The Accidental Tea Party of Llanfairpwllgwyngyll

In this episode, we'll explore how a simple craving for tea transforms into an impromptu village fiesta, full of laughter and community spirit.

Cy: Mae hi'n ddiwrnod braf yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
En: It's a beautiful day in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Cy: Mae Rhys yn cerdded yn hapus tuag at y siop de.
En: Rhys is walking happily towards the tea shop.

Cy: Ar ei ffordd, mae'n cyfarfod â Megan a Gwen, sydd yn ffrindiau gorau ohono.
En: On his way, he meets Megan and Gwen, who are his best friends.

Cy: "Shwmae, Rhys!" ebe Megan, gan wincio.
En: "Hello, Rhys!" said Megan, winking.

Cy: "Beth wyt ti'n mynd i'w wneud heddiw?"
En: "What are you going to do today?"

Cy: "Gonna i yfed paned," atebodd Rhys, yn llawn cyffro.
En: "I'm going to have a cuppa," Rhys responded, full of excitement.

Cy: "Ond nid unrhyw baned. Mae gen i awydd mawr am de arbennig o siop de ar y stryd fawr."
En: "But not just any cuppa. I have a big craving for a special tea from the tea shop on the high street."

Cy: Gwen syrthiodd chwerthin.
En: Gwen burst into laughter.

Cy: "Deg paned, Rhys? Ti'n grap ar archebu!"
En: "Ten cups, Rhys? You're joking, right!"

Cy: Rhys chwarddodd hefyd.
En: Rhys chuckled too.

Cy: "Na na, un paned mawr iawn!" Ei wyneb coch yn disgleirio wrth ddychmygu'r te.
En: "No no, just one very big cup!" His face lit up while imagining the tea.

Cy: Wrth gyrraedd y siop de, mae Rhys ar unwaith yn archebu.
En: Upon reaching the tea shop, Rhys immediately places an order.

Cy: Ond, mae rhywbeth yn mynd o chwith!
En: But something goes wrong!

Cy: "Deg paned, os gwelwch yn dda," meddai Rhys.
En: "Ten cups, please," Rhys said.

Cy: Yn anffodus, mae'r gweithiwr newydd ddim yn deall taw jestio oedd Rhys, ac mae'r archeb ar y ffordd.
En: Unfortunately, the new worker didn't understand that Rhys was only joking, and the order is on its way.

Cy: Mae Rhys yn eistedd wrth fwrdd bach, yn disgwyl yn eiddgar.
En: Rhys sits at a small table, waiting eagerly.

Cy: Mae'n edrych o gwmpas, yn gweld lluniau tal hynafol a chwilboeth ar y waliau, symbolau o'r pentref hir-enwog.
En: He looks around, seeing old-fashioned pictures and warm colors on the walls, symbols of the famous village.

Cy: Yna, dyma'r te i gyd yn cyrraedd.
En: Then, here comes all the tea.

Cy: Deg paned o de, ar bob math o hambwrdd, yn stacio fel torens taclus.
En: Ten cups of tea, on all kinds of trays, stacked like tidy towers.

Cy: Mae Rhys yn synnu - sut byth mae o mynd i yfed hwn i gyd?
En: Rhys is surprised – how will he ever drink all of this?

Cy: Mae Megan a Gwen yn cyrraedd, wedi dilyn Rhys.
En: Megan and Gwen arrive, following Rhys.

Cy: "Be' 'di hwn, Rhys?" meddai Gwen yn ffrwydro mewn chwerthin wrth weld y sefyllfa.
En: "What's this, Rhys?" Gwen bursts into laughter upon seeing the situation.

Cy: "Dyna'r paned mawr iawn gan Rhys!" chwardda Megan.
En: "That's Rhys's very big cup of tea!" Megan exclaims.

Cy: Rhys yn gochi eto, ond y tro hwn o embaras.
En: Rhys blushes again, but this time out of embarrassment.

Cy: "Ond, beth bynnag wna'i gyda'r holl de hyn?" gofynna Rhys, yn poeni.
En: "And, what are we going to with all this tea?" Rhys asks, worried.

Cy: Mae'r tri yn meddwl.
En: The three think.

Cy: Yna, mae Gwen yn cynnig ateb.
En: Then, Gwen offers a solution.

Cy: "Beth am wahodd pawb o'r pentref i yfed te gyda ni?"
En: "How about inviting everyone from the village to have tea with us?"

Cy: Mae Rhys yn gwenu, wedi'i ryddhau.
En: Rhys smiles, relieved.

Cy: Dyma syniad gwych.
En: What a great idea.

Cy: Felly, maen nhw'n gweiddi dros y pentref, yn gwahodd pawb i'r siop de.
En: So, they shout across the village, inviting everyone to the tea shop.

Cy: Bob man yn Llanfairpwll... (rhowch enw hir y pentref yma) yn llawn pobol yn chwerthin a mwynhau'r deg paned o de.
En: Everywhere in Llanfairpwll... (insert long name of the village here) is filled with people laughing and enjoying the ten cups of tea.

Cy: Wrth i'r diwrnod ddod i ben, mae Rhys yn teimlo'n ddiolchgar am ei ffrindiau a'i gymuned.
En: As the day comes to an end, Rhys feels grateful for his friends and his community.

Cy: Er bod y sefyllfa wedi dechrau fel gwall, mae wedi troi'n ddathliad hyfryd.
En: Although the situation started as a mistake, it turned into a delightful celebration.

Cy: Rhys, Gwen a Megan yn cwblhau'r diwrnod gyda chwerthin a the gwresog yn eu dwylo.
En: Rhys, Gwen and Megan complete the day with laughter and warm tea in their hands.

Cy: Ac o'r diwrnod hwnnw ymlaen, pan bythai Rhys yn archebu te, byddai'n gwneud hynny gyda gwên ac yn gofalu dweud nifer cywir y pannedi.
En: And from that day on, whenever Rhys ordered tea, he would do so with a smile and make sure to state the correct number of cups.