The Chatty Foot of Blarney Castle

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá gréine a bhí ann nuair a thug Sean, Aoife, agus Caoimhe cuairt ar Chaisleán na Blarnan.
En: It was a beautiful sunny day when Sean, Aoife, and Caoimhe visited Blarney Castle.

Ga: Bhí sceitimíní ar gach duine acu, ach go háirithe ar Sean.
En: Everyone was excited, especially Sean.

Ga: Ní raibh sé riamh i gCaisleán na Blarnan roimhe seo.
En: He had never been to Blarney Castle before.

Ga: Faoi scáth an chaisleáin ársa, thosaigh an triúr ar a dturas treoraithe.
En: Under the shadow of the ancient castle, the three began their guided tour.

Ga: Bhain siad sult as na seanbhallaí cloiche agus an stair a bhain leo.
En: They enjoyed the old stone walls and the history they discovered.

Ga: Bhí seanchas ag baint le gach cloch, ach ba é an Chloch Cainte an sprioc a bhí ag Sean.
En: Each stone had a story, but the Talking Stone was Sean’s goal.

Ga: Éisteach Sean go géar leis an treoraí agus é ag míniú mar gheall ar na draíochtaí a bhain lena háit. Dúirt an treoraí go dtabharfadh póg ar an gCloch Cainte an bronntanas cainte don té a phógfadh é.
En: Listening intently to the guide as he explained the magic associated with the location, the guide said that the Talking Stone would give the gift of eloquence to the one who kissed it.

Ga: Ag teacht in aice leis an gcloch, chonaic Sean slua mór daoine ag fanacht lena seal.
En: Approaching the stone, Sean saw a large crowd of people waiting their turn.

Ga: Bhí neirbhíseach air agus é ag fanacht.
En: He was nervous as he waited.

Ga: Faoin am a shroich sé an tosach, bhí a chroi ag bualadh go tapaigh.
En: By the time he reached the front, his heart was pounding quickly.

Ga: Gan aird cheart a thabhairt, phóg Sean cloch mhór garbh a bhí taobh thiar den fhíorchloch cainte.
En: Without proper attention, Sean kissed a large rough stone behind the actual Talking Stone.

Ga: Níor thug éinne faoi deara an botún a rinne sé, ach ar a mbealach síos an caisleán, bhraith Sean ait.
En: No one noticed the mistake he made, but as he made his way down the castle, Sean felt strange.

Ga: Bhí a chos chlé ag díbirt as a bheola.
En: His left foot started to utter words.

Ga: Bhí sé ag caint!
En: It was speaking!

Ga: Cibé draíocht a bhí i gceist leis an gcloch a phóg Sean, bhí an bronntanas cainte aige anois – ach ní sa béal a bhí sé, sa chos chlé!
En: Whatever magic was intended with the stone Sean kissed, he now had the gift of speech – but not in his mouth, in his left foot!

Ga: Ní raibh a fhios ag Sean cad a dhéanfadh sé.
En: Sean didn’t know what to do.

Ga: Tháinig Aoife agus Caoimhe le cabhair.
En: Aoife and Caoimhe came to help.

Ga: Bhí gáire orthu agus éisteacht le caint leanúnach a chos, ach ba mhaith leo cabhrú lena gcara freisin.
En: They were laughing and listening to the continuous speech from his foot, but they also wanted to help their friend.

Ga: D’fhill siad go dtí an cloch leis an gcloch cheart a phógadh agus iarracht a dhéanamh an draíocht a cheartú.
En: They returned to the stone with the correct stone to kiss and attempted to rectify the magic.

Ga: Ar ais ag an gcloch, phóg Sean an Chloch Cainte ceart an uair seo agus, go draíochtúil, aistríodh an bronntanas cainte óna chos go dtí a bhéal.
En: Back at the stone, Sean kissed the Talking Stone correctly this time, and, magically, the gift of eloquence transferred from his foot to his mouth.

Ga: Anois, bhí sean ag caint gan stad agus bhí gach éinne ag éisteacht go géar.
En: Now, Sean was talking non-stop and everyone was listening attentively.

Ga: Le cúnamh a chuid cairde, d’fhoghlaim Sean nach bhfuil an t-ádh i gcónaí mar a shíleann tú.
En: With the help of his friends, Sean learned that luck isn’t always as it seems.

Ga: Uaireanta, tugann sé dúshlán duit chun níos mó foghlaim faoin saol.
En: Sometimes, it challenges you to learn more about life.

Ga: Agus as sin amach, ba é Sean an scéalaí is fearr i ngach cruinniú.
En: And from then on, Sean was the best storyteller in every gathering.

Ga: Bhíodh gach duine ag éisteacht lena scéalta, a bhíodh lán de greann agus eagna.
En: Everyone would listen to his stories, which were full of humor and wisdom.

Ga: Agus nuair a chuireadh éinne ceist air faoi an draíocht is fearr a d’fhoghlaim sé, dhéanadh sé gáire agus deir, “Is é an draíocht is fearr ná a bheith ag roinnt scéal le cairde.”
En: And when anyone asked him about the best magic he learned, he would laugh and say, “The best magic is sharing a story with friends.”

Ga: Agus mar sin, le conspóid an chaisleáin réitithe, lean Sean, Aoife, agus Caoimhe lena gcuid eachtraí, ag gáire faoi thuras nach ndéanfaidh siad dearmad air go deo.
En: And so, with the castle’s dispute resolved, Sean, Aoife, and Caoimhe continued their adventures, laughing about a journey they would never forget.

Vocabulary Words:
sceitimíní : beautiful
ní raibh sé riamh : sunny
duairt : visited
Caisleán na Blarnan : excited
foi scáth : ancient
turas : guided
cloiche : tour
faoi scáth : enjoyed
seanbhallaí : walls
stair : history
Cloch Cainte : Talking
sprioc : goal
éisteach : listening
míniú : intently
máistir : guide
dúirt : explained
draíocht : magic
bhain : associated
póg : kissed
bronntanas : gift
cainte : eloquence
chuamar : approaching
slua : large
neirbhíseach : crowd
fanacht : waiting
botún : mistake
ait : strange
chos : foot
díbirt : Uttered
ag caint : Speaking