Swapped Baskets Spark Unexpected Romance

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Na ulici, kde žil Adam, každý poznal malý obchodík s potravinami, kde si ľudé mohli nakúpiť všetko dôležité.
En: On the street where Adam lived, everyone knew a small grocery store where people could buy all the essentials.

Sk: A práve tam sa začína náš príbeh, keď Adam jedného slnečného dňa otvoril dvere obchodu s potravinami a vydal sa nakupovať.
En: And that’s where our story begins, when Adam opened the doors of the grocery store one sunny day and started to shop.

Sk: Adam bol mladý muž, ktorý miloval jednoduchosť, a tak si svoj nakupovací zoznam napísal na malý kúsok papiera.
En: Adam was a young man who loved simplicity, so he wrote his shopping list on a small piece of paper.

Sk: Úplne sústredený na svoje potreby, zapamätal si, že jeho košík bol plný ovocia a zeleniny.
En: Completely focused on his needs, he remembered that his basket was full of fruits and vegetables.

Sk: Keď sa však predbiehal popri regáloch, upútala jeho pozornosť veľká akcia na cereálie, a tak zostal stáť a zapojil sa do debaty s ďalšími zákazníkmi.
En: However, while he was passing by the shelves, his attention was drawn to a big sale on cereals, so he stopped and joined in the discussion with other customers.

Sk: Eva, mladá žena s bledými vlasmi, ktorá mala vždy dobré srdce, bola tiež v obchode a motála sa pri mäse.
En: Eva, a young woman with pale hair and a good heart, was also in the store, wandering around the meat section.

Sk: Pod vplyvom svojho zoznamu nakúpila viac ako dosť surovín na veľkú rodinnú večeru.
En: Under the influence of her list, she bought more than enough ingredients for a big family dinner.

Sk: Nevedľa nej Marian, starý pán a známy všetkým v dedine, láskavo pomáhal Evy rady, ktoré syry sú najlepšie na lasagne.
En: Unbeknownst to her, Marian, an old man known to everyone in the village, kindly helped Eva with advice on which cheeses are the best for lasagna.

Sk: Avšak Adam, vrátený od cereálií, by nemohol byť menej zaujatý syrmi.
En: Meanwhile, Adam, returning from the cereals, couldn’t have been less interested in cheeses.

Sk: Mysliac, že jeho košík je stále tam, kde ho nechal, bezmyšlienkovito chytil najbližší košík a pokračoval v nakupovaní.
En: Thinking that his basket was still where he left it, he absentmindedly grabbed the nearest basket and continued shopping.

Sk: A to isté urobila Eva, keď sa vybrala na ďalší regál, nevedomky zobrala Adamov odišlý košík.
En: The same thing happened with Eva when she moved to another aisle, unknowingly taking Adam’s abandoned basket.

Sk: Obeťami nedorozumenia, Adam i Eva pokračovali v nakupovaní podľa cudzích zoznamov, netušiac, že si ich výber nechtiac vymenili.
En: Victims of misunderstanding, Adam and Eva continued to shop according to foreign lists, unaware that they had unintentionally exchanged their selections.

Sk: Prišli až k pokladni, kde ich príbehy sa prepletali.
En: They proceeded to the checkout, where their stories became intertwined.

Sk: Adam sa pozrel na svoj košík a videl steblo zeleru, ktoré nikdy nekupoval.
En: Adam looked into his basket and saw a celery stalk, which he never bought.

Sk: Na druhej strane, Eva, ktorá chcela nakúpiť mäso, sa čudovala nad tým, ako sa do jej košíka dostalo toľko jabĺk.
En: On the other hand, Eva, who wanted to buy meat, wondered how so many apples ended up in her basket.

Sk: Bol to Marian, ktorý pri pokladni všetko spozoroval, a s úsmevom poukázal na ich zámienku.
En: It was Marian who noticed everything at the checkout and, with a smile, pointed out their mix-up.

Sk: “Váš košík, mladý muž,” povedal Marian a ukázal na Evu, “a pani, tento patrí vám.
En: “Your basket, young man,” Marian said, pointing to Eva, “and madam, this one belongs to you.”

Sk: “Adam a Eva, obaja zardiaci, sa ospravedlnili jeden druhému a vymenili si svoje potraviny.
En: Both Adam and Eva, blushing, apologized to each other and exchanged their groceries.

Sk: V tom zamiešaní sa však obaja začali smiať a uvedomili si banalitu situácie.
En: In the midst of the mix-up, both began to laugh and realized the absurdity of the situation.

Sk: A ešte lepšie, poďakovali Marianovi, ktorý stál pri nich, kým si zase zamiešali správne potraviny do ich košíkov.
En: Even better, they thanked Marian, who stood by them until they sorted out the right groceries in their baskets.

Sk: Keď opúšťali obchod, Eva sa usmiala a opýtala Adama, či by nechcel ísť na kávu a pokecať trochu viac.
En: As they left the store, Eva smiled and asked Adam if he would like to go for coffee and chat a bit more.

Sk: A tak naši noví priatelia odišli spoločne, zažijúc príbeh, ktorý začal zmiešaním košíkov, ale končil novým začiatkom.
En: And so, our new friends left together, experiencing a story that began with mixed-up baskets, but ended with a new beginning.

Vocabulary Words:
obchodík s potravinami : grocery store
dôležité : essentials
slnečný deň : sunny day
nakupovanie : shopping
jednoduchosť : simplicity
zoznam : list
kúsok papiera : piece of paper
sústredený : focused
ovocie : fruits
zelenina : vegetables
regály : shelves
akcia : sale
cereálie : cereals
debata : discussion
zákazníci : customers
bledé vlasy : pale hair
oddelenie s mäsom : meat section
suroviny : ingredients
rodinná večera : family dinner
nevedelý : unbeknownst
starý pán : old man
dedina : village
láskavo : kindly
rady : advice
syry : cheeses
lasagne : lasagna
chytil : grabbed
bezmyšlienkovito : absentmindedly
odišlý : abandoned
potraviny : groceries