The Accidental Statue: A Riga Adventure

Fluent Fiction – Latvian
www.FluentFiction.org/Latvian
Story Transcript:
Lv: Vienā spožā, saulainā dienā Rīgas vecpilsētā, kurā vienmēr virmoja nebeidzami tūristu pūļi un ielu mūziķi spēlēja savas melodijas, starp krāsainajām ēkām un bruģakmeņu ieliņām klīda Andris.
En: On a bright, sunny day in the old town of Riga, where endless crowds of tourists roamed and street musicians played their melodies amidst colorful buildings and cobblestone streets, Andris wandered.

Lv: Viņš bija te nācis, lai tiktu kopā ar saviem draugiem Dainu un Kristapu.
En: He had come here to meet his friends Daina and Kristaps.

Lv: Andris izvēlējās stāvēt blakus vienai no ielu skulptūrām, gaidot savus draugus.
En: Andris chose to stand next to one of the street sculptures, waiting for his friends.

Lv: Viņš bija tik nekustīgs, ka garāmgājēji sāka domāt, ka Andris ir ielu mākslinieks, kurš veic tēlotāju priekšnesumu.
En: He was so still that passersby began to think that Andris was a street artist performing as a statue.

Lv: Pirms Andris paspēja reaģēt, viņam priekšā jau tika mestas monētas.
En: Before Andris could react, coins were already being tossed in front of him.

Lv: Apjucis par notiekošo, bet arī nedaudz izklaidēts, Andris izlēma izklaidēt sabraukušo pūli, turpinot stāvēt kā statuja.
En: Confused by what was happening, but also somewhat amused, Andris decided to entertain the gathered crowd by continuing to stand like a statue.

Lv: Daina un Kristaps drīz vien ieraudzīja Andri un brīnījās par viņa nekustību.
En: Soon, Daina and Kristaps spotted Andris and wondered at his immobility.

Lv: Viņi gāja klāt un uzsāka sarunu, apbrīnojot Andra talantu stāvēt nemaz nerunājot un nekustoties.
En: They approached and struck up a conversation, marveling at Andris’s talent for standing still and not moving at all.

Lv: Tikmēr cilvēki apkārt sāka fotografēt Andri un apspriest viņa “uzstāšanos”.
En: Meanwhile, people around began to photograph Andris and discuss his “performance.”

Lv: Andris bija plaši pazīstams, un drīz vien radās liels pūlis, gaidot, kad “statuja” pārvērtīsies atpakaļ par cilvēku.
En: Andris became widely known, and soon a large crowd gathered, waiting for the “statue” to turn back into a person.

Lv: Bet tad notika kaut kas neparasts.
En: But then something unusual happened.

Lv: Īsts ielu mākslinieks, kurš parasti izklaidēja cilvēkus līdzīgā kostīmā, atskārta to, ka viņa vieta ir aizņemta. Viņš, negaidīti saskaroties ar sacensību, nolēma pievienoties Andrim, kļūstot par vēl vienu “statuju” viņa blakus.
En: A real street artist, who usually entertained people in a similar costume, realizing that his spot was taken, unexpectedly decided to join Andris, becoming another “statue” next to him.

Lv: Nākamajā mirklī tur bija kā ierasts, divi mākslinieki, abiem kā statujām stāvot viens otram blakus.
En: In the next moment, there were two artists, both standing as statues next to each other as usual.

Lv: Garāmgājēji bija sajūsmā un nāca klāt no visām pusēm, lai redzētu divkauju starp “statujām”.
En: Onlookers were delighted and came from all sides to witness the duel between the “statues.”

Lv: Tā vietā, lai konflikts izvērstos, Daina un Kristaps sāka organizēt šovu ap Andri un īsto mākslinieku, ieviešot draudzību un jautrību starp viņiem.
En: Instead of the conflict escalating, Daina and Kristaps began to organize a show around Andris and the real artist, bringing friendship and fun between them.

Lv: Pūlis smējās un deva abi māksliniekiem padomus, kā labāk izpildīt savas lomas, iedvesmojot viņus uz drīzāku “atsaldēšanu”.
En: The crowd laughed and gave advice to both artists on how to better play their roles, inspiring them to “thaw out” soon.

Lv: Beidzot, pēc ilga laika, Andris pirmo reizi pakustējās, izraisot pūlī gaviles un aplausus.
En: Finally, after a long time, Andris moved for the first time, causing cheers and applause from the crowd.

Lv: Īstais mākslinieks, atzīstot Andra īpašo veikumu kā “mākslinieka”, ielika rokās viņam savu cepuri pilnu ar monētām, apsveicot ar izcili izspēlētu lomu.
En: The real artist, acknowledging Andris’s special performance as an “artist,” placed his hat full of coins in Andris’s hands, congratulating him on an outstanding role.

Lv: Sākotnējais apjukums pārvērtās draudzīgā sapratnē un smieklos.
En: The initial confusion turned into friendly understanding and laughter.

Lv: Andris, Daina un Kristaps devās tālāk pa Rīgas ielām, neaizmirstot šo nejaušo piedzīvojumu.
En: Andris, Daina, and Kristaps continued on through the streets of Riga, not forgetting this chance adventure.

Lv: Stāsts par Andri, kurš kļuva par nejaušu ielu mākslinieku, ilgi tika stāstīts viņu draugu lokā, turpinot neparasto un jautro piedzīvojumu vēsturi Rīgas vecpilsētas sirdī.
En: The story of Andris, who became an accidental street artist, was long told among their circle of friends, continuing the unusual and fun history of the old town of Riga.

Vocabulary Words:
spožs : bright
saulains : sunny
vecpilsēta : old town
nebeidzami : endless
pūļi : crowds
tūristi : tourists
klīda : roamed
ielu mūziķi : street musicians
spēlēja : played
melodijas : melodies
krāsains : colorful
ēkas : buildings
bruģakmeņi : cobblestone
ieliņas : streets
klīda : wandered
izvēlējās : chosen
stāvēt : stand
skulptūras : sculptures
gaidot : waiting
nekustīgs : still
garāmgājēji : passersby
domāt : think
mākslinieks : artist
veidojot : performing
statuja : statue
reaģēt : react
monētas : coins
apjucis : confused
izklaidēts : amused
izklaidēt : entertain