savo nelaimę.
En: So, the friends hurried to the castle workers and explained their misfortune.

Lt: Sargybiniai buvo supratingi ir pasidalijo planu.
En: The guards were understanding and shared a plan.

Lt: Visai netoliese buvo žvejybos yla, su kuria kartais ištraukdavosi kritusius daiktus.
En: Nearby was a fishing net that was sometimes used to retrieve fallen objects.

Lt: Atnešus ylą, prasidėjo gelbėjimo operacija.
En: Bringing the net, a rescue operation began.

Lt: Marius jautė, kaip ant jo pečių tūno atsakomybė, bet Rasa ir Jonas palaikė jį, o vienybės jėga atrodė neįveikiama.
En: Marius felt the weight of responsibility on his shoulders, but Rasa and Jonas supported him, and the power of unity seemed insurmountable.

Lt: Yuojosi mintyse: „Ištrauksime jį.”
En: They thought to themselves, “We will retrieve it.”

Lt: Padedami darbuotojų ir naudodamiesi yla, draugai ėmė lėtai, bet atkakliai krėsti vandenį.
En: Assisted by the workers and using the net, the friends slowly but persistently churned the water.

Lt: Iš pradžių tas atrodė beviltiška, tačiau netrukus jie pajuto, kaip ylos galas prisilietė prie kažko kieto.
En: At first, it seemed hopeless, but soon they felt the end of the net touch something solid.

Lt: Ir staiga – sėkmė! Telefonas buvo iškeltas į sausumą.
En: And suddenly – success! The phone was lifted onto dry land.

Lt: Nors jis buvo šlapias ir neaišku, ar veiks, svarbiausia buvo, kad jis grįžo pas savininką.
En: Although it was wet and unclear if it would work, the most important thing was that it returned to its owner.

Lt: „Žiūrėkime, kas atsitiks, kai jis išdžius,” – nedrąsiai kalbėjo Marius, bet jo akys spindėjo dėkingumu draugams ir pilio darbuotojams.
En: “Let’s see what happens when it dries out,” Marius nervously said, but his eyes shone with gratitude towards his friends and the castle workers.

Lt: Tvarkingai sudėję žvejybos įrankį, draugai padėkojo sargams už pagalbą ir, palikę Trakų salos pilį, pasižadėjo grįžti kitą kartą.
En: Neatly putting away the fishing gear, the friends thanked the guards for their help and, leaving Trakai Island Castle, promised to return another time.

Lt: O Marius, niekada nepamiršęs šios pamokos, iš anksto nusipirko vandeniui atsparų telefono apvalkalą.
En: Marius, never forgetting this lesson, bought a waterproof phone case in advance.

Lt: Ir nors jis prarado keletą nuotraukų ir prisiminimų, iš tos dienos išmoktą pamoką jis laikė tikru turtu.
En: And though he lost a few photos and memories, he considered the lesson learned from that day a true treasure.

Lt: Istorija apie mobilųjį telefoną Trakų pilyje tapo legendine tarp draugų ir dar kartą įrodė, kad nesvarbu, kokios kliūtys, draugai visada padės tau atsistoti ant kojų.
En: The story of the mobile phone at Trakai Castle became legendary among friends and once again proved that no matter the obstacles, friends will always help you stand on your feet.

Vocabulary Words:
gražus : beautiful
tarp : amidst
gulbės : swans
tyrinėti : explore
juokauti : joking
nelaimė : misfortune
nugalėjo : overcame
ištraukti : retrieve
baisus : daunting
tinklas : net
gelbėjimas : rescue
svoris : weight
vientisumas : unity
maišyta : churned
kietas : solid
sėkmingas : successful
dėkingumas : gratitude
padėkoti : thank
pamoka : lesson
legendinis : legendary
kliūtys : obstacles
vandeniui atsparus : waterproof
turtas : treasure
įranga : equipment
pažadas : promise
pamiršo : forgot
prisiminimai : memories
stovėti : stand